Add parallel Print Page Options

Maqueⁿ ljuˈnaˈ tsˈaⁿ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom

12  Macweˈ joˈ ˈo nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ, ncˈe na mˈaaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na jeeⁿ wiˈ tsˈoom jaa, macaⁿˈa nda̱a̱ˈyoˈ yocheⁿ na cwitsaamˈaⁿtiˈyoˈ na nñequiandyoˈñˈeⁿˈyoˈ na nlaˈxmaⁿˈyoˈ chaˈcwijom quiooˈ na cwilaˈcwjee nnˈaⁿ judíos, cwii nnom na ljuˈ, na cjaaweeˈ tsˈoom. Na nlˈaˈyoˈ na ljoˈ jeeⁿ xcwe nlaˈtˈmaaⁿˈndyoˈ jom. Tancˈomˈyoˈ na mati ˈo cwilˈaˈyoˈ ljoˈ na cwintyˈiaˈyoˈ na cwilˈa nnˈaⁿ tsjoomnancue, calaˈchuiˈyoˈ cantyja na cwilaˈtiuuˈyoˈ cha na luaaˈ ntseixconaˈ chaˈtso cantyja na cwitsaamˈaⁿˈyoˈ. Ee na nlˈaˈyoˈ naljoˈ nncueˈntyjo̱ na nlaˈno̱ⁿˈyoˈ chiuu waa na lˈue tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿndyoˈ, na juu joˈ tjacantyja naya tseixmaⁿ, ndoˈ cjaaweeˈ tsˈoom ndoˈ canda̱a̱ˈ tseixmaⁿnaˈ.

Ncˈe tsˈiaaⁿ na jnda̱ tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na matseixmaⁿya, joˈ na matsjo̱o̱ya nda̱a̱ˈyoˈ, meiⁿcwiindyoˈ ˈo tincwinomˈ na nncˈoomˈ tsˈom cantyja ˈnaaⁿˈ nquii chaˈxjeⁿ na matsonaˈ na nncwjeiiⁿˈeⁿ cwenta chiuu matseixmaaⁿ. Cwii ndoˈ cwiindyoˈ cwjiˈya cwenta cwanti na jnda̱ tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom nnom na matseixmaⁿ na matseiyuˈya tsˈom ñˈeⁿñê. Tsˈaⁿ ñecwiiñê sa̱a̱ jndye tjaacañjoomˈñê, ndoˈ cwii cwii joo na tjacañjoomˈñê tiljoˈyu tsˈiaaⁿˈnaˈ ñˈeⁿ ncˈiaanaˈ. Maluaaˈ waa na matseijomnaˈ jaa nnˈaⁿ na cwilaˈyuuˈa, meiiⁿ na jndyendyo̱ sa̱a̱ matseijoomˈnaˈ cantyja ˈnaaⁿya na ñeˈcwii seiˈ cwiluiindyo̱ cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo. Ndoˈ tsˈiaaⁿ na mañequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na calˈaaya cwentaaⁿˈaⁿ tjachuiiˈnaˈ na cwii cwiindyo̱.

Tsˈiaaⁿ na mañequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na calˈaaya, tiñecwii xjeⁿ joonaˈ. Nqueⁿ matseijndaaˈñê cwaaⁿ tsˈiaaⁿ nntseixmaⁿ cwii cwiindyo̱. Sa̱a̱ macaⁿnaˈ na calacanda̱a̱ˈndyo̱ cwii cwii nnom tsˈiaaⁿ na mañequiaaⁿ. Xeⁿ na jnda̱ tquiaaⁿ na ˈnaaⁿˈ tsˈaⁿ na nnda̱a̱ nntseiteincooˈ ñˈoomˈm nda̱a̱ nnˈaⁿ, cwa catseicanda̱a̱ˈñe tsaⁿˈñeeⁿ juunaˈ. Ndoˈ xeⁿ mañequiaaⁿ na macandaaˈ tsˈaⁿ na candiˈntjom quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ, catsˈaa tsˈiaaⁿˈñeeⁿ ñequio na xcweeˈ tsˈom. Ndoˈ juu tsˈaⁿ na macandaaˈ na maˈmo̱ⁿ nda̱a̱ ncˈiaaˈ, queⁿñe tsˈiaaⁿˈñeeⁿ. Tsˈaⁿ na macandaaˈ na mañequiaa na tˈmaⁿ nˈom nnˈaⁿ, tsˈiaaⁿˈñeeⁿ catsˈaa. Ndoˈ juu tsˈaⁿ na niom sˈom lˈo̱ tintseintycwiiˈ na nnteijndeii ncˈiaaˈ ˈnaⁿ na matseiˈtjo̱o̱naˈ joona. Tsˈaⁿ na ˈnaaⁿˈ na nluiitquieñe catsˈaa naljoˈ ñequio na machˈeeñe cwenta. Ndoˈ tsˈaⁿ na mateijndeii nnˈaⁿ na ntyˈiaandye catsˈaa naljoˈ ñequio na neiiⁿˈ.

Ñˈoomeiiⁿ laxmaaⁿya na calacanda̱a̱ˈndyo̱

Cˈomˈyoˈ na wiˈ nˈomˈyoˈ ncˈiaaˈyoˈ ñequio na mayoˈcheⁿˈyoˈ, nchii cweˈ cwilˈaˈyaˈyoˈ. Catseiqueeⁿnaˈ nˈomˈyoˈ chaˈtso yuu na ya, sa̱a̱ yuu na tia cˈomˈyoˈ na jndooˈyoˈ. 10 Cˈomˈyoˈ na jnda nquiuˈyoˈ ncˈiaaˈyoˈ chaˈxjeⁿ ñeⁿnquii tsˈaⁿ ntseinda ˈo, ñequiiˈcheⁿ calˈaˈyoˈ na joona tˈmaⁿti caluiindye, ñecuaa meiiⁿ ˈo tjaa ˈñeeⁿ catseitˈmaaⁿˈñe.

11 Tilaˈnchqueeⁿˈndyoˈ tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na laˈxmaⁿˈyoˈ. Cjooˈ nˈomˈyoˈ na cwindyeˈntjomˈyoˈ nnom Jesucristo.

12 Cˈomˈyoˈ na neiⁿˈyoˈ chaˈtso na matseijndaaˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom na nñequiaaⁿ na nndaˈyoˈ. Quia majuˈwiˈnaˈ ˈo, cˈomˈtˈmaaⁿˈndyoˈ nˈomˈyoˈ. Ndoˈ ñequiiˈcheⁿ calaneiⁿˈyoˈ nnoom.

13 Quia matseitjo̱o̱naˈ ˈnaⁿ nnˈaⁿ na maqueeⁿ cwentaaⁿˈaⁿ, quiaˈyoˈ cantyja na cwileiñˈomˈyoˈ na nnteijndeiinaˈ naⁿˈñeeⁿ. Cateiˈxˈeeˈyoˈ nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ na cweˈ cwiquieya na mˈaⁿˈyoˈ.

14 Quia matseita̱a̱ˈ tsˈom tsˈaⁿ ˈo, nchii mati nlcweˈ ˈo ñˈoom wiˈ cjooˈ tsaⁿˈñeeⁿ. ˈO cataⁿˈyoˈ na Tyˈo̱o̱tsˈom catioˈnaaⁿñê juu.

15 Quia cwintyˈiaˈyoˈ na neiiⁿ ncˈiaaˈyoˈ na cwilaˈyuˈ, mati ˈo cˈomˈyoˈ na neiⁿˈyoˈ ñˈeⁿndyena. Sa̱a̱ quia cwitjoomna na matseichjooˈnaˈ nˈomna, mati ˈo cˈomˈyoˈ na chjooˈ nˈomˈyoˈ ñˈeⁿndyena.

16 Tjoomˈ cˈomˈyoˈ ñˈeⁿ ncˈiaaˈyoˈ. Tincˈomˈyoˈ na sˈandyoˈ ndoˈ lcundyoˈ. Catsañˈoomndyoˈ ñequio nnˈaⁿ na ntyˈiaandye, tintsˈaanaˈ nquiuˈyoˈ na cweˈ ˈo jndo̱ˈti nˈomˈyoˈ.

17 Natia na nntsˈaa tsˈaⁿ ˈo, tilˈaˈyoˈ na nnjoom. Ñequiiˈcheⁿ calaˈjnda̱ˈyoˈ na chaˈtso na cwilˈaˈyoˈ nlaˈxmaⁿˈyoˈ na ya nnˈaⁿndyoˈ jo nda̱a̱ chaˈtso nnˈaⁿ. 18 ˈO tacalaˈntjaˈndyoˈ ñequio nnˈaⁿ. ˈO chaˈtso na nnda̱a̱ nlˈaˈyoˈ ñequiiˈcheⁿ calˈaˈyoˈ yuu na ya cha tincjuˈnaaⁿñenaˈ na nlˈueeˈndye nnˈaⁿ tiaˈ ñˈeⁿndyoˈ. 19 ˈO nnˈaⁿya na jeeⁿ wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya, tilˈaˈyoˈ na canjoom. Quiandyoˈ na nquii Tyˈo̱o̱tsˈom nntsˈaaⁿ na nnjoom, xeⁿ naljoˈ lˈue tsˈoom. Ee waa ñˈoomˈm na teiljeii na matsonaˈ: “Matso Tyˈo̱o̱tsˈom: Nnco̱ nntsˈaa na nnjoom. Ja nntsˈaa na nntioomndye nnˈaⁿ na cwilaˈtjo̱o̱ndye no̱o̱ⁿ.” 20 Ndoˈ mati waa cwiicheⁿ ñˈoom na teiljeii na matsonaˈ: “Juu tsˈaⁿ na jndooˈ ˈu, xeⁿ na ñejnoomˈm, quiaaˈ na nlcwaaⁿˈaⁿ. Xeⁿ na ñecˈom ndaa, quiaaˈ ndaa na nncˈom ee na nntsaˈ na luaaˈ, nntsˈaanaˈ na jnaaⁿˈaⁿ chiuu waa na machˈeeⁿ ñˈeⁿndyuˈ.” 21 Tiñeˈquiaandyuˈ na joo na ticatsa̱ˈntjomnaˈ nnaⁿndyenaˈ ñˈeⁿndyuˈ. Catsaˈ yuu na ya cha canaⁿndyuˈ nacjooˈ joo na ticatsa̱ˈntjomnaˈ.