A A A A A
Bible Book List

Romanos 11 Amuzgo de Guerrero (AMU)

Nnˈaⁿ Israel na cwicaluiˈnˈmaaⁿndye

11  Ñˈoomwaa ñeˈcwaxˈa̱, ¿aa jnda̱ tyeⁿnquieˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaaⁿˈaⁿ nnˈaⁿ Israel? Tyoochˈeeⁿ na ljoˈ, ee mati ja luaañe cwii joona. Tuiindyo̱ na jndyowicantyjooˈ tsjaaⁿ ˈnaaⁿˈ Abraham ñˈeⁿ jndacantyjoom Benjamín. Xocatsˈaanaˈ na cwii ndiiˈ sˈaa Tyˈo̱o̱tsˈom na jnda ntyjeeⁿ nnˈaⁿ Israel ndoˈ jeˈ talˈuendyena ntyjeeⁿ. ¿Aa ticaliuˈyoˈ ñˈoomˈm na teiljeii na seineiⁿ Elías xjeⁿ na matseineiiⁿ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom na mañequiaaⁿ jnaaⁿ ncˈiaaⁿˈaⁿ nnˈaⁿ Israel? Tsoom: “Jeeⁿ ˈu Ta, jnda̱ jlaˈcwjeena ncˈiaaya profetas ndoˈ jnda̱ jlaˈtyuiiˈna ndio yuu na ñejlaˈtˈmaaⁿˈndye nnˈaⁿ ˈu. Jeˈ ñenco̱ cwimaˈndiinaˈ, ndoˈ mati ñeˈcalaˈcueeˈna ja.” Sa̱a̱ tˈo̱ Tyˈo̱o̱tsˈom nnoom, tso: “Tiñencuˈ cwimaˈndiinaˈ, ee mˈaⁿ ntquieeˈ meiⁿ nnˈaⁿ na jnda̱ tjeiiˈndyo̱ cwentaya na tyootaˈ cantye jo nnom tyˈo̱o̱ Baal.” Ndoˈ majoˈti jeˈ, ncˈe naya na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, maˈndiinaˈ cwii tmaaⁿˈ chjoo na macwjiiˈñê cwentaaⁿˈaⁿ. Ndoˈ xeⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ naya na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, joˈ na cwicaluiˈnˈmaaⁿndyena, quia joˈ nchii cwiluii na ljoˈ ncˈe chiuu na cwilˈa nquieena. Ee xeⁿ naljoˈ, juu naya na matseixmaaⁿ na cweˈ yu, tixocatseixmaⁿnaˈ naya.

Luaa waa ñˈoomwaaˈ. Majndyendyeti nnˈaⁿ Israel tîcatoˈñoomna naya na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na tyolˈueena, macanda̱ ntˈomndye joona na tjeiiˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom toˈñoomna joˈ. Sa̱a̱ ntˈomndye joona sˈaanaˈ na quieˈ nˈomna. Tjaa chiuu xuiiˈ chaˈna matso Isaías: “Na Tyˈo̱o̱tsˈom tquiaaⁿ na tjoomna, sˈaanaˈ chaˈna tsˈaⁿ na ñeˈcatsoo cha meiiⁿ na niom nˈom nda̱a̱na sa̱a̱ titquioona, ndoˈ meiiⁿ na niom luaˈquina sa̱a̱ ticandyena ndoˈ luaaˈ cwitjoomna hasta xjeⁿ jeˈcheⁿ.” Mati seineiⁿ David cantyja ˈnaaⁿna, tsoom:

Majoo nantquie na cwicwaˈna catseicwaqueⁿnaˈ teiⁿncoˈ na nntseityuuˈnaˈ joona,
ndoˈ mañequio joonaˈ cwiˈtyˈuiina
cha na catioomndyena natia na cwilˈana.
10 Catsˈaanaˈ ñˈeⁿndyena chaˈcwijom nnˈaⁿ na ˈoowinchjaaⁿ na tileicantyˈiaa.
Catsˈaanaˈ na ñequiiˈcheⁿ catseijomnaˈ joona chaˈcwijom tsˈaⁿ na jaaˈ xuuˈ na jndaˈjom ntyjo̱ wjaa.

Waa chiuu ya na nluiˈnˈmaaⁿndye nnˈaⁿ na nchii judíos

11 Quia joˈ ¿chiuu waa na calaˈno̱o̱ⁿˈa na luaaˈ waa? ¿Aa ñeˈcatsonaˈ na ticjaañjoomˈ lˈa nnˈaⁿ judíos, joˈ cha wjaachuunaˈ joona na nntsuundyena? Jeeⁿ nchii joˈ. Ncˈe na jlaˈtjo̱o̱ndyena na tîcalaˈyuˈna ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, joˈ chii tjuˈnaaⁿñeyuunaˈ na nluiˈnˈmaaⁿndye ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ na tachii judíos. Tuii na luaaˈ cha mati catseiqueeⁿnaˈ nˈomna na nlaˈxmaⁿna chaˈna nnˈaⁿ na cwiluiindye cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. 12 Xeⁿ juu na jlaˈtjo̱o̱ndye nnˈaⁿ judíos mañequiaanaˈ na nluiˈnˈmaaⁿndye nnˈaⁿ tsjoomnancue ndoˈ juu na ticjaacañjoomˈ na lˈana seijndaaˈñenaˈ na waa naya ˈnaaⁿ nnˈaⁿ na nchii tsjaaⁿ joona, quia joˈ juu xjeⁿ na nncˈooquieˈnndaˈna cantyja ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, cwanti tˈmaⁿti naya nntseixmaⁿnaˈ.

13 Ncˈe na matyˈiom Tyˈo̱o̱tsˈom tsˈiaaⁿ ja jo nda̱a̱ nnˈaⁿ tsjaaⁿ na cwiluiindyoˈ, macwjiiˈa cwenta na jeeⁿ jnda tseixmaⁿ juunaˈ. 14 Queeⁿ tsˈo̱o̱ⁿya na catsˈaanaˈ na ticjaaweeˈ nˈom nnˈaⁿya na ñeˈcwii tsjaaⁿ quio tuiindyo̱ na macanda̱ ˈo cwicaluiˈnˈmaaⁿndyoˈ ndoˈ catseiqueeⁿnaˈ nˈomna na mati joona cwjiˈnˈmaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom. 15 Ee xeⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ na ˈndiinaˈ nnˈaⁿ judíos, tjuˈnaaⁿñenaˈ na joo nnˈaⁿ tsjoomnancue nljoyaandyena jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, cˈoomˈ nˈomˈyoˈ chiuu nntsˈaanaˈ quia na jnda̱ tjuˈnaˈ na cwiluiindyenndaˈna cwentaaⁿˈaⁿ. Na nluii na luaaˈ, nntseijomnaˈ cantyja ˈnaaⁿna chaˈcwijom tsˈaⁿ na wandoˈxco na jnda̱ tueˈ. 16 Ee xeⁿ juu tsqueeⁿtyooˈ na cwineiiⁿjndyee cwiluiiñenaˈ na ljuˈnaˈ, maˈmo̱ⁿnaˈ na mati chaˈwaa tsqueeˈñeeⁿ ljuˈnaˈ. Ndoˈ mati nchˈiooˈ tsˈoom, xeⁿ maqueⁿ ljuˈnaˈ joonaˈ, mati chatso lˈo̱ tsˈoom jnda̱ tqueⁿljuˈnaˈ. 17 Sa̱a̱ xeⁿ ntˈom lˈo̱ tsˈoom olivo xiomˈ, jnda̱ jndiiˈnaˈ ndoˈ ˈu jeˈ na matseijomnaˈ ˈu chaˈna tsˈoom olivo jnda̱a̱, jnda̱ ñjoomˈndyuˈ quiiˈntaaⁿ lˈo̱ tsˈoom olivo xiomˈ, ndoˈ na ljoˈ macwjaaˈñenaˈ ˈu cantyja ˈnaaⁿˈ nchˈiooˈ tsˈoomˈñeeⁿ ndoˈ ndaaˈ juunaˈ mañequiaanaˈ na wjaanajnduˈ. 18 Sa̱a̱ tincˈoomˈ tsˈomˈ na ˈu cwiluiitˈmaⁿndyuˈtiˈ nchiiti lˈo̱ nquii tsˈoom. Ee xeⁿ na nntsˈaanaˈ na ljoˈ ntyjiˈ, cjaañjoomˈ tsˈomˈ na nchii ˈu cwiluiindyuˈ nchˈiooˈ tsˈoom na mañequiaaˈ na jnda̱ lˈo̱naˈ, nchˈiooˈnaˈ cwiñequia na jnda̱ lˈo̱naˈ.

19 Nntsˈaacheⁿnaˈ na nntsuˈ: “Mayuuˈ na ljoˈ, sa̱a̱ ncˈe na jndiiˈ lˈo̱ tsˈoom olivoˈñeeⁿ, joˈ chii ñjoomˈndyo̱ ja.” 20 Mayuuˈ na ljoˈ. Jndiiˈñenaˈ joona ncˈe na ticalaˈyuˈya nˈomna, ndoˈ ˈu tyeⁿ meiⁿntyjeˈ na matseiyuˈya tsˈomˈ. Joˈ chii tintseisˈandyuˈ ndoˈ tintseiscundyuˈ, yati cˈoomˈ na nquiaˈ. 21 Ee xeⁿ tîcatseitˈmaⁿ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom lˈo̱ nquii tsˈoomˈñeeⁿ, majndeiiticheⁿ cweˈ ˈu. 22 Cantyˈiaˈ chiuu tˈmaⁿ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ mati jeeⁿ ñecwii ñˈoom jom. Cantyja na ñecwii ñˈoom jom, joˈ na seiquiaanaˈ naⁿˈñeeⁿ. Sa̱a̱ ñequiondyuˈ ˈu yatsˈaⁿñê. Queⁿndyuˈ na nntsaˈ yuu na lˈue tsˈoom ee xeⁿ tjaa joˈ mati ˈu nntseiquioonaˈ. 23 Mati nnˈaⁿ judíos na tiñeˈcalaˈyuˈ ñˈeⁿ Jesucristo, xeⁿ nncueˈntyjo̱ na nlaˈyuˈna ñˈeⁿñê, nnda̱a̱ nntsˈaa Tyˈo̱o̱tsˈom na nntseicañjoomˈnnaaⁿˈaⁿ joona, ee waa na jneiⁿ na nnda̱a̱ nntseicañjoomˈnnaaⁿˈaⁿ joona. 24 Ee ˈu na nchii tsˈaⁿ judío cwiluiindyuˈ, xeⁿ na matseijomnaˈ ˈu chaˈna tsˈoom olivo jnda̱a̱, sa̱a̱ jnda̱ ñjoomˈndyuˈ tsˈoom olivo xiomˈ, meiiⁿ na tiquiluii na ljoˈ, majndeiiticheⁿ cantyja ˈnaaⁿ nnˈaⁿ judíos, tijndeiˈnaˈ na nñjoomˈndyenndaˈna manquiiti tsˈoom olivo xiomˈ na laˈxmaⁿna.

Na cwii macanda̱ nluiˈnˈmaaⁿndye nnˈaⁿ Israel

25 ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ, lˈue tsˈo̱o̱ⁿya na caliuˈyoˈ ñˈoomwaa na wantyˈiuuˈ waanaˈ, cha tintsˈaanaˈ ndooˈ nquiuˈyoˈ na jeeⁿ jndo̱ˈ nˈomˈyoˈ. Ntˈom nnˈaⁿ judíos cwilaˈquieˈ nˈomna cantyja ˈnaaⁿˈ Jesucristo hasta xjeⁿ na nntseicanda̱a̱ˈñenaˈ lojoo nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ ñˈeⁿ jom na nchii cwiluiindyena tsjaaⁿ nnˈaⁿ judíos. 26 Quia na jnda̱ tuii nmeiⁿˈ, chaˈtsondye nnˈaⁿ judíos nluiˈnˈmaaⁿndyena chaˈxjeⁿ na matso ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na seiljeii Isaías:

Naquiiˈ tsjoom Sión nnaⁿ tsaⁿ na nntseicandyaañe nnˈaⁿ
ndoˈ nnˈaⁿ na jndyowicantyjooˈ tsjaaⁿ ˈnaaⁿˈ Jacob nnquindyo̱ natia na laˈxmaⁿna.
27 Quia na nntseicanduuˈa jnaaⁿna quia joˈ
nntseicanda̱a̱ˈñenaˈ ñˈoom na tˈmaⁿtya̱a̱ⁿya ñˈeⁿndyena.

28 Ncˈe ñˈoom naya na macwjiˈnˈmaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ, joˈ na mˈaⁿntiaaˈndye nnˈaⁿ judíos ñˈeⁿñê, ndoˈ na luaaˈ sˈaanaˈ, tjuˈnaaⁿñenaˈ na cwitsaaquieeˈndyoˈ ˈo. Sa̱a̱ ndicwaⁿ mˈaaⁿ na wiˈ tsˈoom joona na tjeiiˈñê weloona na nluiindye cwentaaⁿˈaⁿ. 29 Ee quia na jnda̱ tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom cwii nnom na macandaaˈ tsˈaⁿ ndoˈ na maqueeⁿˈñê juu na nntseixmaⁿ cwentaaⁿˈaⁿ taxocatseichueeⁿˈeⁿ joˈ. 30 Ee chaˈxjeⁿ na ñetˈomˈyoˈ na ñejlaˈquieˈ nˈomˈyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, jeˈ mañˈoom na wiˈ tsˈoom ˈo, sa̱a̱ jeˈ jeˈ nnˈaⁿ judíos cwilaˈquieˈ nˈomna nnoom. 31 Maluaaˈ matseijomnaˈ cantyja ˈnaaⁿna. Jeˈ cwilaˈquieˈ nˈomna cha nda̱nquia nncˈoom Tyˈo̱o̱tsˈom na wiˈ tsˈoom joona, chaˈxjeⁿ jeˈ mˈaaⁿ na wiˈ tsˈoom ˈo. 32 Ee sˈaa Tyˈo̱o̱tsˈom na chaˈtsondyo̱ laˈxmaaⁿya na tyoolaˈcanda̱a̱ˈndyo̱ jo nnoom, cha na chaˈtsondyo̱ nncˈoom na wiˈ tsˈoom.

33 Joo na maqueⁿnaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na tyañe, jeeⁿ jnda laxmaⁿnaˈ, jeeⁿ jndo̱ˈ tsˈoom, chaˈtso matseiˈno̱o̱ⁿˈo̱ⁿ. Tjaa ˈñeeⁿ nntseinchuˈtcuuñe chiuu matseijndaaˈñê, tjaa ˈñeeⁿ nnda̱a̱ nntseiˈno̱ⁿˈ ljoˈ na machˈeeⁿ. 34 Chaˈna teiljeii ñˈoom na tso Isaías: “¿ˈÑeeⁿ cwii jaa nmeiiⁿñe nnda̱a̱ nntseino̱ⁿˈ chiuu mˈaaⁿˈ tsˈom nqueⁿ na matsa̱ˈntjoom? ¿Aa mˈaaⁿ ˈñeeⁿ juu na jeeⁿcheⁿ jndo̱ˈ tsˈom cha na nnda̱a̱ nntseijndo̱ˈ tsˈoom? 35 ¿ˈÑeeⁿ teijndeiijndyee jom cha jeˈ macaⁿnaˈ na catseilcweeⁿˈeⁿ joˈ nnom juu?” 36 Ee chaˈtsoñˈeⁿ niom ncˈe jom, ndoˈ tseixmaⁿñˈeeⁿ joˈ. Joˈ chii macanda̱ jom caluiitˈmaⁿñê chaˈwaati xuee. Amén.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes