A A A A A
Bible Book List

Romanos 4 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cajméeˋ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham, lajo̱b ˈnéˉ jmóˆooˈ

Jo̱ lana, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, nisɨɨ˜naaˈ capíˈˆ cuaiñ˜ quiáˈˉ e˜ calɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ quíˉiiˈ Abraham. Co̱faˈ mɨ˜ caˈíngˈˋ Fidiéeˇ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham e lɨiñˈˊ do jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ dsʉˈ uíiˈ˜ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e caˈéeiñˋ, jo̱baˈ seabˋ cuǿøngˋ líˋ jmɨjløngˈˆ ˈñiaˈrˊ jóng, dsʉˈ o̱ˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ faco̱ˈ lajo̱. Dsʉco̱ˈ lalab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ: “Jo̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham jábˈˉ calɨ́iñˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ Fidiéeˇ caˈíñˈˋ dseaˋ do e lɨiñˈˊ do jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ.”

Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, faˈ jaangˋ dseaˋ jmóorˋ ta˜, jo̱baˈ e ˈléeiñˈ˜ do jaˋ ngɨ́ɨiñˋ lɨ́ˈˆ ta˜ ngɨ́ɨiñˋ, co̱ˈ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e jmóoˋbre quiáˈˉ e jo̱baˈ ngɨ́ɨiñˋ. Jo̱ dsʉˈ faˈ jaangˋ dseaˋ jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ Fidiéeˇ ímˈˋbre dseaˋ do e lɨiñˈˊ do jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ nañiˊ faˈ jaˋ mɨˊ cajméeiñˈˋ do jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e guiʉ́ˉ. Co̱ˈ cafébˈˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Davíˈˆ ie˜ malɨɨ˜guɨ do quiáˈˉ jial tíiˊ juguiʉ́ˉ quiáˈˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ mɨ˜ joˋ iʉ˜ dsíiˊ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ lajaléˈˋ e nicajméerˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ, jo̱guɨ e nɨcaˈíngˈˋneiñˈ e lɨiñˈˊ do jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ. Jo̱ lalab cajíngˈˉ i̱ dseata˜ do ie˜ malɨɨ˜guɨ do:

¡Jo̱ eáamˊ juguiʉ́ˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ
mɨ˜ Fidiéeˇ nɨcaˈíiñˉ dseeˉ quiáˈˉ lajaléˈˋ e gaˋ e nɨcajméeiñˋ,
jo̱guɨ e nɨcaleáangˋneiñˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáiñˈˉ!
Jo̱ eáamˊ juguiʉ́ˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ
i̱ joˋ iʉ˜ dsíiˊ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ jaléˈˋ dseeˉ e nɨcaˈéeiñˋ.

Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊ júuˆ quiáˈˉ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Davíˈˆ.

Jo̱ e juguiʉ́ˉ na jaˋ catɨ́ɨngˉ jí̱i̱ˈ˜ dseaˋ Israel i̱ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ tó̱o̱ˊ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋ, co̱ˈ catɨ́ɨmˉ cajo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel dseaˋ i̱ jaˋ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ lajo̱. Co̱ˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la nɨcasíiˈ˜naaˈ ˈnʉ́ˈˋ e Fidiéeˇ caˈímˈˋbre ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham e lɨiñˈˊ do jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ dsʉˈ uíiˈ˜ e jáˈˉ calɨ́ngˉ dseaˋ do júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, 10 jo̱ ¿lɨ˜ caˈíngˈˋ Fidiéeˇ i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham do e lɨiñˈˊ do lajo̱? ¿Su nʉ́ˈˉguɨ e cató̱ˉ li˜ fɨˊ ngúuˊ táaiñˋ o̱si mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱ é? Móˈˆ nʉ́ˈˉguɨ e cató̱ˉ li˜ fɨˊ ngúuˊ táamˋbre caˈíngˈˋ Fidiéeˇ írˋ e lɨiñˈˊ do jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ. 11 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e caˈíngˈˋ Fidiéeˇ i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ do, jo̱guɨbaˈ cató̱ˉ li˜ fɨˊ ngúuˊ táaiñˋ do e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e nɨcaˈímˈˋ Fidiéeˇ írˋ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ dsʉˈ uíiˈ˜ e jáˈˉ calɨ́iñˈˉ do júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ uíiˈ˜ e jo̱baˈ i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham do caˈuíiñˉ lafaˈ tiquiáˈˆ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Co̱ˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ íngˈˋ dseaˋ i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈrˉ e laco̱ˈ nilíiñˈˉ do dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ, jo̱ jaˋ eeˋ lɨ́ɨˊ faˈ jaˋ mɨˊ cató̱ˉ li˜ fɨˊ ngúuˊ táaiñˈˋ do. 12 Jo̱guɨ i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham do lɨ́ɨmˊbre cajo̱ lafaˈ tiquiáˈˆ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ nɨcató̱ˉ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋ. Jo̱ i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ do lɨ́ɨiñˊ lafaˈ tiquiáˈˆ jaléngˈˋ íˋ dsʉˈ o̱ˈ uíiˈ˜ e nɨcató̱ˉ li˜ fɨˊ ngúuˊ táaiñˈˋ do; co̱ˈ ˈnéˉ e nijmiti˜biñˈ do cajo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cajméeˋ i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham do ie˜ lamɨ˜ jáˈˉ calɨ́iñˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ lajeeˇ e nʉ́ˈˉguɨ e cató̱ˉ li˜ fɨˊ ngúuˊ táaiñˋ.

Mɨ˜ cacuøˈˊ Fidiéeˇ júuˆ quiáˈrˉ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham

13 Jo̱ ie˜ malɨɨ˜guɨ do Fidiéeˇ cacuøˈrˊ júuˆ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ sɨju̱rˇ e niñíimˋbiñˈ do lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ. Jo̱ e júuˆ la calɨti˜ dsʉˈ o̱ˈ uíiˈ˜ e ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham cajméerˋ nʉ́ʉˈr˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ e cajmeˈˊ Moi˜. Co̱ˈ calɨ́ˉ lajo̱ laˈeáangˊ e jábˈˉ calɨ́ngˉ i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ do júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ uíiˈ˜ e jo̱baˈ e caˈíngˈˋ dseaˋ do írˋ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ dseeˉ røøngˋ fɨˊ quinirˇ. 14 Jo̱ song lají̱i̱ˈ˜ dseaˋ i̱ jmiti˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do niˈíñˈˋ lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱baˈ cuǿøngˋ feˇeeˈ jóng e jaˋ eeˋ ta˜ íingˆ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ e júuˆ e cacuøˊ Fidiéeˇ lamɨ˜ jéengˊguɨ do jaˋ eeˋ quíingˊ cajo̱. 15 Co̱ˈ song jaˋ jmiti˜ dseaˋ dseángˈˉ røøˋ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do, jo̱baˈ iihuɨ́ɨbˊ íñˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ jóng. Jo̱ dsʉˈ lɨ˜ jaˋ seaˋ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do, jo̱baˈ jaˋ eeˋ cuǿøngˋ líˋ ˈléˉ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ e jo̱.

16 Jo̱ Fidiéeˇ cacuøˈrˊ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham júuˆ quiáˈrˉ uíiˈ˜ e jáˈˉ calɨ́ngˉ i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ do júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do. Jo̱ cajméeˋ Fidiéeˇ lajo̱ e laco̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ sɨju̱ˇ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham nɨta˜ dsíirˊ e dseángˈˉ nijmitib˜ Fidiéeˇ e júuˆ jo̱ laˈeáangˊ e eáangˊ ˈneáaiñˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ catɨ́ɨiñˈˉ do lajo̱. Jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cuǿøngˋ feˇeeˈ e júuˆ na, e jaléˈˋ e jíngˈˉ Fidiéeˇ e nicuǿˈrˉ jaléngˈˋ dseaˋ, dsʉˈ o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ dseaˋ i̱ catɨ́ɨngˉ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do i̱ nicuǿˈrˉ jaléˈˋ e jo̱, co̱ˈ nicuǿˈˉbre cajo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈrˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cajméeˋ i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham do. Jo̱ lajo̱baˈ i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ do caˈuíiñˉ lafaˈ tiquiáˈˆ jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ i̱ jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 17 Jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la féˈˋ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ lɨ˜ féˈrˋ lala cuaiñ˜ quiáˈˉ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham: “Nɨcajméˉe e nilínˈˉ lafaˈ tiquiáˈˆ i̱ fɨ́ɨngˊ ˈléˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ.” Jo̱ lanab féˈˋ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ. Jo̱ e júuˆ la calɨtib˜, co̱ˈ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ cacuørˊ. Jo̱guɨ jábˈˉ calɨ́ngˉ Abraham e júuˆ e cangɨ́ɨiñˋ quiáˈˉ dseaˋ do. Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ Fidiéeˇbingˈ i̱ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ e nijmijí̱ˈrˊ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ jo̱guɨ e nijmérˉ e nilɨseaˋ doñiˊ eeˋ e jaˋ mɨˊ seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ.

18 Jo̱ lajeeˇ e nɨdseáamˉ eáangˊ i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham do, jo̱guɨ joˋ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ faˈ e nilɨseengˋ jó̱o̱rˊ co̱ˈ eáamˊ nɨyʉ́ʉˈr˜, jo̱ dsʉˈ jábˈˉ calɨ́iñˈˉ do júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e quiáˈˉ nilɨseemˋ jó̱o̱rˊ nañiˊ faˈ jaˋ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ lajo̱. Jo̱ dsʉˈ lajo̱b calɨ́ˉ, jo̱ “caˈuíiñˉ lafaˈ tiquiáˈˆ i̱ fɨ́ɨngˊ ˈléˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ” lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la nɨcasɨ́ˈˉ Fidiéeˇ írˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ ie˜ lamɨ˜ cajíngˈˉ dseaˋ do lala: “Lanab nilɨseengˋ fɨ́ɨngˊ dseaˋ sɨjú̱ˈˆ.” 19 Jo̱ dseángˈˉ jaˋ calɨtúmˉ dsíiˊ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, nañiˊ faˈ ie˜ jo̱ nɨngóorˊ jie˜ jaˋ cien ji̱i̱ˋ, jo̱guɨ nɨlíˈˆbre có̱o̱ˈ˜ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ i̱ siiˋ Sara do e tɨˊ lɨ˜ nijúumˉbre. Jo̱ lajɨˋ gámˉbre ie˜ jo̱ eáamˊ nɨdseáaiñˉ, jo̱baˈ joˋ quɨ́ɨˈ˜guɨr jmɨɨ˜ faˈ e nilɨseengˋ jó̱o̱rˊ. 20 Jo̱ i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham do dseángˈˉ jábˈˉ calɨ́iñˉ jo̱guɨ dseángˈˉ calɨtab˜ dsíirˊ e dseángˈˉ nijmitib˜ Fidiéeˇ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e cacuøˈrˊ dseaˋ do, jo̱ eáangˊguɨ jáˈˉ calɨ́iñˉ jo̱guɨ cajmɨta˜guɨ dsíirˊ e dseángˈˉ nijmitib˜ Fidiéeˇ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcajíñˈˉ lamɨ˜ jéengˊguɨ do. Jo̱ uíiˈ˜ jo̱baˈ eáamˊ cajmiféiñˈˊ Fidiéeˇ, 21 co̱ˈ dseángˈˉ nɨtab˜ dsíirˊ e dseángˈˉ quɨ́ɨbˈ˜ dseaˋ do jmɨɨ˜ e nijmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e nɨcacuørˊ lamɨ˜ jéengˊguɨ. 22 Jo̱ uíiˈ˜ e jáˈˉ calɨ́iñˈˉ do e júuˆ jo̱, jo̱baˈ caˈíngˈˋ Fidiéeˇ írˋ e lɨiñˈˊ do jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ. 23 Jo̱ e caˈíngˈˋ Fidiéeˇ i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham do e lɨiñˈˊ do jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ quiáˈˉ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ íˋ dseángˈˉ féˈˋ e júuˆ na, 24 dsʉco̱ˈ catɨ́ɨmˉ jneaa˜aaˈ e júuˆ na cajo̱. Co̱ˈ ímˈˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ dsʉˈ uíiˈ˜ e jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ júuˆ quiáˈrˉ. Jo̱ jábˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ cajo̱ e Fidiéeˇbingˈ i̱ cajmijí̱ˈˊtu̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ 25 mɨ˜ cangɨ́ˋ e cacuǿøiñˋ dseaˋ do e cajúiñˈˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ uíiˈ˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cajmijí̱ˈˊtu̱r Dseaˋ Jmáangˉ e laco̱ˈ laˈeáangˊ íˋ cajméerˋ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ e nɨlɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes