A A A A A
Bible Book List

Romanos 15 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

O̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ uøˈˊ ˈnéˉ jmiˈiáangˋ oˈˊ, co̱ˈ lajo̱b ˈnéˉ jmeˈˆ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ rúnˈˋ

15  Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ eáangˊguɨ teáˋ nɨté̱e̱ˉnaaˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do, ˈnéˉ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜baaˈ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ jaˋguɨ teáangˉ teáˋ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ jo̱. Co̱ˈ jaˋ ˈnéˉ jmóˆooˈ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ quíˉnaaˈ yee˜naaˈ. Jo̱ lajaangˋ lajaangˋ jneaa˜aaˈ ˈnéˉ se̱e̱ˉnaaˈ e jmiˈiáangˋnaaˈ dsíiˊ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ e laco̱ˈ niˈuíingˉ guiʉ́ˉ quiáˈrˉ, jo̱ lajo̱baˈ cuǿøngˋ e teáˋguɨ nisíñˈˉ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Co̱ˈ jɨˋguɨ Dseaˋ Jmáangˉ jaˋ caˈnoˈrˉ jial laco̱ˈ nijmiˈiáangˋ dsíirˊ ˈñiaˈrˊ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ cangongɨ́ɨiñˉ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ lala: “Jaléˈˋ e gaˋ e caféˈˋ dseaˋ uii˜ quíiˈˉ, jneab˜ cangongɨ́ɨngˉ jaléˈˋ e jo̱.” Jo̱ lajaléˈˋ júuˆ e féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ dseaˋ lamalɨɨ˜guɨ eáangˊ calɨ́ˉ lajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ eˈˊ jneaa˜aaˈ jialco̱ˈ nijmóˆnaaˈ téˈˋeeˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e huɨ́ɨngˊ e dsijéeˊ quíˉiiˈ, jo̱guɨ cuøˈˊ jneaa˜aaˈ bíˋ cajo̱; jo̱ lajo̱baˈ dseángˈˉ nita˜ dsiˋnaaˈ e nilɨse̱e̱ˉbaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱. Jo̱ Fidiéebˇ dseaˋ i̱ cuøˈˊ jneaa˜aaˈ e jmooˉnaaˈ téˈˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e dsingɨ́ɨngˉnaaˈ do jo̱guɨ e cuøˈrˊ jneaa˜aaˈ bíˋ cajo̱. Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ mɨ́ɨˈ˜ɨ dseaˋ do e güɨjmicó̱o̱ˈ˜bre ˈnʉ́ˈˋ e laco̱ˈ røøbˋ nilɨseengˋnaˈ lajeeˇ laˈóˈˋ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ caˈéeˋ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ lajo̱baˈ nijmiféngˈˊnaaˈ Fidiéeˇ, Tiquiáˈˆ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱lɨɨng˜ lajɨɨˉnaaˈ.

Mɨ˜ canúuˉ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱ lajo̱b fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e íingˈ˜ rúngˈˋnaˈ e iáangˋ óoˊnaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ caˈíngˈˋ Dseaˋ Jmáangˉ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱ lajo̱baˈ e nijmiféngˈˊ dseaˋ Fidiéeˇ. Jo̱ jnea˜ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e Dseaˋ Jmáangˉ cagüéiñˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈr˜ dseaˋ Israel. Jo̱ calɨ́ˉ lajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cuøˊ li˜ e dseángˈˉ jmitib˜ Fidiéeˇ júuˆ quiáˈrˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ júuˆ e cacuøˈrˊ ˈlɨɨ˜ dseaˋ áangˊ quíˉiiˈ, dseaˋ Israel, ie˜ malɨɨ˜guɨ do. Jo̱guɨ cajáˉbɨ Dseaˋ Jmáangˉ cajo̱ e laco̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel nijmiféiñˈˊ Fidiéeˇ uíiˈ˜ e eáangˊ fɨˈˋ lɨ́ɨngˉ dseaˋ do jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ lala:

Jo̱ nijmifénˈˊn ˈnʉˋ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel,
jo̱guɨ nijmifénˈˊn ˈnʉˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e øøˉ.

10 Jo̱ lalab féˈˋguɨ cajo̱ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ:
    ¡Jmiˈiáangˋ óoˊnaˈ, dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel,
    co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel!

11 Jo̱ lalab féˈˋguɨ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ cajo̱:
    Jmiféngˈˊnaˈ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel,
    i̱ seengˋ jaléˈˋ fɨɨˋjiʉ jo̱guɨ jaléˈˋ fɨɨˋ cóoˈ˜.

12 Jo̱ lalab féˈˋguɨ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ Saíiˆ:
    Nabɨ nijáaˊ jaangˋ dseaˋ sɨju̱ˇ Isaí,
    jo̱ íbˋ i̱ niquiʉ́ˈˉ ta˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel.
    Co̱ˈ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ i̱ nijáaˊ do,
    íbˋ i̱ nicuǿˉ e ta˜ dsíiˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ.

Jo̱ lanab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

13 Jo̱baˈ mɨ́ɨˈ˜ɨ Fidiéeˇ i̱ cuøˊ e ta˜ dsiˋnaaˈ do e güɨcuǿˈˆbre ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ júuˆ quiáˈrˉ, e seengˋnaˈ e iáangˋ óoˊnaˈ jo̱guɨ e seengˋnaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ; jo̱ lajo̱baˈ, laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ bíˋ e ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ, dseángˈˉ eáangˊguɨ güɨjmɨtar˜ óoˊnaˈ e nilɨseengˋnaˈ có̱o̱ˈr˜ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱.

14 Dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, dseángˈˉ eáamˊ nɨta˜ dsiiˉ e ˈnʉ́ˈˋ eáamˊ guiúngˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, jo̱guɨ e guiʉ́bˉ nɨñíˆnaˈ jial ˈnéˉ seengˋnaˈ, jo̱guɨ cajo̱ eáamˊ quɨ́ɨˈ˜naˈ jmɨɨ˜ e cuǿˈˆnaˈ bíˋ rúngˈˋnaˈ. 15 Dsʉˈ e fɨˊ ni˜ jiˋ la nɨcateáˉ dsiiˉ e nɨcajméeˈ˜e quíiˉnaˈ tú̱ˉ ˈnɨˊ mɨ́ˈˆ júuˆ e teábˋjiʉ; jo̱ dsʉˈ cajméˉe lajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nijmiguiénˈˊn áaˊnaˈ jaléˈˋ e jo̱. Jo̱ lajo̱b cajméˉe uíiˈ˜ e ta˜ e nɨcangɨ́ɨnˋn quiáˈˉ Fidiéeˇ, co̱ˈ dseángˈˉ eáamˊ guiúngˉ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ jnea˜ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ catɨ́ɨnˉn lajo̱. 16 Jo̱ cajméerˋ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nijmee˜e lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel. Jo̱ cangɨ́ɨnˋn co̱o̱ˋ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ niníiˈ˜i júuˆ quiáˈˉ jial láangˋ dseaˋ do jaléngˈˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáiñˈˉ. Jo̱ jmóoˋo lajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cuǿøngˋ nijǿønˈ˜n fɨˊ quinirˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ e lɨiñˈˊ do lafaˈ co̱o̱ˋ feáˈˉ e jloˈˆ jmeafɨɨˋ e nitɨ́ˉ dsíirˊ jo̱guɨ e nɨcalɨgüeangˈˆ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ.

17 Jo̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ɨngˊ jnea˜, jo̱baˈ seabˋ uiing˜ quiéˉe e eáangˊ jmiˈiáangˋ dsiiˉ uíiˈ˜ jaléˈˋ e ta˜ e nɨcangɨ́ɨnˋn e jmóoˋo quiáˈˉ Fidiéeˇ. 18 Dsʉco̱ˈ jaˋ teáˋ dsiiˉ e nifáˈˆa jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ júuˆ e jiéˈˋguɨ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ e nɨcajméeˋ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ e quiáˈˉ e nɨcaguiaaˉ júuˆ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel e laco̱ˈ nijméiñˈˉ do nʉ́ʉˈr˜ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈˊ Fidiéeˇ. Jo̱ lajo̱b nɨcajméeiñˈˋ do laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ e nɨcaguiáˉa có̱o̱ˈ˜guɨ jial nɨcaˈeeˉ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ, 19 jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e li˜ e quɨ́ɨˈ˜ Fidiéeˇ jmɨɨ˜ e jmóorˋ có̱o̱ˈ˜ e güeaˈˆ e ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ. Jo̱ lanabaˈ guiʉ́bˉ nɨcatánˈˊn e ta˜ do quiéˉe e quiáˈˉ e níiˈ˜i júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱ e jo̱ canaanˉ fɨˊ Jerusalén cartɨˊ caguiéˉe fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Iliria. 20 Jo̱ nɨcajméˉe úungˋ e niníiˈ˜i júuˆ e quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ dseángˈˉ e fɨˊ lɨ˜ jaˋ mɨˊ canúuˉ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ ya̱ˈˊ lamɨ˜ jéengˊguɨ. Jo̱ calɨ́ˉ lajo̱ uíiˈ˜ e jnea˜ jaˋ iin˜n faˈ e niníiˈ˜i e júuˆ jo̱ fɨˊ lɨ˜ nɨcajméeˋ dseaˋ lajo̱. 21 Co̱ˈ cajméˉe lajo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ calɨti˜ laco̱ˈ la féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ lala:

Jaléngˈˋ dseaˋ i̱ dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ ya̱ˈˊ jaˋ mɨˊ canúuˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ,
dseángˈˉ ninúˉbre e júuˆ jo̱;
jo̱guɨ dseángˈˉ ningámˈˋ e júuˆ jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ mɨˊ canúuˉ e júuˆ jo̱ cajo̱.

Jo̱ lanab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

Mɨ˜ caˈɨ́ˋ dsíiˊ Paaˉ e nidsérˉ fɨˊ Roma

22 Jo̱ uíiˈ˜ e ngɨɨˉ ta˜ guiaˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ jaˋ mɨˊ cacuøˊ fɨˊ quiéˉe faˈ e ninii˜i e niˈeeˇe ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ na fɨˊ Roma, nañiˊ faˈ jmiguiʉbˊ ya̱ˈˊ nɨcaˈɨ́ˋ dsiiˉ e nijmee˜e lajo̱, dsʉˈ jaˋ mɨˊ calɨ́ˉ quiéˉe lajo̱. 23 Dsʉˈ lanaguɨ nɨcatóbˈˊ ta˜ jmóoˋo e fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ la; jo̱ co̱ˈ nɨngóobˊjiʉ eáangˊ e ɨˊ dsiiˉ e niˈeeˇe ˈnʉ́ˈˋ, 24 jo̱baˈ sɨjeenˇ e lajo̱b nilíˋ lajeeˇ e iuunˉ fɨˊ e ngóoˊo fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ lɨ˜ siiˋ España. Jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ e nineeng˜ rúˈˋnaaˈ fɨˊ na, jo̱baˈ iin˜n e jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ nijmɨcó̱o̱ˈˇnaˈ jnea˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈnéˉe lajeeˇ e ngóoˊo fɨˊ España. 25 Jo̱ dsʉˈ nʉ́ˈˉguɨ e ngóoˊo fɨˊ na fɨˊ Roma, jangˈˉ níngˈˆteáa fɨˊ Jerusalén e nico̱o̱ˇo̱ capíˈˆ jaléˈˋ e ˈnéˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ tiñíingˉ i̱ seengˋ fɨˊ jo̱. 26 Dsʉco̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ Macedonia có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ seengˋ fɨˊ Acaya caˈɨ́ˋ dsíirˊ yaaiñ˜ e lɨɨng˜ e caseáiñˈˋ capíˈˆ jo̱guɨ e nisíñˉ quiáˈˉ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ tiñíingˉ i̱ seengˋ fɨˊ Jerusalén. 27 Jo̱ guiʉ́bˉ cajméeˋ i̱ dseaˋ íˋ uíiˈ˜ e caˈɨ́ˋ dsíirˊ e nijmɨcó̱o̱ˈr˜ i̱ dseaˋ rúiñˈˋ do lajo̱. Dsʉco̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel eáamˊ nɨcajmɨcó̱o̱ˈr˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel e laco̱ˈ teáˋguɨ casíñˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel dseángˈˉ ˈnéˉbaˈ lɨɨng˜ eeˋgo̱ jmɨcó̱o̱ˈr˜ jiéˈˋ jí̱i̱ˈ˜ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ Israel do. 28 Jo̱baˈ dsifɨˊ mɨ˜ nitéˈˊ e ta˜ e nijmeeˇe do e quiáˈˉ nijá̱a̱ˈˇa̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Jerusalén jaléˈˋ e caseángˈˊ do, jo̱guɨbaˈ nijúu˜u e ninii˜i fɨˊ España jóng, jo̱ lajeeˇ e iuunˉ fɨˊ e ngóoˊo fɨˊ jo̱, jo̱baˈ ɨˊ dsiiˉ e ningɨɨn˜n cateáˋ fɨˊ na fɨˊ Roma. 29 Jo̱ eáamˊ nɨta˜ dsiiˉ e mɨ˜ niguiéeˊe e niˈeeˇe ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ na, eáamˊ guiʉ́ˉ nijméˉ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ.

30 Dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cuøˈˊ jneaa˜aaˈ e eáamˊ ˈneáangˋ rúˈˋnaaˈ do, jo̱baˈ lana mɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉ́ˈˋ jmɨˈeeˇ e nijmɨcó̱o̱ˈˇ rúˈˋnaaˈ co̱lɨɨng˜ e nimɨ́ɨˈ˜naˈ Fidiéeˇ uii˜ quiéˉe. 31 Jo̱ mɨ́ɨˈ˜naˈ dseaˋ do e nijmérˉ íˋ jnea˜ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ neáangˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea. Jo̱guɨ mɨ́ɨˈ˜naˈr cajo̱ e eáangˊ nilɨˈíingˆ ta˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Jerusalén lají̱i̱ˈ˜ e quie̱e̱ˉ quiáˈrˉ. 32 Jo̱ ngɨˊ jo̱, song nicuǿˉ Fidiéeˇ fɨˊ, jo̱baˈ niguiéeˊbaa fɨˊ na jóng có̱o̱ˈ˜ juguiʉ́ˉ e niˈeeˇe ˈnʉ́ˈˋ, jo̱ lajo̱baˈ cuǿøngˋ líˋ jmiˈínˈˊn lajeeˇ se̱e̱ˉnaaˈ co̱lɨɨng˜. 33 Jo̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ Fidiéeˇ i̱ cuøˊ e seengˋ dseaˋ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ e güɨlɨseemˋbre có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ lata˜.

Jo̱ lajo̱b nilíˋ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes