Add parallel Print Page Options

Supunerea faţă de stăpânire

13 Oricine(A) să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi(B) stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii(C) se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu, şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă(D) binele şi vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea trebuie(E) să fiţi supuşi nu numai de frica pedepsei, ci(F) şi din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile. Căci dregătorii sunt nişte slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Daţi(G) tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea.

Dragostea este împlinirea Legii

Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii, căci cine(H) iubeşte pe alţii a împlinit Legea. De fapt: „Să(I) nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti” şi orice altă poruncă mai poate fi se cuprind în porunca aceasta: „Să(J) iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. 10 Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea(K) deci este împlinirea Legii.

Veghere şi curăţie

11 Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă(L) treziţi în sfârşit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. 12 Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să(M) ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului şi să(N) ne îmbrăcăm cu armele luminii. 13 (O) trăim frumos, ca în timpul zilei, nu(P) în chefuri şi în beţii; nu(Q) în curvii şi în fapte de ruşine; nu(R) în certuri şi în pizmă, 14 ci îmbrăcaţi-vă(S) în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă(T) de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.

Îngăduinţa creştinească

14 Primiţi bine pe cel slab(U) în credinţă, şi nu vă apucaţi la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate(V) să mănânce de toate, pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdeţuri. Cine mănâncă să nu dispreţuiască pe cine(W) nu mănâncă şi cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine eşti tu(X), care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său, totuşi va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Unul(Y) socoteşte o zi mai presus decât alta; pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui. Cine(Z) face deosebire între zile pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile pentru Domnul n-o face. Cine mănâncă pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulţumiri(AA) lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă şi aduce şi el mulţumiri lui Dumnezeu. În adevăr, niciunul(AB) din noi nu trăieşte pentru sine şi niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci, dacă trăim, pentru Domnul trăim şi, dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos(AC) pentru aceasta a murit şi a înviat, ca să aibă stăpânire(AD) şi peste cei morţi, şi peste cei vii. 10 Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce dispreţuieşti tu pe fratele tău? Căci toţi(AE) ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. 11 Fiindcă este scris: „Pe viaţa(AF) Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu”. 12 Aşa că fiecare(AG) din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu.

Să nu jignim pe fratele nostru

13 Să nu ne mai judecăm dar unii pe alţii. Ci mai bine judecaţi să(AH) nu faceţi nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire. 14 Eu ştiu şi sunt încredinţat în Domnul Isus că(AI) nimic nu este necurat în sine şi că un lucru nu este necurat decât pentru cel(AJ) ce crede că este necurat. 15 Dar, dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste! Nu(AK) nimici, prin mâncarea ta, pe acela pentru care a murit Hristos! 16 Nu(AL) faceţi ca binele vostru să fie grăit de rău. 17 Căci(AM) Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt. 18 Cine slujeşte lui Hristos în felul acesta este plăcut(AN) lui Dumnezeu şi cinstit de oameni. 19 Aşadar(AO) să urmărim lucrurile care duc la pacea şi zidirea noastră(AP). 20 Să nu nimiceşti pentru(AQ) o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate(AR) lucrurile sunt curate. Totuşi(AS) a mânca din ele, când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, este rău. 21 Bine este să nu mănânci carne(AT), să nu bei vin şi să te fereşti de orice lucru, care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. 22 Încredinţarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. Ferice(AU) de cel ce nu se osândeşte singur în ce găseşte bine. 23 Dar cine se îndoieşte şi mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredinţare. Tot(AV) ce nu vine din încredinţare e păcat.

Cei tari să îngăduie pe cei slabi

15 Noi(AW), care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile(AX) celor slabi şi să nu ne plăcem nouă înşine. Fiecare(AY) din noi să placă aproapelui în ce este bine, în vederea zidirii(AZ) altora. Căci(BA) şi Hristos nu Şi-a plăcut Lui Însuşi, ci, după cum este scris: „Ocările(BB) celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut peste Mine”. Şi tot ce a fost(BC) scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. Dumnezeul(BD) răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus, pentru ca toţi împreună, cu(BE) o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. Aşadar primiţi-vă(BF) unii pe alţii, cum(BG) v-a primit şi pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu.

Hristos a întărit făgăduinţele

Hristos(BH) a fost, în adevăr, un slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească credincioşia lui Dumnezeu şi să(BI) întărească făgăduinţele date părinţilor şi ca neamurile să slăvească(BJ) pe Dumnezeu pentru îndurarea Lui, după cum este scris: „De aceea(BK) Te voi lăuda printre neamuri şi voi cânta Numelui Tău”. 10 Este zis iarăşi: „Veseliţi-vă(BL), neamuri, împreună cu poporul Lui”. 11 Şi iarăşi: „Lăudaţi(BM) pe Domnul, toate neamurile; slăviţi-L, toate noroadele”. 12 Tot astfel, şi Isaia zice: „Din Iese va(BN) ieşi o Rădăcină, care se va scula să domnească peste neamuri, şi neamurile vor nădăjdui în El”. 13 Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria(BO) şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!

Pavel despre slujba lui

14 În ce vă priveşte pe voi, fraţilor, eu însumi sunt(BP) încredinţat că sunteţi plini de bunătate, plini(BQ) şi de orice fel de cunoştinţă şi, astfel, sunteţi în stare să vă sfătuiţi unii pe alţii. 15 Totuşi, ici-colo, v-am scris mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea, în puterea harului(BR) pe care mi l-a dat Dumnezeu, 16 ca să(BS) fiu slujitorul lui Isus Hristos între neamuri. Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să-I fie o jertfă(BT) bine primită, sfinţită de Duhul Sfânt. 17 Eu dar mă pot lăuda în(BU) Isus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu. 18 Căci n-aş îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe(BV) care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca(BW) să aducă neamurile la ascultarea de El: fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, 19 fie prin(BX) puterea semnelor şi a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Aşa că, de la Ierusalim şi ţările de primprejur până la Iliric, am răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos. 20 Şi am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca(BY) să nu zidesc pe temelia pusă de altul, 21 după cum este scris: „Aceia cărora(BZ) nu li se propovăduise despre El Îl vor vedea şi cei ce n-auziseră de El Îl vor cunoaşte”.

Planurile apostolului

22 Iată ce m-a(CA) împiedicat de multe ori să vin la voi. 23 Dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă ţină pe aceste meleaguri şi(CB) fiindcă de ani de zile doresc fierbinte să vin la voi, 24 nădăjduiesc să vă văd în treacăt, când mă voi duce în Spania, şi(CC) să fiu însoţit de voi până acolo, după ce îmi voi împlini, măcar în parte, dorinţa de a fi stat la voi. 25 Acum, mă duc(CD) la Ierusalim să duc nişte ajutoare sfinţilor. 26 Căci cei din Macedonia şi Ahaia au(CE) avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinţii care sunt în Ierusalim. 27 Negreşit, au avut bunătatea, dar era şi o datorie faţă de ei, pentru că, dacă(CF) neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovniceşti, este(CG) de datoria lor să-i ajute şi ele cu bunurile lor pământeşti. 28 După ce-mi voi împlini dar însărcinarea aceasta şi le voi încredinţa aceste daruri(CH), voi pleca în Spania şi voi trece pe la voi. 29 Ştiu(CI) că, dacă vin la voi, voi veni cu o deplină binecuvântare de la Hristos. 30 Vă îndemn dar, fraţilor, pentru Domnul nostru Isus Hristos şi pentru(CJ) dragostea Duhului, să(CK) vă luptaţi împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, 31 ca să(CL) fiu izbăvit de răzvrătiţii din Iudeea şi pentru ca slujba(CM) pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinţi, 32 şi astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia(CN) lui Dumnezeu şi să(CO) mă răcoresc(CP) puţin în mijlocul vostru. 33 Dumnezeul(CQ) păcii să fie cu voi cu toţi! Amin.