A A A A A
Bible Book List

Romanos 3 Amuzgo de Guerrero (AMU)

Quia joˈ ¿aa waa yuu mateijndeiitinaˈ tsˈaⁿ ncˈe cwiluiiñê tsˈaⁿ judío oo aa jndati cwiluiiñê ncˈe na tuii ˈnaaⁿ tjaaⁿˈaⁿ? Mayuuˈ na ljoˈ. Ndoˈ jndye nnom niom na cwitˈmo̱o̱ⁿnaˈ na ljoˈ. Najndyee ncˈe na tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈoomˈm nda̱a̱na. Sa̱a̱ jeˈ jeˈ, xeⁿ na ntˈomndye naⁿˈñeeⁿ tîcalaˈyuˈya nˈomna, ¿aa joˈ chii mati jom taxotseicana̱a̱ⁿ ñˈoom ˈñom? Majndaaˈya na nchii ljoˈ ee jom machˈeeⁿ cantyja na matyˈiomyanaˈ meiiⁿ na chaˈtso nnˈaⁿ cwiluiindyena na cantundyena. Ee ñˈoomˈm na teilejii matsonaˈ:

Ñequio ñˈomˈndyoˈ nleitquiooˈ na cwiluiindyuˈ na matyˈiomyanaˈ.
Meiⁿ xocaˈmo̱ⁿnaˈ na matseiˈtjo̱o̱ndyuˈ quia cwilue nnˈaⁿ na tixcwe macheˈ.

Sa̱a̱ xeⁿ joo na ticatyˈiomyanaˈ na cwilˈaaya cwitˈmo̱o̱ⁿnaˈ na Tyˈo̱o̱tsˈom cwiluiiñê na matyˈiomyanaˈ, ¿chiuu nlˈuuyo̱o̱ya? ¿Aa nntsˈaacheⁿnaˈ na tixcwe ljoˈ machˈeeⁿ quia na matseijndaaˈñê na nntio̱o̱ⁿya jnaaⁿya? Matseinchuˈa ñˈoommeiiⁿ chaˈxjeⁿ na cwilaˈnchuˈ nnˈaⁿ ñˈoom. Sa̱a̱ meiⁿchjoo nchii ljoˈ, ee xeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom tixcwe ljoˈ machˈeeⁿ quia joˈ ¿chiuu nntsˈaayom na nncuˈxeeⁿ nnˈaⁿ tsjoomnancue?

Sa̱a̱ xeⁿ juu na cantu na matseixmaⁿya matseitˈmaaⁿˈñenaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na cwiluiiñê na mayomˈm, quia joˈ ¿chiuu na macuˈxeⁿnaˈ ja na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ jnaⁿ? Xeⁿ na luaaˈ waa quia joˈ chiuu ticalˈaayaaya natia cha cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ catsˈaanaˈ yuu na ya, chaˈxjeⁿ cantu na cwilaˈneiⁿ ntˈom nnˈaⁿ na cwilue na ljoˈ cwilˈuuyâ. Maxjeⁿ matyˈiomyanaˈ na catˈuiityeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom naⁿˈñeeⁿ na nmeiiⁿˈ cwiluena.

Tjaa ˈñeeⁿ cˈoom na tyootseitjo̱o̱ñe

Quia joˈ jaa nnˈaⁿ judíos, ¿aa waa cwii nnom na machˈeenaˈ na yati cantyja ˈnaaⁿya jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, nchiiti nnˈaⁿ na nchii judíos? Meiⁿchjoo nchii joˈ, ee jnda̱ macwilˈuuya na chaˈtso nnˈaⁿ mˈaⁿna nacje ˈnaaⁿˈ jnaⁿ, meiiⁿ nnˈaⁿ judíos, ndoˈ meiiⁿ nnˈaⁿ na nchii judíos. 10 Chaˈxjeⁿ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii na matsonaˈ:

Meiⁿcwii tjaa ˈñeeⁿ juu cˈoom na machˈee na matyˈiomyanaˈ.
11 Meiⁿcwii tjaa ˈñeeⁿ cˈoom na matseiˈno̱ⁿˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom.
Tjaa ˈneeⁿ juu na malˈue jom.
12 Chaˈtsondyena jnda̱ macwilaˈjomndyena nato na tisˈa.
Tjaa yuu nnda̱a̱ na nleilˈueeˈñê joona.
Meiⁿcwiindye joona ticˈoom na machˈee yuu na ya, meiⁿcwii, meiⁿcwii.
13 Cantyja na cwilaˈneiⁿna ñˈoom cwajndii, matseijomnaˈ joona chaˈcwijom cwii tseiˈtsuaa na ticata̱ˈ na majuˈnaˈ jndye cˈee.
Jeeⁿ yo̱o̱ˈ ndyueena ñˈeⁿ cantu.
Ñˈoom wiˈ na cwilaˈneiⁿna matseijomnaˈ chaˈcwijom ndaa ndyuee canduu na wjeenaˈ.
14 Ñequiiˈcheⁿ cwilaˈneiⁿna ñˈoom ntjeiⁿ nacjoo ncˈiaana.
Ñˈoom na cwilaˈndaaˈnaˈ naⁿˈñeeⁿ.
15 Cwii ñˈoom na titˈmaⁿ sa̱a̱ nlaˈcueeˈna xˈiaana.
16 Meiⁿyuucheⁿ na cwiquiena, cwilaˈndaaˈna nˈom nnˈaⁿ,
ndoˈ cweˈ ncˈe jnaaⁿ joona macoˈwiˈnaˈ naⁿˈñeeⁿ.
17 Ndoˈ ticaliuna chiuu waa na nncˈoom tsˈaⁿ na tjaa tiaˈ ñˈeⁿ nnˈaⁿ.
18 Meiⁿ cweˈ ticˈoomˈ nˈomna na nncˈomna na nquiaana Tyˈo̱o̱tsˈom.

19 Jaa manquiuuya na tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom ljeii na matsa̱ˈntjomnaˈ na tqueⁿ Moisés nda̱a̱ jaa nnˈaⁿ judíos. Sˈaaⁿ na ljoˈ cha catseicheⁿnaˈ meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na mˈaaⁿ nacje ˈnaaⁿˈ ljeiiˈñeeⁿ na ñeˈcatso na tjaa jnaaⁿˈ. Ee cantyja ˈnaaⁿˈ juunaˈ matseijndaaˈñê na chaˈtsondye nnˈaⁿ laˈxmaⁿna jnaⁿ. 20 Ee nchii nlqueⁿnaˈ tsˈaⁿ na tjaa jnaaⁿˈ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom ncˈe na machˈee yuu na matsa̱ˈntjom ljeiiˈñeeⁿ. Ee juunaˈ tsˈiaaⁿˈnaˈ tomti na matseijndaaˈñenaˈ na cwiluiindyo̱ nnˈaⁿjnaⁿ jo nnoom.

Nluiˈnˈmaaⁿñe tsˈaⁿ ncˈe na matseiyuˈya tsˈom

21 Sa̱a̱ jeˈ jnda̱ tˈmo̱ⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom chiuu ya yuu na tseixmaⁿ tsˈaⁿ na tjaa jnaaⁿˈ jo nnoom, taxocwilˈue meiiⁿ na ñeˈtseicanda̱ tsˈaⁿ ljeii na tquiaaⁿ nnom Moisés ñequio ntˈom ñˈoom na tandyo xuee jlaˈljeii profetas, cwitˈmo̱o̱ⁿnaˈ na ljoˈ. 22 Jeˈ tomti matsa̱ˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ na meiⁿcwii jnaⁿ tacolaˈxmaⁿna, quia na cwilaˈyuya nˈomna ñˈeⁿ Jesucristo. Meiⁿ tyoochˈeeⁿ na cweˈ ñejndaaˈ nnˈaⁿ na matseiñˈoomˈñê. 23 Ee chaˈtsondyeñˈeⁿ nnˈaⁿ tjom laˈxmaⁿna jnaⁿ, ndoˈ meiⁿcwii ticuaa cantyja ˈnaaⁿna na nlquiena jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom na nncwjiˈnˈmaaⁿñê añmaaⁿna. 24 Sa̱a̱ ncˈe naya na matseixmaaⁿ na cweˈyu cwicandaaya, joˈ chii maqueeⁿ nnˈaⁿ na tjaa jnaⁿ laxmaⁿna jo nnoom. Machˈeeⁿ na ljoˈ ncˈe tiomlˈua Jesucristo jnaaⁿ chaˈtsondye nnˈaⁿ. 25 Tqueⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom jom na cueeⁿˈeⁿ cwentaa jnaaⁿ jaa cha meiⁿcwiˈñeeⁿcheⁿ tsˈaⁿ na matseiyuˈya tsˈom ñˈeⁿñê matseicanduuˈnaˈ jnaaⁿˈ tsaⁿˈñeeⁿ. Laaˈtiˈ seijndaaˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom cha caˈmo̱ⁿnaˈ na machˈeeⁿ yuu na matyˈiomyanaˈ. Ee teiyoticheⁿ cwii tjo̱o̱cheⁿ na nncueˈntyjo̱ xjeⁿ na nncueˈ Cristo, ncˈe na mˈaaⁿ nioomcheeⁿ, tîcwjaaˈñê cwenta jnaaⁿ nnˈaⁿ. 26 Maluaaˈ maˈmo̱ⁿnaˈ jeˈ, na Tyˈo̱o̱tsˈom xcwe machˈeeⁿ quia na mañequiaaⁿ na caliu nnˈaⁿ na matsa̱a̱ⁿˈa̱ⁿ joona na tjaa jnaⁿ laˈxmaⁿna jo nnoom, ncˈe na cwilaˈyuˈya nˈomna ñequio Jesús.

27 ¿Yuu waa jeˈ na nnda̱a̱ nntseisˈañe cheⁿnquii tsˈaⁿ? Tquia jnda̱ tquieˈnaˈ joˈ. ¿Chiuu na ljoˈ? ¿Aa ee cwilaˈcanda̱a̱ˈndyo̱ ljoˈ na matsa̱ˈntjom ljeii na tqueⁿ Moisés? Meiⁿchjoo nchii joˈ, tomti ee na cwilaˈyuˈya cwii nˈo̱o̱ⁿya ñequio Jesucristo. 28 Quia joˈ cwiwitquiooˈndyeyu na maqueⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom tsˈaⁿ na tjaa jnaⁿ tseixmaⁿ jo nnoom ncˈe na matseiyuˈya tsˈom, meiⁿ ticwjaaˈñê cwenta aa matseicanda̱ chiuu tˈmaⁿ ljeiiˈñeeⁿ oo aa tyootseicanda̱ juunaˈ. 29 Ndoˈ Tyˈo̱o̱tsˈom jeˈ, ¿aa ñequiicheⁿ mˈaaⁿñê cantyja ˈnaaⁿ nnˈaⁿ judíos? ¿Aa nchii mati ñequio nnˈaⁿ na nchii judíos? Mayuuˈ na ljoˈ. 30 Ee ñecwii Tyˈo̱o̱tsˈom mˈaaⁿ na juu matsa̱ˈ nnˈaⁿ na tjaa jnaⁿ cwii colaˈxmaⁿ ee na cwilaˈyuˈya nˈomna ñˈeⁿ Jesucristo. Ticwjaaˈñê cwenta aa jnda̱ tuii ˈnaaⁿ tjaaⁿˈ tsˈaⁿ oo aa tyooluii. 31 Quia joˈ, ¿aa ncˈe na cwilaˈyuˈya nˈo̱o̱ⁿya ñˈeⁿ Jesucristo joˈ chii machˈeenaˈ na tjaa yuu cwilˈue ljeii na tqueⁿ Moisés? Meiⁿchjoo nchii joˈ, ee mañequio na cwilaˈyuˈya cwii nˈo̱o̱ⁿya ñˈeⁿ Jesucristo cwitjeiˈyuuˈndyo̱ na lˈue ljeiiˈñeeⁿ.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes