A A A A A
Bible Book List

Romanos 16 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quiáˈˉ Paaˉ e catɨ́ɨngˉ dseaˋ seengˋ fɨˊ Roma

16  Dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ na fɨˊ Roma, lana fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ siiˋ Febe i̱ jmóoˋ ta˜ jmɨcó̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ Cencrea. Jo̱ i̱ dseamɨ́ˋ la dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáamˉ lɨ́ɨiñˊ, jo̱baˈ íimˈ˜baˈre có̱o̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ catɨ́ɨngˉ e íngˈˋ dseaˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ. Jo̱guɨ jmɨcó̱o̱ˈ˜naˈre có̱o̱ˈ˜ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ e ˈnérˉ, dsʉco̱ˈ eáamˊ nɨcajmɨcó̱o̱ˈr˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la nɨcajméerˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜.

Jo̱guɨ guiéenˈ˜n júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quiáˈˉ Prisca có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ i̱ siiˋ Aquila, co̱ˈ i̱ dseaˋ na røøbˋ nɨcajmóˆnaaˈ ta˜ guiaˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ˈr˜. Co̱ˈ lajɨˋ gámˉ i̱ dseaˋ na jiʉ˜ jaˋ mɨˊ cajúumˉbre dsʉˈ uíiˈ˜ e nɨcajmɨcó̱o̱ˈr˜ jnea˜. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b nɨcajméerˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, jo̱baˈ cuǿøˉøre guiˈmáangˈˇ; jo̱ dsʉˈ o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jnea˜ jmóoˋo lajo̱, co̱ˈ lajo̱b jmóoˋ cajo̱ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel. Jo̱guɨ guiéenˈ˜n júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seángˈˊ fɨˊ na fɨˊ quiáˈˉ Prisca có̱o̱ˈ˜guɨ Aquila. Jo̱guɨ guiéemˈ˜baa júuˆ guicó̱o̱ˈˇ cajo̱ quiáˈˉ i̱ seenˉ røøˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ ˈneáanˋn eáangˊ i̱ siiˋ Epeneto, co̱ˈ íbˋ laˈuii˜ dseaˋ i̱ calɨ́ngˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Asia. Jo̱guɨ guiéemˈ˜baa júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quiáˈˉ Yሠcajo̱, co̱ˈ eáamˊ nɨcajméerˋ ta˜ jmɨcó̱o̱ˈ˜ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱guɨ guiéenˈ˜n júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quiáˈˉ dseaˋ góoˊo i̱ siiˋ Andrónico có̱o̱ˈ˜guɨ Junias, dsʉco̱ˈ conrøøbˋ cajnɨ́ngˉnaaˈ fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ có̱o̱ˈr˜. Jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ apóoˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ eáamˊ guiʉ́ˉ féˈrˋ uii˜ quiáˈˉ lajɨˋ gángˉ i̱ dseaˋ góoˊo na, jo̱ i̱ dseaˋ na jéengˊguɨb calɨcuíirˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ laco̱ˈguɨ jnea˜.

Jo̱guɨ guicó̱o̱bˈˇ i̱ dseaˋ i̱ siiˋ Ampliato, i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ eáangˊ røøˋ seenˉ có̱o̱ˈ˜. Jo̱guɨ guicó̱o̱bˈˇ cajo̱ i̱ dseaˋ i̱ siiˋ Urbano i̱ jmóoˋ ta˜ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜; jo̱guɨ guicó̱o̱ˈˇbɨ cajo̱ i̱ dseaˋ i̱ siiˋ Estaquis i̱ eáangˊ seenˉ røøˋ có̱o̱ˈ˜ cajo̱. 10 Jo̱guɨ guicó̱o̱ˈˇbɨ cajo̱ i̱ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Apeles i̱ nɨcagüɨˈɨ́ɨˊ guiʉ́ˉ jee˜ jaléˈˋ e huɨ́ɨngˊ e nɨcangongɨ́ɨiñˉ uíiˈ˜ e teáˋ siñˈˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ; jo̱guɨ guicó̱o̱bˈˇ cajo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ Aristóbulo. 11 Jo̱guɨ guicó̱o̱bˈˇ cajo̱ i̱ dseaˋ góoˊo i̱ siiˋ Herodión có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ Narciso, co̱ˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáamˉ lɨ́ɨiñˊ cajo̱. 12 Jo̱guɨ guicó̱o̱bˈˇ Trifena có̱o̱ˈ˜guɨ Trifosa, co̱ˈ lajɨˋ gámˉbiñˈ na jmóorˋ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e nɨcangɨ́ɨiñˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ; jo̱guɨ guicó̱o̱bˈˇ cajo̱ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ siiˋ Pérsida i̱ eáangˊ seenˉ røøˋ có̱o̱ˈ˜, co̱ˈ i̱ dseamɨ́ˋ na eáamˊ nɨcajméerˋ ta˜ e nɨcangɨ́ɨiñˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 13 Jo̱guɨ guicó̱o̱bˈˇ cajo̱ i̱ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Rufo, jaangˋ dseaˋ i̱ dsíngˈˉ ñiˊ dseaˋ e cuíiñˋ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ e eáamˊ teáˋ siñˈˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do cajo̱; jo̱guɨ guicó̱o̱bˈˇ niquiáˈrˆ cajo̱, dsʉco̱ˈ íˋ lɨ́ɨngˊ lafaˈ niquiéˆbaa cajo̱. 14 Jo̱ guicó̱o̱bˈˇ Asíncrito có̱o̱ˈ˜guɨ Flegonte có̱o̱ˈ˜guɨ Ermes có̱o̱ˈ˜guɨ Patrobas có̱o̱ˈ˜guɨ Ermas có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ có̱o̱ˈr˜ do. 15 Jo̱guɨ guicó̱o̱bˈˇ Filólogo có̱o̱ˈ˜guɨ Julia có̱o̱ˈ˜guɨ Nereo có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ dseamɨ́ˋ rúiñˈˋ do, jo̱guɨ guicó̱o̱ˈˇ Olimpas cajo̱ có̱o̱ˈ˜guɨ lajɨɨngˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ có̱o̱ˈ˜ lajaléngˈˋ dseaˋ na.

16 Jo̱guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, laco̱o̱ˋ ya̱ˈˊ mɨ˜ fǿnˈˋ rúngˈˋnaˈ se̱ˈˊ guooˋ rúngˈˋnaˈ. Jo̱ lajaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ la guiéiñˈˊ júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˉnaˈ.

17 Dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, iin˜n nimɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉ́ˈˋ lahuɨ́ɨngˊ e nijméeˆ íˆ yaang˜naˈ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ ngɨˊ ta˜ jmóoˋ ˈniiˋ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ jmóorˋ quijí̱ˉ jial nitʉ́ˋ dseaˋ fɨˊ guiʉ́ˉ lɨ˜ nɨteáaiñˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, dsʉco̱ˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmóorˋ do jaˋ cǿøngˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e nɨcaˈíingˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e niˈnaamˉ yaang˜naˈ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ. 18 Dsʉco̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ jaˋ jmóorˋ ta˜ e nɨcangɨ́ɨiñˋ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ jmóorˋ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ ɨˊ dsíirˊ yaam˜bre. Jo̱guɨ féˈrˋ júuˆ jloˈˆ e róoˉ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lɨˈrˋ jmɨgǿøiñˋ dseaˋ i̱ jaˋ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ jmóoˋ jaléˈˋ e gaˋ, jo̱ lajo̱baˈ lɨˈrˋ jaléngˈˋ íˋ. 19 Jo̱ lajɨɨmˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ ñirˊ e eáamˊ nʉ́ʉˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ uíiˈ˜ e lɨ́ɨngˊnaˈ lajo̱, jo̱baˈ eáamˊ iáangˋ dsiiˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ iin˜n e có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e nɨñíˆnaˈ do nilɨˈíingˆ ta˜ quíiˉnaˈ quiáˈˉ e nijméeˆnaˈ jmangˈˉ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ jo̱ o̱ˈ quiáˈˉ e nijméeˆnaˈ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ. 20 Jo̱ Fidiéeˇ i̱ cuøˊ e seengˋ dseaˋ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ, lajmɨnábˉ nijgiáaiñˉ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ siiˋ Satanás cartɨˊ uii˜ tɨɨ˜naˈ, jo̱ lajo̱baˈ joˋ cuǿøngˋ faˈ e nilíˈˋguɨr ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e niˈɨ́rˉ güeaˈˆ quiáˈrˉ fɨˊ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ lajɨɨngˋnaˈ.

21 Jo̱guɨ Timoteo, jaangˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ jmóoˋ ta˜ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, guiémˈˊbre júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˉnaˈ cajo̱, jo̱guɨ lajo̱bɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ góoˊo i̱ siiˋ Lucio có̱o̱ˈ˜guɨ Jasón jo̱guɨ Sosípater guiémˈˊbre júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˉnaˈ cajo̱.

22 Jo̱guɨ jnea˜ Tercio, dseaˋ jmoˈˊo e fɨˊ ni˜ jiˋ lajaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Paaˉ, guiéemˈ˜baa júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˉnaˈ cajo̱, co̱ˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ɨnˊn cajo̱.

23 Jo̱guɨ lajo̱bɨ Gayo guiémˈˊbre júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˉnaˈ cajo̱, co̱ˈ fɨˊ quiáˈˉbre guiing˜ jnea˜ lana, jo̱ fɨˊ jo̱b cajo̱ lɨ˜ seángˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ. Jo̱guɨ Erasto guiémˈˊbre júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˉnaˈ cajo̱, jo̱ lana lɨ́ɨiñˊ dseaˋ i̱ ˈmeaˊ cuuˉ quiáˈˉ fɨ́ˋ; jo̱guɨ lajo̱bɨ jaangˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ siiˋ Cuarto guiémˈˊbre júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˉnaˈ cajo̱. 24 Jo̱ güɨˈɨ́bˆ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ güeaˈˆ quiáˈrˉ jee˜ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ lajo̱b nilíˋ.

Júuˆ lɨ˜ cadséngˉ quiáˈˉ Paaˉ e jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ

25 Jo̱ majmifémˈˊbaaˈ Fidiéeˇ, co̱ˈ íˋbingˈ i̱ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜i̱ nijméˉ e teáˋguɨ nisíngˈˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la féˈˋ e júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e guiaˊ jnea˜ e quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ. Jo̱ e júuˆ nab lɨ́ɨˊ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e lamɨ˜ sɨˈmaangˇ lají̱i̱ˈ˜ nʉ́ˈˉguɨ e nɨtɨro̱o̱ˇ jmɨgüíˋ. Jo̱ dsʉˈ lanaguɨ nɨcajmijnéemˋbre e jo̱, jo̱ e júuˆ jo̱b e guiaˊ jnea˜ na. 26 Dsʉˈ lanaguɨ nɨcalɨñibˊ dseaˋ e júuˆ na laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ jiˋ e cajmeˈˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ. Jo̱ calɨ́ˉ lajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nilɨti˜ ta˜ e caquiʉˈˊ Fidiéeˇ i̱ seengˋ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜ do. Jo̱ dsʉˈ e júuˆ e sɨˈmaˇ quiáˈˉ Fidiéeˇ do, nɨcajmijnéemˋbre lana e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lajaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ nijáˈˉ líiñˋ e jo̱ jo̱guɨ e nijmérˉ nʉ́ʉˈr˜ cajo̱.

27 Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ majmifémˈˊbaaˈ lata˜ jí̱i̱ˈ˜ Fidiéeˇ, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ íbˋ i̱ eáangˊ tɨɨngˋ ngángˈˋ. Jo̱ lajo̱b nilíˋ.

Jo̱ lanab catóˈˊ e jiˋ e cajmeˈˊ Paaˉ e catɨ́ɨngˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Roma.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes