Nu es doa kjeen Fedaumnes fa daen, dee enn Christus Jesus sent.

Dan daut Jeistes Jesats daut Laewe brinjt enn Christus Jesus haft mie frie jemoakt fonn daut Jesats fonn Sind en Doot.

Dan waut emm Jesats ommaejlich wea enn daem dautet Schwak wea derch daut Fleesch, daut haft Gott selfst jedone derch daem daut hee sien Saen enn sintlichet Menschejestault schekjt, en fa Sind, en doaderch de Sind fedaumd,

daut dee Jerachtichkjeit dautet Jesats felangd, mucht enn onns erfaelt woare dee wie nu nich nom Fleesch waundle, oba nom Jeist.

Dan dee, dee nom Fleesch waundle, sent nom Fleesch jesennt; dee oba nom Jeist waundle, sent nom Jeist jesennt.

Dan fleeschlich jesennt senne, es de Doot, oba jeistlich jesennt senne es Laewe en Fraed.

Aulsoo fleeschlich jesennt senne, es Fienschoft jeajen Gott, wiels daut es Gott sien Jesats nich unjadon, en kaun uk nich unjadon senne;

dan dee, dee fleeschlich jesonne sent, kjenne Gott nich jeafaule.

Oba jie sent nich em Fleesch, jie sent em Jeist, sentamol dee Jeist en ju wont. Oba wan irjentwaea Christus sien Jeist nich haft, dee jeheat am nich aun.

10 En wan Christus enn ju es, dan aun eene haunt es daut Lief Doot waeajen Sind, aun dee aundre Haunt es dee Jeist laewe waeajen dee Jerachtichkjeit.

11 Oba wan dee Jeist, dee Jesus fom Doot oppwuak, enn ju wont, dan woat dee june stoawliche Liewa uk tom Laewe brinje derch daen Jeist dee enn ju wont.

12 Aulso Breeda, sent wie Schuldna, nich tom Fleesch daut wie doano laewe sulle,

13 Dan wan jie nom Fleesch no laewe, sent jie bottem stoawe, oba wan jie derch daen Jeist daut sintliche em Kjarpa doot moake, woa jie laewe.

14 Dan aul dee, dee fonn Gott sien Jeist jeleit woare, sent Gott siene Saens.

15 Dan jie ha nich en Sklowjeist jekraeaje daut jie wada sulle en Angst laewe, oba jie ha en Jeist jekjraeaje derch daem wie aunjenome sent, en roope doaderch "Abba, leefsta Foda".

16 Dee Jeist selfst jeft onns Jeist Zeichness daut wie Gott siene Kjinje sent.

17 En wan wie Kjinja sent, dan sent wie uk Oaw - Gott siene Oaw, en Christus siene Metoaw; sentamol wie met am toop liede daut wie uk kjenne met am toop feharlicht woare.

18 Dan ekj raeakjen doamet, daut waut wie enn dise Tiet liede, kaun ommaeajlich fejlikjt woare met dee Harlichkjeit dee nochemol enn onns woat jeoopenboat woare.

19 Dan de gaunse Kjreatua luat met enn deepet Felange no dee Oppenboarunk fonn Gott siene Kjinje.

20 Dee gaunse Kjreatua wort jeaejen aea Wele, tom Fewaese bestemt om Gott sien Wele, enn Hopninj,

21 wiel dee Kjreatua selfst woat jerat woare fonn dee Sklowarie, dee daut Fedoawe brinjt, en enn dee Frieheit fonn Gott siene Kjinje aeare Harlichkjeit enenn jebrocht woare.

22 Dan wie weete daut dee gaunse Kjreatua staent en enn Jeburtsweedoag liede deit.

23 En nich bloos so, oba wie uk, dee wie daem Jeist siene easchte Frucht sent, staene enn onns selfst, en luare no Gott sien aun naeme aus Kjinja, naemlich dee Kjarpa Radunk.

24 Dan wie sent derch Hopninj jerat; oba Hopninj dee to seene es, es nich Hopninj, dan wuaromm wudd eena opp daut hope daut eena seene kaun?

25 Oba wan wie Hopninj ha fa daut waut wie nich seene kjenne, dan lua wie jeduldich doano.

26 Jrod so halpt dee Jeist onns enn onnse Schwakheite, dan wie weete nich fa waut wie baede sele so es wie sulle, oba dee Jeist selfst deit fa onns baede met staene, en soone deepe Jefiele daut wie doa nich Wead faea ha.

27 En dee, dee onnse Hoate unjaseakjt weet waut daem Jeist sien Senn es, dan hee baet fa dee Heilje no Gott sien Wele.

28 Wie weete oba daut aules toop oabeide deit tom Goode fa daen, dee Gott leef habe, dee no Gott sien Tsiel beroope sent.

29 Dan daen hee ferhaea uterseene haud, daen haud hee uk ferhaea doato bestemt daut dee sien Sqen sulle aenlijch senne, daut dee sull de Easchtjebuarne senne unja fael Breeda.

30 Wiel dee, daen hee ferhaea bestemt haud, daen haud hee uk jeroopt; en dee, daen hee jeroopt haud, deed hee uk jeracht moake, en dee, daen hee jerachtfoadje deed, deed hee uk feharliche.

31 Waut sel wie dan to aul dit saje? Wan Gott fa onns es, waea kaun dan jaeajen onns senne?

32 dee sien eajne Saen nich schoond, oba am hanjeef fa onns aula, wudd hee dan nich onns met am aules welich schenke?

33 Waea woat Gott siene uterwaelde met irjentwaut beschuldje? Gott es dee, dee an jeracht moakt.

34 Waea woat fedaume? Christus Jesus es dee, dee jestorwe es; meeha es daut, hee wort fom Doot oppjewakjt, en es nu to Gott siene rachte Haunt en deit fa onns baede.

35 Waea kaun onns uteneenriete fonn Christus siene Leew? sull Liede, oda Angst, oda Fefoljunk, oda Hungaschnoot, oda Noakt senne, oda Jefoa, oda Schweat?

36 So aus jeschraewe steit: "Omm dient haulwe sent wie daen Dachaewa tom Doot jefeat; wie sent so aunjeseene aus Schlachtschop".

37 Oba enn aul dise Dinje sent wie meeha aus Jewenna derch daem dee onns haft Leef jehaut.

38 Dan ekj sie mie aewazeicht daut waeda Doot noch Laewe, noch Enjel, noch Harscha, waeda Jaejenwoat noch Tookunft, waeda Jewault,

39 Noch daut waut Huach es oda waut Deep es, uk nich irjent ne Kjreatua kaun onns uteneen riete fonn Gott siene Leew dee enn Christus Jesus onns Herr es.