Waut sel wie dan doato saje? sel wie enne Sind wieda laewe? Mucht daut nich senne!

Woo sel wie, dee wie to de Sind jestorwe sent, doa noch lenje benne laewe?

Weet jie nich daut waeaemma enn Jesus Christus jedeept es, es enn sien Doot jedeept?

Doaromm se wie met am derchem deepe emm Doot begroft, daut soo aus Christus fom Doot oppjewakjt wea derch daem Foda siene Harlichkjeit, so sull wie uk enn en niehet Laewe waundle.

Dan wan wie met am toop febunje sent enn dee Aenlichkjeit fonn sien Doot, so sel wie uk sennne enn sien oppstone fom Doot;

Wiel wie weete daut onns oola Mensch met am jekrietsicht es, daut dee Kajrpa fonn Sind mucht fenicht woare, daut wie nich meeha sulle de sind deene.

Dan waea de Sind jestorwe es, es fonn Sind Jeracht jemoakt.

Oba wan wie met Christus jestorwe sent, jleew wie daut wie uk met am laewe woare;

wiel wie weete daut Christus fomm Doot oppjestone es, niemols wada to stoawe; Doot haft kjeene macht aewa am.

10 Wiels enn daem daut hee storf, storf hee eemol fa Sind; en enn daem daut hee laeft, laeft hee fa Gott.

11 Jrod soo raeakjent jie junt selfst Doot to senne de Sind jaeajenaewa, oba laewendich daut goodet jaeajenaewa derch Jesus Christus.

12 Doaromm lot de Sind nich harsche enn jun fejenkliche Kjarpa, daut jie de Sind sulle Jehuarsaum senne enn dee Sinde Losst.

13 En aewajaeft uk nich june Jlieda aus Deena fa Onnjerachtichkjet; leewa jaeft junt selfst Gott han, so aus dee, dee fomm Doot tom Laewe sent jekome, en june Jlieda aus Deena fa Jerachtichkjeit Gott jaeajenaewa.

14 Dan de Sind saul nich aewa junt harsche; wiel jie sent nich unja daut Jesats, oba unja de Jnod.

15 Waut dan? sel wie sindje wiel wie nich unja daut Jesats sent, oba unja Jnod? Mucht daut nich senne!

16 Weet jie nich daut waem jie junt aewajaewe aus Sklowe tom Jehuarsaum, daem siene Sklowe sent jie tom Jehuarsaum; auf daut nu enn Sind es tom Doot, oda Jehuarsaum to Jerachtichkjeit?

17 Oba Gott sie Dank daut jie de Sind Sklowe weare, oba jie sent fonn Hoate jehuarsaum jewast to dee Leah dee junt jebrocht wort.

18 En jie sent nu fonn Sind friejemoakt, en sent aun dee Jerachtichkjeit feskloft.

19 Ekj raed menschlich waeajen june Schwakjheit aus Mensche. Soo aus jie june Jlieda hanjejaeft has aus Sklowe to Onnreinichkjeit, en enne Onnjerachtichkjeit to meeha Onnjerachtichkjeit; jrod soo jaeft june Jliede nu han aus Sklowe fa Jerachtichkjeit to de Heilichkjeit.

20 Dan aus jie Sklowe to de Sind weare, wea jie loos fonne Jerachtichkjeit.

21 Waut fonne Frucht haud jie donn enn dee Dinje? Aewa daut schaem jie junt nu; wiels daut Enj fonn soont es de Doot.

22 Oba nu daut jie fonn de Sind sent frie jemoakt, en aun Gott feskloft sent, ha jie de Frucht de Heilichkjeit, en ha uk daut Enj doafonn, daut eewjet Laewe.

23 Dan daut Loon daut de Sind tolt es de Doot, oba Gott siene Gow es daut eewjet Laewe derch Jesus Christus onns Herr.

Bible Gateway Sponsors