A A A A A
Bible Book List

Romanos 14 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jaˋ enˈˊ dseaˋ rúnˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

14  Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, íingˈ˜naˈ røøˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ jaˋ mɨˊ ˈgooˋ teáangˉ teáˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱ jaˋ jmooˋnaˈ ta˜ jɨ́ɨngˋ có̱o̱ˈr˜ uíiˈ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e ɨˊ óoˊnaˈ. Co̱ˈ seemˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ ɨˊ dsíiˊ e cuǿømˋ líˋ dǿˈrˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ jmiñiˇ, jo̱guɨ dsʉˈ seemˋbɨ cajo̱ i̱ jiʉ˜bɨ mɨˊ teáˋ singˈˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱ ɨˊ dsíirˊ e jí̱i̱ˈ˜ ja̱ˈˊbaˈ cuǿøngˋ líˋ dǿˈrˉ. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ ɨˊ dsíiˊ e cuǿømˋ líˋ dǿˈrˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ jmiñiˇ, jo̱baˈ jaˋ cuǿøngˋ faˈ e jmɨjløngˈˆ ˈñiaˈrˊ uíiˈ˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ rúiñˈˋ i̱ gøˈˊ layaang˜ ja̱ˈˊ do; jo̱guɨ i̱ dseaˋ i̱ ɨˊ dsíiˊ e cuǿømˋ líˋ dǿˈrˉ layaang˜ ja̱ˈˊ, jo̱baˈ jaˋ cuǿøngˋ e niˈéiñˉ i̱ dseaˋ rúiñˈˋ i̱ ɨˊ dsíiˊ e cuǿømˋ líˋ dǿˈrˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ jmiñiˇ. Jo̱ dsʉˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ jaˋ eeˋ lɨ́ɨˊ e gøˈˊ dseaˋ lajaléˈˋ, co̱ˈ nɨcaˈímˈˋbre i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ lajo̱.

Jo̱ jaˋ dseengˋ faˈ e niˈéenˈ˜ jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ quiáˈˉ jaangˋguɨ dseaˋ. Dsʉco̱ˈ cuaiñ˜ quiáˈˉ i̱ fii˜ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈrˉ dob song caˈuíingˉ guiʉ́ˉ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ jmóorˋ o̱si caˈuíingˉ gaˋ é. Jo̱ dsʉˈ guiʉ́bˉ niˈuíingˉ quiáˈrˉ, co̱ˈ eáamˊ ˈgøngˈˊ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ íˋbingˈ i̱ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ e niˈuíingˉ guiʉ́ˉ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do.

Jo̱guɨ cajo̱: Seemˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ ɨˊ dsíiˊ e niingˉguɨ e lɨɨng˜ jmɨɨ˜, jo̱guɨ seemˋbɨ cajo̱ i̱ ɨˊ dsíiˊ e røøbˋ lɨ́ɨˊ lajaléˈˋ jmɨɨ˜ jo̱ jaˋ seaˋ jmɨɨ˜ faˈ e niingˉguɨ. Jo̱ dsʉˈ lajaangˋ lajaamˋ dseaˋ ˈnéˉ e ta˜ dsíirˊ røøˋ có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsíirˊ do. Jo̱ co̱ˈ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ ɨˊ dsíiˊ e niingˉguɨ e lɨɨng˜ jmɨɨ˜ jo̱ jmóorˋ lajo̱ e laco̱ˈ nijmɨˈgórˋ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ. Jo̱guɨ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ ɨˊ dsíiˊ e cuǿømˋ líˋ dǿˈrˆ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ jmiñiˇ jo̱ jmóorˋ lajo̱ e laco̱ˈ nijmɨˈgórˋ Fíiˋnaaˈ Fidiéebˇ cajo̱, jo̱guɨ cuøˈˊbre guiˈmáangˈˇ dseaˋ do. Jo̱guɨ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ ɨˊ dsíiˊ e lají̱i̱ˈ˜ ja̱ˈˊbaˈ cuǿøngˋ líˋ dǿˈrˉ jo̱ jmóorˋ lajo̱ e laco̱ˈ jmɨˈgórˋ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ jo̱guɨ cuøˈˊbre guiˈmáangˈˇ dseaˋ do cajo̱.

Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, se̱e̱ˉnaaˈ la neˋnaaˈ yee˜naaˈ o̱ˈguɨ júungˉnaaˈ la neˋnaaˈ yee˜naaˈ cajo̱. Co̱ˈ song se̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la, lɨ́ɨˊ lajo̱ e laco̱ˈ e jmɨˈgooˉnaaˈ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ; jo̱guɨ song catɨ́ˋ íˈˋ e nijú̱u̱ˆnaaˈ, lɨ́ɨˊ lajo̱ e laco̱ˈ e nijmɨˈgooˉnaaˈ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáamˉ cajo̱. Jo̱ jaˋ e lɨ́ɨˊ song se̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la o̱si nijú̱u̱ˆnaaˈ é, co̱ˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáamˉ lɨ́ɨˊnaaˈ. Jo̱ cajúngˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cají̱ˈˊtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ; jo̱ calɨ́ˉ lajo̱ e laco̱ˈ nɨlɨ́ɨiñˊ Fii˜ quíˉnaaˈ, dseaˋ se̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱guɨ lajo̱b lɨ́ɨiñˊ Fii˜ cajo̱ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ nɨcajúngˉ.

10 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ jaˋ fɨˊ seaˋ quíiˈˉ faˈ e niˈéenˈ˜ dseaˋ rúnˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, o̱ˈguɨ faˈ e nijǿønˈ˜re e uǿngˉguɨ cajo̱. Co̱ˈ té̱e̱ˊ óoˊnaˈ e lajaangˋ lajaamˋ jneaa˜aaˈ ˈnéˉ ngɨɨng˜naaˈ fɨˊ quiniˇ Dseaˋ Jmáangˉ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱ e laco̱ˈ dseaˋ do niquidsirˊ íˈˋ quíˉiiˈ laco̱ˈ sɨˈíˆ. 11 Co̱ˈ lalab féˈˋ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ:

Jnea˜ Fidiéeˇ fáˈˉa e dseángˈˉ e jáˈˉbaˈ e seenˉ,
jo̱guɨ fɨˊ quiniˇbaa lɨ˜ nisíˈˋ lajɨɨngˋ dseaˋ uǿˉ jnir˜ e laco̱ˈ nijmiféiñˈˊ jnea˜,
jo̱guɨ nijíñˈˉ e jí̱i̱ˈ˜ jneab˜ Fidiéeˇ.

Jo̱ lanab féˈˋ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ.

12 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b nilíˋ, jo̱baˈ lajaangˋ lajaamˋ jneaa˜aaˈ ˈnéˉ e niguiéeˆnaaˈ júuˆ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e niquidsirˊ íˈˋ quíˉiiˈ.

Jaˋ jmooˈˋ e niténgˈˋ dseaˋ rúnˈˋ fɨˊ ni˜ dseeˉ

13 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, dseaˋ rúˈˋnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ jaˋ ˈnéˉ e éeng˜naaˈ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ. Co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e nijmɨˈúungˋnaˈ e jaˋ nijméeˆnaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e gaˋ e dseáangˈ˜ e niténgˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ fɨˊ ni˜ dseeˉ o̱si e nitʉ́rˋ e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ é. 14 Jo̱guɨ jnea˜, laˈeáangˊ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋo lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ eáamˊ nɨta˜ dsiiˉ e lajalébˈˋ e quieeˇnaaˈ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la jmangˈˉ e guiʉ́bˉ lɨ́ɨˊ. Jo̱ dsʉˈ seemˋ dseaˋ i̱ ɨˊ dsíiˊ e seabˋ e jaˋ dseengˋ, jo̱baˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ dsʉˈ lají̱i̱ˈ˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ íbˋ. 15 Jo̱guɨ song có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e cøˈˆnaˈ seemˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ jaˋ tɨˊ dsíiˊ jaléˈˋ e jmooˋnaˈ do, jo̱ song lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ lafaˈ jaˋ jmiˈneáamˋbaˈ i̱ dseaˋ rúngˈˋnaˈ do jóng. Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ cuǿøngˋ e có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e cǿˈˋnaˈ nijméˉ e niténgˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ fɨˊ ni˜ dseeˉ, co̱ˈ uíiˈ˜ i̱ dseaˋ íˋbingˈ e cajúngˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ. 16 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, jaˋ jmooˋnaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e laco̱ˈ dseáangˈ˜ e niféˈˋ dseaˋ gaˋ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e ɨˊ óoˊnaˈ e guiʉ́ˉ. 17 Jo̱ mɨ˜ Fidiéeˇ quie̱rˊ nifɨˊ quíˉnaaˈ, joˋ quiʉˈˊguɨ ta˜ quíˉiiˈ faˈ jaléˈˋ e quieeˇnaaˈ o̱si jaléˈˋ e ˈnéˈˆnaaˈ é, co̱ˈ e labaˈ e eáangˊguɨ ˈnéˉ nijmóˆooˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, e se̱e̱ˉnaaˈ e jmooˉnaaˈ laco̱ˈ iing˜ Fidiéeˇ, jo̱guɨ e se̱e̱ˉnaaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ, jo̱guɨ e iáangˋ dsiˋnaaˈ cajo̱. 18 Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ lana có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ e ta˜ e cangɨ́ɨiñˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ jmiˈiáamˋbre dsíiˊ Fidiéeˇ jo̱guɨ guiʉ́bˉ féˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ uíiˈ˜ quiáˈrˉ cajo̱.

19 Jo̱ lana fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e contøømˉ ˈnéˉ e nijmɨˈúungˋnaaˈ e nijmóˆooˈ jaléˈˋ e laco̱ˈ nilɨse̱e̱ˉnaaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ, jo̱guɨ cajo̱ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜ rúˈˋnaaˈ e laco̱ˈ nilíˈˋnaaˈ e teáˋguɨ nisíngˈˉnaaˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 20 Jo̱ uíiˈ˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e cøˈˆnaˈ jaˋ jmooˋnaˈ e laco̱ˈ dseáangˈ˜ niˈíingˉ lají̱i̱ˈ˜ e jmóoˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ quiáˈrˉ. Jo̱ dseángˈˉ e jábˈˉ, guiʉ́bˉ lajaléˈˋ e gøˈˊ dseaˋ, dsʉˈ e dobaˈ jaˋ dseengˋ e song có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e cøˈˆnaˈ do nijméˉ e niténgˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ ni˜ dseeˉ. 21 Jo̱baˈ guiʉ́ˉguɨ e jaˋ cøˈˆnaˈ ngúuˊ o̱ˈguɨ uˈˆnaˈ jmɨ́ˈˆ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ o̱ˈguɨ jméeˆnaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e laco̱ˈ dseáangˈ˜ e niténgˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ ni˜ dseeˉ. 22 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jí̱i̱ˈ˜ yaam˜baˈ ˈnéˉ ñíˆnaˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ jial tíiˊ jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ cuaiñ˜ quiáˈˉ e jo̱. Jo̱ eáamˊ juguiʉ́ˉ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ ta˜ dsíiˊ e guiʉ́bˉ jaléˈˋ e jmóorˋ, co̱ˈ jaˋ cuøˈˊ dseeˉ ˈñiaˈrˊ lajeeˇ e jmóorˋ lajo̱. 23 Jo̱guɨ dsʉˈ song seaˋ co̱o̱ˋ jmiñiˇ e ta˜ dsíiˊ i̱ dseaˋ íˋ e jaˋ cuǿøngˋ líˋ dǿˈrˉ jo̱ song cagǿˈrˋ e jo̱, jo̱baˈ dseebˉ caˈéerˋ jóng fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, co̱ˈ dseángˈˉ jaˋ tab˜ dsíirˊ e cajméerˋ e guiʉ́ˉ mɨ˜ cajméerˋ e jo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes