Add parallel Print Page Options

Calanˈo̱o̱ⁿˈndyo̱ ñˈoom ntyuee naⁿmaⁿnˈiaaⁿ

13  Cwii cwiindyoˈ ˈo cjuˈñecje nda̱a̱ naⁿmaⁿnˈiaaⁿ, ee nnˈaⁿ na mˈaⁿ nˈiaaⁿ, Tyˈo̱o̱tsˈom maqueeⁿ joona tsˈiaaⁿˈñeeⁿ. Tjaaˈnaⁿ cwii tsˈaⁿ na mˈaaⁿ tsˈiaaⁿ na nchii jom tqueeⁿ juu. Quia joˈ ˈñeeⁿ juu na wjaa nacjoo naⁿmaⁿnˈiaaⁿ, mawjaa tsaⁿˈñeeⁿ nacjooˈ na seijndaaˈñe nquii Tyˈo̱o̱tsˈom. Ndoˈ maxjeⁿ nntˈuiinaˈ jom na nntioomñê na ljoˈ machˈeeⁿ. Joˈ chii tsˈaⁿ na machˈee yuu na tia mˈaaⁿ na nquiaⁿˈaⁿ naⁿmaⁿnˈiaaⁿ. Sa̱a̱ tsˈaⁿ na machˈee yuu na cwitsa̱ˈntjom nˈiaaⁿ, ya mˈaaⁿ, tyoocatyˈueeⁿ naⁿˈñeeⁿ. Joˈ chii catsaˈ yuu na cwitsa̱ˈntjomna ˈu, quia ljoˈcheⁿ taxocˈoomˈ tsˈomˈ aa nlaˈwjeena ˈu. Maxjeⁿ nncˈomna na neiiⁿna ˈu. Ee naⁿmaⁿnˈiaaⁿ laˈxmaⁿna na cwindyeˈntjomna nnom Tyˈo̱o̱tsˈom cha cateiˈjndeiina ˈu. Sa̱a̱ xeⁿ macheˈ na tilˈuee ljeii na cwileinˈomna, quia joˈ cˈoomˈ na nquiaˈ joona, ee ticweˈ tsˈiaaⁿˈndyo na laˈxmaⁿna sa̱yo ee cwiluiindyena na cwindyeˈntjomna nnom Tyˈo̱o̱tsˈom na cwitaˈwiˈna nnˈaⁿ na cwilˈa yuu na tia. Quia joˈ we ndiiˈ macaⁿnaˈ na calaˈcanda̱ˈyoˈ jo nda̱a̱ naⁿmaⁿnˈiaaⁿ. Najndyee ncˈe na ticalˈue nˈomˈyoˈ na catˈuii ljeii na cwileiñˈomna ˈo. Ndoˈ na jnda̱ we ncˈe na nquiuˈyoˈ naquiiˈ nˈomˈyoˈ na matsonaˈ na calˈaˈyoˈ na ljoˈ. Macweˈ joˈ na cwitiomˈyoˈ tsˈiaaⁿnda̱a̱ˈyoˈ, ee nnˈaⁿ na mˈaⁿ nˈiaaⁿ, ñequio tsˈiaaⁿmeiⁿˈ cwitaˈntjomna cha nlˈana tsˈiaaⁿ na maqueⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom joona. Nnom cwii cwii tsˈaⁿ na waa na matseixmaⁿ na nntseitˈmaaⁿˈndyuˈ juu, catsaˈ naljoˈ ñˈeⁿñe. Quia macaⁿnaˈ na nntiomˈyoˈ nda̱a̱ naⁿmaⁿnˈiaaⁿ, catiomˈyoˈ, chaˈna tsˈiaaⁿ nnom tyuaa. Calaˈcanda̱ˈyoˈ nnom ljeii na cwiqueⁿ naⁿmaⁿnˈiaaⁿ, ndoˈ calaˈtˈmaaⁿˈndyoˈ chaˈtsondye joona na matsonaˈ na calaˈtˈmaaⁿˈndyoˈ. Meiⁿncwii tsˈaⁿ tinchoˈjnaⁿˈyoˈ nnom. Cˈomˈyoˈ na wiˈ nˈomˈyoˈ ncˈiaaˈyoˈ ee juunaˈ matseijomnaˈ chaˈcwijom na choˈjnaⁿˈyoˈ. Juu tsˈaⁿ na mˈaaⁿ na wiˈ tsˈom xˈiaaˈ, matseicaña̱a̱ⁿ chiuu tˈmaⁿ ljeii na matsa̱ˈntjomnaˈ na tqueⁿ Moisés, ee ljeiiˈñeeⁿ matsa̱ˈntjomnaˈ: “Tincˈomˈyaˈ ñequio cwiicheⁿ tsˈaⁿ, tintseicueˈ tsˈaⁿ, tinchˈueeˈ ˈnaaⁿˈ tsˈaⁿ, tintseiqueeⁿ tsˈomˈ ˈnaaⁿˈ tsˈaⁿ.” Ee chaˈtso ñˈoommeiⁿˈ ñequio ntˈomcheⁿ na sa̱ˈntjom ljeii na tqueⁿ Moisés, cwilaˈxˈiaaˈndye joonaˈ ñequio ñˈoomwaa na matsonaˈ: “Cˈoomˈ na jnda ntyjiˈ tyjetsˈaⁿndyuˈ chaˈxjeⁿ na wiˈ tsˈomndyuˈ cheⁿncuˈ.” 10 Ee quia na mˈaaⁿ tsˈaⁿ na jnda ntyjii tyjetsˈaⁿñe, xocatsˈaa na wiˈñe ñˈeⁿ tsaⁿˈñeeⁿ. Ee tsˈaⁿ na jnda ntyjii ntyjennˈaⁿñe, matseicanda̱ñˈeeⁿ ljeii na tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom nnom Moisés.

11 Calaˈno̱ⁿˈyoˈ naljoˈ ndoˈ cˈoomˈ nˈomˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ tiempo na mˈaaⁿya jeˈ. Matseijomnaˈ cantyja ˈnaⁿˈyoˈ chaˈcwijom na cwindaˈyoˈ. Joˈ chii calcwiˈyoˈ ee jeˈ mandyooˈti mˈaaⁿnaˈ na nluiˈnˈmaaⁿndyo̱, nchiiti quia jlayuuˈjndya̱a̱ ñˈoomˈm. 12 Juu na cwitsaamˈaaⁿya matseijomnaˈ chaˈcwijom natsjom, juunaˈ wjaawinomnaˈ. Wjaawindyooˈti xuee quia na nluiˈnˈmaaⁿndyo̱. Joˈ chii caˈndya̱a̱ na cwilajomndyo̱ tsˈiaaⁿ na laxmaⁿnaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ najaaⁿ. Calˈueeˈndyo̱ lˈo̱ tsˈiaaⁿ ya na laxmaⁿnaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ naxuee. 13 Cˈo̱o̱ⁿya chaˈxjeⁿ na macaⁿnaˈ na catsˈaa tsˈaⁿ quia naxuee. Nchii cˈo̱o̱ⁿya na cwicwaˈjndooˈndyo̱ meiⁿ nchii na cwicandya̱a̱ya. Nchii cˈo̱o̱ⁿ ñequio nnˈaⁿ na cweˈ luaaˈndyo ñequio ntˈomcheⁿ nnom natia laˈxmaⁿ. Tacˈo̱o̱ⁿya na cwilaˈntjaˈndyo̱ ñequio nnˈaⁿ meiⁿ talaˈta̱a̱ˈ nˈo̱o̱ⁿya joona. 14 Sa̱a̱ ˈo wandyo̱ˈ calˈaˈyoˈ, ˈo cweeˈyoˈ Jesucristo chaˈxjeⁿ macwee tsˈaⁿ liaa. Tañeˈquiandyoˈ na joo na neiⁿnco nquiu nnˈaⁿ na matseixmaⁿ tsjoomnancue nlqueⁿnaˈ xjeⁿ ˈnaaⁿˈnaˈ ˈo.

Bible Gateway Sponsors