A A A A A
Bible Book List

Romanos 2 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Fidiéeˇbingˈ i̱ quidsiˊ íˈˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ quiáˈˉ lajaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, i̱i̱ˋ ˈnʉ́ˈˋ cuøˈˊnaˈ dseeˉ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, jaˋ e lɨ́ɨˊ i̱i̱ˋ lɨ́ɨngˊnaˈ, dsʉˈ mɨ˜ jmooˋnaˈ lajo̱, yaam˜baˈ cuøˈˊnaˈ dseeˉ yaang˜naˈ jóng, dsʉco̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ jmooˋnaˈ gaˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la jmóoˋ i̱ dseaˋ íbˋ cajo̱. Jo̱ nɨne˜baaˈ røøˋ e laco̱ˈ catɨ́ɨmˉ quidsiˊ Fidiéeˇ íˈˋ quiáˈˉ lajaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ e gaˋ lajo̱. Dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ cuøˈˊnaˈ dseeˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, jaˋ güɨˈɨ́ˆ óoˊnaˈ faˈ e jaˋ niquidsiˊ Fidiéeˇ íˈˋ quíiˉnaˈ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ, co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ, røøbˋ jmooˋnaˈ cajo̱ laco̱ˈ jmóoˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ e gaˋ lajo̱. Jo̱ eáamˊ guiúngˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱guɨ eáamˊ féngˈˊ dsíirˊ cajo̱. Jo̱ uíiˈ˜ e eáamˊ guiúiñˉ do, jo̱baˈ nɨsɨjeeiñˇ ˈnʉ́ˈˋ cartɨˊ niquɨ́ˈˉ jíingˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ quinirˇ. Dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ, jaˋ iing˜naˈ jméeˈ˜naˈ cuente jial tíiˊ guiúiñˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ co̱ˈ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ eáamˊ ueˈˋ óoˊnaˈ jo̱guɨ jaˋ iing˜naˈ faˈ e nɨquɨ́ˈˉ jíingˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jo̱baˈ eáamˊ nɨjmɨˈmɨ́ɨngˈˇnaˈ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e catɨ́ɨngˉnaˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e niquidsiˊ Fidiéeˇ íˈˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Co̱ˈ ie˜ jmɨɨ˜ jo̱b mɨ˜ niquírˉ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ lɨ́ˈˆ jialco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e nicaˈéeˋ dseaˋ lajeeˇ e seeiñˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈnóˈˊ jial e niféˈˋ Fidiéeˇ guiʉ́ˉ uii˜ quiáˈrˉ jo̱guɨ jial e niñíiñˋ quiáˈˉ dseaˋ do jaléˈˋ e jloˈˆ e catɨ́ɨiñˉ jo̱guɨ jial e nilɨseeiñˋ lata˜ uíiˈ˜ e cuøˈˊ dsíirˊ e jmóorˋ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ, jo̱baˈ lajaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lajo̱, Fidiéeˇ nicuǿˈˉbre jaléngˈˋ íˋ e nilɨseeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈr˜ lata˜. Jo̱ dsʉˈ lajaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ˋ dsíirˊ yaaiñ˜ jo̱guɨ jaˋ nʉ́ʉˈr˜ jaléˈˋ ta˜ huɨ̱́ˈˋ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ tɨˊguɨ dsíirˊ e jmóorˋ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ, jo̱ uíiˈ˜ jo̱baˈ Fidiéeˇ eáamˊ nɨsɨguíiñˆ quiáˈˉ jaléngˈˋ íˋ, jo̱ iihuɨ́ɨˊ e eáamˊ nicuǿˈˉreiñˈ. Jo̱baˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ jaléˈˋ e gaˋ lajo̱, eáamˊ fɨˈíˆ nilíiñˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e niˈíñˈˋ e jáaˊ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ jee˜ jo̱ quiéengˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel jo̱guɨ dsʉˈ lajo̱bɨ cajo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel. 10 Dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ jmangˈˉ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ, ˈñiabˈˊ Fidiéebˇ nicuǿˈrˉ jaléngˈˋ íˋ jaléˈˋ e jloˈˆ e catɨ́ɨiñˉ, jo̱guɨ niféˈrˋ guiʉ́ˉ uii˜ quiáiñˈˉ, jo̱guɨ nicuǿrˉ e nilɨseeiñˋ juguiʉ́ˉ contøøngˉ cajo̱. Jo̱ jee˜ jo̱ quiéengˋ jaléngˈˋ dseaˋ Israel, jo̱guɨ dsʉˈ lajo̱bɨ cajo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel. 11 Co̱ˈ Fidiéeˇ jaˋ cá̱rˋ cuente jial lɨ́ɨngˊ dseaˋ, co̱ˈ røøbˋ lɨ́ɨˊnaaˈ lajɨɨˉnaaˈ fɨˊ quinirˇ.

12 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ éeˋ dseeˉ e jaˋ mɨˊ calɨcuíirˋ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜, jo̱baˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e júuiñˉ jaˋ niˈɨ́ɨˉ íˈˋ quiáˈrˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do; jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ éeˋ dseeˉ nañiˊ faˈ nɨcuíiˋbre jial féˈˋ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do, jo̱baˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e júuiñˉ, có̱o̱ˈ˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ dob niˈɨ́ɨˉ íˈˋ quiáˈrˉ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ. 13 Co̱ˈ jaˋ niˈíngˈˋ Fidiéeˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ lɨco̱ˈ núuˋ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ, dsʉco̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ dseaˋ i̱ jmóoˋ nʉ́ʉˈ˜ laco̱ˈ féˈˋ e júuˆ jo̱, jí̱i̱ˈ˜ íˋbingˈ i̱ niˈíngˈˋ Fidiéeˇ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ. 14 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel jaˋ seaˋ quiáˈrˉ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do; dsʉˈ mɨ˜ jmóorˋ laco̱ˈ féˈˋ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do, jmóorˋ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ ɨˊ dsíirˊ yaam˜bre, jo̱baˈ lafaˈ yaam˜bre seaˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈrˉ jóng. 15 Dsʉco̱ˈ có̱o̱ˈ˜ lajaléˈˋ e jmóorˋ do cuøˊ li˜ quiáˈrˉ e dseángˈˉ fɨˊ dsíiˊbre seaˋ jaléˈˋ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do. Co̱ˈ có̱o̱ˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsíirˊ yaaiñ˜ do nɨja̱ˈˊ júuˆ quiáˈˉ jaléˈˋ e jo̱, jo̱guɨ cajo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ɨˊ dsíirˊ do niˈnɨ́ngˉ írˋ o̱si nijmɨˈǿngˈˋ írˋ é. 16 Jo̱ nidsijéeˊ lajaléˈˋ e jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cafáˈˉa na mɨ˜ niguiéeˊ jmɨɨ˜ e Fidiéeˇ niˈɨ́rˉ íˈˋ lɨ́ˈˆ jialco̱ˈ caˈɨ́ˋ dsíiˊ dseaˋ jo̱guɨ jialco̱ˈ cajméerˋ lɨ˜ jaˋ níˋ dseaˋ jiéngˈˋ. Jo̱ nijmérˉ lajo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊ e júuˆ e guiaˊ jnea˜.

Jial seengˋ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈrˉ e cajmeˈˊ Moi˜

17 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ fóˈˋnaˈ e lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ Israel jo̱guɨ e teáˋ teáangˆnaˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜ jo̱guɨ e jmɨjløngˈˆ yaang˜naˈ dsʉˈ uíiˈ˜ e lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ sɨguángˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ; 18 jo̱guɨ fóˈˋnaˈ cajo̱ e nɨñíˆbɨˈ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ e nijméeˆnaˈ, jo̱guɨ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do jmɨcó̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ e niguíiˈ˜naˈ jnang˜ e guiʉ́ˉ e nijméeˆnaˈ, 19 jo̱guɨ e dseángˈˉ nɨtab˜ óoˊnaˈ e nilíˈˋbaˈ nijmɨcó̱o̱ˈˇnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lafaˈ tiuungˉ uíiˈ˜ e jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ e seengˋ jaangˋ Fidiéeˇ, jo̱guɨ fóˈˋbɨˈ cajo̱ e líˈˋbɨˈ nijmɨcó̱o̱ˈ˜naˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ nʉʉˋ sǿˈˋ uíiˈ˜ e eáangˊ beángˈˊ dseeˉ yaaiñ˜; 20 jo̱guɨ fóˈˋnaˈ cajo̱ e nɨtab˜ óoˊnaˈ e líˈˋbaˈ éˈˆnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ líˈˋ guiˈˊ jnangˈˇ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e nijmérˉ, jo̱guɨ e tɨɨmˋbaˈ jméeˆnaˈ lajo̱ cajo̱ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ i̱ táˋ calɨñiˊ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quíiˉnaˈ do, dsʉco̱ˈ e fɨˊ ni˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do ɨˊ óoˊnaˈ e fɨˊ jo̱b lɨ˜ seaˋ uiing˜ e laco̱ˈ tɨɨngˋnaˈ ngángˈˋnaˈ jo̱guɨ e laco̱ˈ lɨñíˆnaˈ jaléˈˋ júuˆ jáˈˉ. 21 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ e ˈnʉ́bˈˋ eˈˊnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ jiéngˈˋ, jo̱ dsʉˈ eáangˊguɨ ˈnéˉ e nijmɨtɨ́ɨngˋnaˈ yaang˜naˈ; jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ guiaˋnaˈ júuˆ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ e jaˋ dseengˋ e jmóoˋ dseaˋ ɨ̱ɨ̱ˋ, jo̱ dsʉˈ cuǿøngˋ ˈnʉ́ˈˋbɨ jmooˋnaˈ ɨ̱ɨ̱ˋ quiáˈˉ dseaˋ rúngˈˋnaˈ; 22 jo̱guɨ fɨˈˊnaˈ dseaˋ e jaˋ dseengˋ e ˈléeˊ dseaˋ e güɨɨiñˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ o̱ˈ quiáˈrˉ, jo̱ dsʉˈ cuǿøngˋ ˈnʉ́ˈˋbɨˈ jmooˋnaˈ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ lajo̱; jo̱guɨ ˈníˈˋ máangˊnaˈ jaléngˈˋ diée˜ i̱ jmáangˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ guóorˋ, dsʉˈ cuǿøngˋ ˈnʉ́ˈˋbɨ jmooˋnaˈ ɨ̱ɨ̱ˋ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ diée˜ do; 23 jo̱guɨ eáangˊ jmɨjløngˈˆ yaang˜naˈ quiáˈˉ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜ do, jo̱ dsʉˈ jaˋ jmɨˈgooˋnaˈ ˈñiaˈˊ Fidiéeˇ, co̱ˈ jaˋ jmooˋnaˈ nʉ́ʉˈ˜naˈ jaléˈˋ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do. 24 Co̱ˈ e jábˈˉ e lɨɨng˜ uiim˜baˈ e féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lala: “Jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel gabˋ féˈrˋ uii˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ uíiˈ˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e gaˋ e jmooˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ Israel.”

25 Dsʉco̱ˈ e jábˈˉ, doñiˊ i̱i̱ˋ ˈnʉ́ˈˋ i̱ nʉ́ʉˈ˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜ do, seabˋ lɨ˜ íingˆ ta˜ quíiˉnaˈ e tó̱o̱ˊ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋnaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la lɨtɨ́ɨngˋnaaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ Israel. Jo̱ dsʉˈ song jaˋ nʉ́ʉˈ˜naˈ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do, jo̱baˈ jaˋ e ta˜ íingˆ quíiˉnaˈ jóng e tó̱o̱ˊ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋnaˈ do. 26 Jo̱ song i̱i̱ˋ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ mɨˊ cató̱ˉ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋ jo̱ dsʉˈ jmitíˆbaˈ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do, jo̱baˈ Fidiéeˇ ímˈˋbre ˈnʉ́ˈˋ jóng lafaˈ jaangˋ dseaˋ i̱ nɨcató̱ˉ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋ, nañiˊ faˈ jaˋ mɨˊ calɨˊre lajo̱. 27 Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ tó̱o̱ˋ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋ dsʉˈ jmiti˜bre e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do, jo̱baˈ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ íˋ cuøˊ li˜ e jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ Israel, ooˉbaˈ dseeˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Co̱ˈ nañiˊ faˈ nɨcató̱bˉ e li˜ do fɨˊ ngúuˊ táangˋnaˈ jo̱guɨ e seabˋ quíiˉnaˈ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do, dsʉˈ jaˋ jmitíˆnaˈ laco̱ˈ féˈˋ e júuˆ jo̱.

28 Dsʉco̱ˈ e jábˈˉ, lajo̱b lɨ́ɨˊ, jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ lɨ́ɨiñˊ dseángˈˉ dseaˋ Israel dsʉˈ uíiˈ˜ e jmóorˋ jí̱i̱ˈ˜ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ áangˊ quiáˈrˉ faˈ e tó̱o̱rˊ li˜ fɨˊ ngúuˊ táaiñˋ. 29 Dsʉco̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ dseángˈˉ jáˈˉ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel, fɨˊ dsíiˊbre lɨ˜ lɨ́ɨiñˊ lajo̱, jo̱guɨ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨiñˋ e jmóorˋ li˜ fɨˊ ngúuˊ táaiñˋ do, o̱ˈ fɨˊ jo̱ lɨ˜ ˈnéˉ jmérˉ lajo̱, co̱ˈ lafaˈ fɨˊ dsíiˊbre lɨ˜ nɨtó̱o̱ˋ e li˜ do lana, co̱ˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ nɨlɨ́ɨiñˊ, jo̱ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéebˇ dseaˋ jmóoˋ lajo̱, jo̱ o̱ˈ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜ e jmóoˋ lajo̱. Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ lajo̱, Fidiéeˇbingˈ i̱ féˈˋ guiʉ́ˉ uii˜ quiáˈrˉ jo̱ o̱ˈ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ féˈˋ lajo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes