Add parallel Print Page Options

10 I was ginomai in en the spirit pneuma on en the ho Lord’ s kyriakos Day hēmera, and kai I heard akouō behind opisō me egō a loud megas voice phōnē like hōs a trumpet salpinx, 11 saying legō, “ Write graphō what hos you see blepō on eis a scroll biblion and kai send pempō it to the ho seven hepta churches ekklēsia to eis Ephesus Ephesos, · kai Smyrna Smyrna, · kai Pergamum Pergamos, · kai Thyatira Thuateira, · kai Sardis Sardeis, · kai Philadelphia Philadelpheia, and kai Laodicea Laodikeia.” 12 And kai I turned epistrephō to see blepō the ho voice phōnē that hostis was speaking laleō to meta me egō, and kai when I had turned epistrephō I saw seven hepta golden chrysous lampstands lychnia,

Read full chapter

Bible Gateway Sponsors