Add parallel Print Page Options

Xcwe macuˈxeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ

Cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoommeiⁿˈ, catseiˈno̱ⁿˈ na tjaaˈnaⁿ yuu cowañoomˈnaˈ ˈu, ntsˈo̱o̱naˈ ˈñeeⁿ cwiluiindyuˈ, macoˈwiˈndyuˈ cheⁿnncuˈ quia na jeeⁿ matsuˈ na ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ jeeⁿ tiannˈaⁿndye ndoˈ majoˈto ljoˈ na cwilˈana macheˈ ˈu. Ee manquiuyaaya quia na ntˈuiityeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ na cwilˈa na nmeiiⁿˈ, nncuˈxeeⁿ joona cantyjati na mayuuˈ na lˈana. ˈU na matseitiuuˈ na catsˈaaⁿ na catˈuiinaˈ nnˈaⁿ na cwilˈa na nmeiiⁿˈ, ¿aa ndyaˈ matseitiuuˈ na tixocatˈuiinaˈ ˈu ndoˈ ljoˈwaayu macheˈ chaˈxjeⁿ naⁿˈñeeⁿ? Cwa ndyaˈ canda̱a̱ˈ tsˈomˈ na ntso̱ˈ na cajnda ntyjeeⁿ ñˈeⁿndyuˈ. Jom na jeeⁿ tˈmaⁿ tsˈoom ñˈeⁿndyuˈ, ndoˈ waljooˈcheⁿ na wiˈ tsˈoom ˈu. ¿Aa ticatseiˈno̱ⁿˈ na luaaˈ machˈeeⁿ cha cjaañˈoomnaˈ ˈu na calcweˈ tsˈomˈ jnaⁿˈ? Sa̱a̱ ˈu nchii joˈ ñeˈcatsaˈ, ˈu maxjeⁿ quieˈ tsˈomˈ, tiñeˈcalcweˈ tsˈomˈ. Matyˈiomnaˈ cantyja ˈnaⁿˈ na matseitˈueˈyaˈ na catˈuiinaˈ ˈu. Ee nncueˈntyjo̱ xuee na nncuˈxeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈtso nnˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ na matyˈiomyanaˈ. Maquialjoˈcheⁿ manquiityeeⁿ nñequiaaⁿ na ticwii cwii tsˈaⁿ nncwantjom cantyjati na jnda̱ ñesˈaa. Nda̱a̱ joo nnˈaⁿ na cwijooˈ nˈom na cwilˈa yuu na matyˈiomyanaˈ na cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ cwilˈuee na nlˈa yuu na matseitˈmaaˈñenaˈ jom, nñequiaaⁿ na nlaˈxmaⁿna na ticantycwii na cwitaˈndoˈ añmaaⁿna. Sa̱a̱ tˈmaⁿ waa na nntseiwˈeeⁿ nnˈaⁿ na ticatueeˈndyecje nnoom, na cwiˈoo nacjooˈ ñˈoom na mayuuˈ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ, na cwilˈa chaˈtso nnom natia. Jeeⁿ tˈmaⁿ nawiˈ nntseiquioom nacjoo chaˈtsondye nnˈaⁿ na cwilˈa natia ndoˈ tˈmaⁿ nntseiˈndaaˈnaˈ nquiuna. Najndyee nntjoom nnˈaⁿ judíos na ljoˈ, ndoˈ majoˈti nntjoom nnˈaⁿ na nchii judíos. 10 Sa̱a̱ chaˈtso nnˈaⁿ na cwilˈa yuu na ya, tjoomˈ nntseitˈmaaⁿˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom joona, nntsˈaaⁿ na nluiitˈmaⁿndyena ndoˈ nñequiaaⁿ na meiⁿcwii ñomtiuu ticˈomna jo nnoom. Najndyee nntsˈaaⁿ na ljoˈ ñequio nnˈaⁿ judíos, ndoˈ mati nnˈaⁿ na nchii judíos.

11 Ee Tyˈo̱o̱tsˈom nchii na nncjaañˈoomˈñê ñˈeⁿ cwii tsˈaⁿ, sa̱a̱ cwiicheⁿ tineiiⁿˈeⁿ. 12 Chaˈtso nnˈaⁿ na nchii judíos na laˈxmaⁿ jnaⁿ na tyoondye chiuu matsa̱ˈntjom ljeii na tqueⁿ Moisés, maxjeⁿ nntsuundyena ncˈe na jnda̱ jlaˈtjo̱o̱ndyena cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ meiiⁿ tyoondyena juunaˈ. Ndoˈ chaˈtso nnˈaⁿ judíos na mˈaⁿ nacje ˈnaaⁿˈ ljeiiˈñeeⁿ na laˈxmaⁿ jnaⁿ, majuunaˈ nntˈuiityeⁿnaˈ joona. 13 Ee cantyja ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, nchii nnˈaⁿ na cweˈ cwindye chiuu matsa̱ˈntjom ljeiiˈñeeⁿ maqueeⁿ joona na tjaa jnaⁿ laˈxmaⁿna, macanda̱ nnˈaⁿ na cwilˈa chiuu na matsa̱ˈntjomnaˈ. 14 Sa̱a̱ nnˈaⁿ na nchii judíos na ticuaa ljeii lueena na matsa̱ˈntjomnaˈ na tqueⁿ Moisés, sa̱a̱ cwilˈana chaˈxjeⁿ na maˈmo̱ⁿnaˈ ndoˈ na ljoˈ nquieena laxmaⁿnaˈ chaˈcwijom ljeii na maqueⁿnaˈ xjeⁿ joona. 15 Ee cantyja na cwilˈa naⁿˈñeeⁿ cwitˈmo̱o̱ⁿna na juu ljeiiˈñeeⁿ teiljeiinaˈ naquiiˈ nˈomna ee juu na mˈaaⁿˈ nˈomna maˈmo̱ⁿnaˈ na ljoˈ. Juu joˈ macwjiˈyuuˈñenaˈ na manquiuna quia cwilˈana yuu na ya, ndoˈ yuu na tia. 16 Ee maxjeⁿ nleitquiooˈ na ljoˈ juu xuee na nncuˈxeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈtso na cweˈ wantyˈiuuˈ tyolˈana. Matyˈioom tsˈiaaⁿ Jesucristo na cuˈxeeⁿ nnˈaⁿ cantyja na jlaˈtjo̱o̱ndyena chaˈxjeⁿ maˈmo̱ⁿ ñˈoom naya na mañequiaya nda̱a̱ nnˈaⁿ.

Nnˈaⁿ judíos ndoˈ ljeii na tqueⁿ Moisés

17 ˈU jeˈ na cwiluiindyuˈ tsˈaⁿ judío. ˈU quitˈmaⁿ tsˈomˈ ljeii na tqueⁿ Moisés, ndoˈ macwjiˈsˈandyuˈ cheⁿnncuˈ na tseixmaⁿˈ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. 18 Jndaaˈya ntyjiˈ chiuu lˈue tsˈoom. Ndoˈ maˈmo̱ⁿ ljeiiˈñeeⁿ njomˈ cwaaⁿ na yati nncwjiiˈndyuˈ. 19 Jndaaˈya ntyjiˈ na nnda̱a̱ nntsaˈ na nncjaˈchuundyuˈ nnˈaⁿ na laxmaⁿ na nchjaaⁿ, ndoˈ na cwiluiindyuˈ chom na matseixueeñenaˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ na mˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ na jaaⁿñe. 20 ˈU matseitiuuˈ na jeeⁿ ˈnaⁿˈ na mˈmo̱ⁿˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ na tijndo̱ˈ nˈom cantyja ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ na cwiluiindyuˈ chaˈcwijom maestro ˈnaaⁿ nnˈaⁿ na tijndye nquiu cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ ee ñequio ljeii na matsa̱ˈntjomnaˈ na maleiñˈoomˈ, waa ñˈoom na matsonaˈ chiuu na nluii ndoˈ tseixmaⁿnaˈ ñˈoom na mayuuˈ. 21 ˈU na maˈmo̱o̱ⁿˈ nda̱a̱ ntˈomcheⁿ, ¿chiuu na tiñeˈcaˈmo̱ⁿˈ njomˈ nncuˈ? Xeⁿ maˈmo̱o̱ⁿˈ na tinchˈuee tsˈaⁿ, ¿chiuu na machˈueeˈ? 22 Xeⁿ maˈmo̱o̱ⁿˈ na tincˈoomya tsˈaⁿ ñˈeⁿ cwiicheⁿ tsˈaⁿ, quia joˈ ¿chiuu na majoˈ macheˈ? ˈU na jndoˈ ˈnaⁿ na cweˈ nnˈaⁿ lˈa, quia joˈ ¿chiuu na machˈueeˈ ˈnaⁿ na cwiñequia nnˈaⁿ nda̱a̱ joonaˈ? 23 Matseisˈandyuˈ na maleiñˈoomˈ ljeii na tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom nnom Moisés, sa̱a̱ quia matseiˈtjo̱o̱ndyuˈ jo nnom juunaˈ, ¿aa nchii majuˈcjeˈ Tyˈo̱o̱tsˈom? 24 Ndoˈ na luaaˈ, jeeⁿ xcwe ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii na matsonaˈ: “Nnˈaⁿ na nchii judíos cwiluiindyena cwitioˈñˈoomna Tyˈo̱o̱tsˈom ncˈe natia na cwilˈaˈ ˈo nnˈaⁿ judíos.”

25 ˈNaaⁿ na cwiluii ntjaaⁿ yoˈndaa naⁿnom nda nnˈaⁿ judíos jnda tseixmaⁿnaˈ xeⁿ matseicanda̱ˈ ljeii na tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom nnom Moisés. Sa̱a̱ xeⁿ matseiˈtjo̱o̱ndyuˈ nnom ljeiiˈñeeⁿ matyˈiomnaˈ cantyja ˈnaⁿˈ chaˈcwijom na tîcaluii ˈnaaⁿˈñeeⁿ ˈu. 26 Ndoˈ tsˈaⁿ na quichˈee chaˈxjeⁿ matsa̱ˈntjom ljeiiˈñeeⁿ meiiⁿ tyooluii ˈnaaⁿˈñeeⁿ juu, naljoˈ machˈee tsaⁿˈñeeⁿ matseijndaaˈñenaˈ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ na chaˈcwijom jnda̱ tuii ˈnaaⁿˈñeeⁿ juu meiiⁿ tîcaluii. 27 Juu tsˈaⁿ na tyooluii ˈnaaⁿˈñeeⁿ, sa̱a̱ machˈee chiuu tˈmaⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, nñequiaa jnaⁿˈ ˈu tsˈaⁿ judío ee meiiⁿ na waa ljeiiˈñeeⁿ lˈo̱ˈ, sa̱a̱ tyootseicanda̱ˈ juunaˈ ndoˈ ˈu tsˈaⁿ na jnda̱ tuii ˈnaaⁿ tjaaⁿˈ. 28 Ee nchii cweˈ tsjaaⁿ na tuiiñe tsˈaⁿ, joˈ na cwiluiiñe judío, meiiⁿ nchii cweˈ ˈnaaⁿ na cwilˈana ndana na naⁿnom. 29 Cwiwitquiooˈ na cwiluiiñe tsˈaⁿ cwii judío quia na mˈaaⁿ na xcweeˈ tsˈom jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. Juu ˈnaaⁿ na cwiluii tjaaⁿˈ tsˈaⁿ matseicanda̱a̱ˈñenaˈ quia nquii Espíritu Santo maqueⁿ xcoom naquiiˈ tsˈom tsˈaⁿ. Tsˈaⁿ na luaaˈ matseixmaⁿ, malˈueeⁿ yuu na nncjaaweeˈ ntyjii Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿñê, tintsˈaa meiiⁿ nnˈaⁿ ticjaaweeˈ nquiuna ñˈeⁿñê.

Bible Gateway Sponsors