Add parallel Print Page Options

Tjaa jnaⁿ cwicolaˈxmaaⁿya

Joˈ chii ncˈe na jnda̱ tqueⁿnaˈ na cwiluiindyo̱ nnˈaⁿ na tjaa jnaⁿ cwicolaxmaaⁿya ncˈe na cwilaˈyuˈya nˈo̱o̱ⁿya ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, jnda̱ ljoya tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿndyo̱ ncˈe nquii Jesucristo na cwiluiiñe na matsa̱ˈntjom jaa. Macantyja ˈnaaⁿˈ jom, joˈ na macwjaaˈñenaˈ jaa naquiiˈ nayawaañe na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na cwicaluiˈnˈmaaⁿndye nnˈaⁿ, na cwilaˈyuˈya nˈom ñˈeⁿñê. Ndoˈ tyeⁿ mˈaaⁿya naquiiˈ ñˈoomwaaˈ ndoˈ mañequiaanaˈ na jeeⁿ neiiⁿya, ee ntyjaaˈya nˈo̱o̱ⁿya na nlaˈjomndyo̱ na matseitˈmaaⁿˈñenaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ndoˈ nchii macanda̱ joˈ, mati mañequiaanaˈ na neiiⁿya naquiiˈ nawiˈ na cwitjo̱o̱ⁿya. Ee nquiuuya na joo nawiˈñeeⁿ ˈoonˈomnaˈ jaa na cˈo̱o̱ⁿya na tˈmaⁿ nˈo̱o̱ⁿ. Ndoˈ juu na mˈaaⁿya na tˈmaⁿ nˈo̱o̱ⁿya machˈeenaˈ na cwinaⁿndyo̱ quia cwiwino̱o̱ⁿya nawiˈ, ndoˈ juu na cwinaⁿndyo̱ mañequiaanaˈ na tyeⁿ cwicantyjaaˈ nˈo̱o̱ⁿya Tyˈo̱o̱tsˈom. Ndoˈ juu na cwicantyjaaˈya nˈo̱o̱ⁿya Tyˈo̱o̱tsˈom, tacatsˈaanaˈ nquiuuya na cweˈ tsˈiaaⁿˈndyo joˈ, ee jnda̱ seicatooˈ Tyˈo̱o̱tsˈom naquiiˈ nˈo̱o̱ⁿya ñequio juu na candyaˈ tsˈoom jaa ee jnda̱ tquiaaⁿ Espíritu Santo naquiiˈ nˈo̱o̱ⁿya.

Juu xjeⁿ na ñetˈo̱o̱ⁿya na tjaa chiuuya na nlˈaaya na nntjeiˈnˈmaaⁿndyo̱ cheⁿncjo̱o̱, majuuto xjeⁿˈñeeⁿ tquiaañe Cristo na cueeⁿˈeⁿ cwentaa jaa nnˈaⁿ na tia nnˈaⁿndyo̱. Jeeⁿ jndeiˈnaˈ na nñequiaañe tsˈaⁿ na cueˈ cwentaaˈ xˈiaaˈ meiiⁿ cwiluiiñe tsaⁿˈñeeⁿ tsˈaⁿ na machˈee na matyˈiomyanaˈ. Sa̱a̱ nnda̱a̱ nntsˈaanaˈ na mˈaaⁿ cwii tsˈaⁿ na nljoya tsˈom na cueˈ cwentaaˈ cwii tsˈaⁿ na mayuuˈcheⁿ ya tsˈaⁿñe. Sa̱a̱ Tyˈo̱o̱tsˈom maˈmo̱o̱ⁿ na candyaˈ tsˈoom jaa, ee xjeⁿ na ndicwaⁿ cwiluiindyo̱ nnˈaⁿjnaⁿ jñoom Cristo na cueˈ cwentaaya. Jeˈ jeˈ na jnda̱ tueˈ Cristo, jnda̱ tqueⁿnaˈ jaa na tjaa jnaⁿ cwicolaˈxmaaⁿya jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, joˈ chii cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo, majndaaˈya na taxocatˈuiinaˈ jaa quia na nncuˈxeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ xuee na macanda̱. 10 Ee xeⁿ juu xjeⁿ na ñetˈo̱o̱ⁿ nndiaaˈndyo̱ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom tqueeⁿ jaa na cwiljoya tsˈoom ñˈeⁿndyo̱ ncˈe na tueˈ Jnaaⁿ, majndeiticheⁿ jeˈ na nluiˈnˈmaaⁿndyo̱ ncˈe na wanoomˈm. 11 Ndoˈ nchii macanda̱ joˈ, xeⁿ nchii mati mañequiaanaˈ na jeeⁿ neiiⁿya na matseitjoomˈnaˈ jaa ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom ncˈe Taya Jesucristo joˈ na cwiljoya tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿndyo̱.

Xuiiˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Adán ñequio Cristo

12 Luaa waa cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoomwaaˈ. Jnaaⁿˈ cwii tsˈaⁿ, joˈ na jndyoquieeˈ jnaⁿ tsjoomnancue ndoˈ jnaaⁿˈ jnaⁿˈñeeⁿ joˈ na cwiwje nnˈaⁿ ndoˈ na cwiwje nnˈaⁿ, luaaˈ tyˈoomnaˈ chaˈtsondye nnˈaⁿ ee chaˈtsondyena laxmaⁿna jnaⁿ. 13 Cwitjo̱o̱cheⁿ na nncuaa ljeii na matsa̱ˈntjomnaˈ, maxjeⁿ cwilaˈtjo̱o̱ndye nnˈaⁿ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, sa̱a̱ tîcatsoom na waa jnaaⁿˈ tsˈaⁿ quia na tjaaˈnaⁿ ljeii na maqueⁿnaˈ xjeⁿ. 14 Sa̱a̱ meiiⁿ na ljoˈ, xjeⁿ na tˈoomcheⁿ Adán hasta xjeⁿ na tˈoom Moisés, maxjeⁿ tyowje nnˈaⁿ na tyolaˈtjo̱o̱ndyena meiiⁿ na nchii tyolaˈtjo̱o̱ndyena nnom cwii ñˈoom na jnda̱ sa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom, chaˈxjeⁿ sˈaa Adán, juu na cwiluiiñe cwii na matseijomnaˈ nquii na quia nndyo.

15 Juu na seitjo̱o̱ñe Adán, meiⁿchjoo titseijomnaˈ ñequio juu naya na mañequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na cwitoˈño̱o̱ⁿya. Ee cweˈ na seitjo̱o̱ñe cwii tsˈaⁿ, joˈ na cwiwje nnˈaⁿ, sa̱a̱ juu naya na cweˈyu na mañequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na cwitoˈno̱o̱ⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ ñecwii tsˈaⁿ, majuu Jesucristo, juunaˈ jndati tseixmaⁿnaˈ ndoˈ mañˈomnaˈ jndyendye nnˈaⁿ. 16 Juu na seitjo̱o̱ñe Adán, meiⁿchjoo ticatseijomnaˈ ñequio na macwjiˈnˈmaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom añmaaⁿya. Ee cantyja ˈnaaⁿˈ jnaaⁿˈ ñecwii tsˈaⁿ matˈuiityeⁿnaˈ chaˈtsondye nnˈaⁿ. Sa̱a̱ cantyja ˈnaaⁿˈ juu na macwjiˈnˈmaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ, cweˈyu matsa̱a̱ⁿˈa̱ⁿ nnˈaⁿ na cwiluiindyena na tjaa jnaⁿ laˈxmaⁿna jo nnoom meiiⁿ na jndye nnom jnda̱ jlaˈtjo̱o̱ndyena. 17 Ee xeⁿ cantyja na seitjo̱o̱ñe Adán, teijndaaˈ na maxjeⁿ nncwje chaˈtso nnˈaⁿ, majndeiiticheⁿ naya na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na cweˈyu, maqueⁿnaˈ nnˈaⁿ na cwilaljo Jesucristo na tjaa jnaⁿ cwilaˈxmaⁿna jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. Cantyja ˈnaaⁿˈ juu jndyendye nnˈaⁿ nluiixcondyena.

18 Ee chaˈxjeⁿ juu na seitjo̱o̱ñe Adán seijndaaˈñenaˈ na matˈuiinaˈ chaˈtsondye nnˈaⁿ, maluaaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ juu na seicanda̱a̱ˈñe Jesucristo, maqueⁿnaˈ jndye nnˈaⁿ na cwiluiindyena nnˈaⁿ na tjaa jnaⁿ laˈxmaⁿ. 19 Ñeˈcaˈmo̱ⁿnaˈ cweˈ ncˈe na tîtseicanda̱ Adán jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom joˈ na sˈaanaˈ na chaˈtsondye nnˈaⁿ laˈxmaⁿna jnaⁿ, maluaaˈ matseijomnaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo seicana̱a̱ⁿ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, joˈ na jndyendye nnˈaⁿ maqueⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na tjaa jnaⁿ cwicolaˈxmaⁿna jo nnoom.

20 Sa̱a̱ quia na teitquiooˈ ljeii na tqueⁿ Moisés seicantoˈtinaˈ jnaaⁿ nnˈaⁿ, ndoˈ jnda̱ na tjawijndyeti jnaaⁿ nnˈaⁿ, Tyˈo̱o̱tsˈom seicwaljooˈtyeeⁿ na ya tsˈaⁿñê ñequio nnˈaⁿ. 21 Ndoˈ chaˈxjeⁿ juu jnaⁿ waa najndeii na tseixmaⁿnaˈ na cwje nnˈaⁿ, malaaˈtiˈ juu naya na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na maqueⁿnaˈ jaa na tjaa jnaⁿ laˈxmaaⁿya waaticheⁿ najndeii na matseixmaⁿnaˈ na nñequiaanaˈ na ticantycwii na cwitando̱o̱ˈa ncˈe nquii Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom jaa.