Wiel wie derch daem Gloowe nu sent Jeracht jeworde, ha wie Fraed met Gott derch onns Herr Jesus Christus,

derch waem wie uk Toogank habe derchem Gloowe no de Jnod enn dee wie stone, en freie onns enn dee Hopninj fa Gott siene Harlichkjeit.

Nich bloos daut, wie sent uk Froh enn Triebsaul, wiels wie weete daut Triebsaul brinjt Jedult;

en Jedult brinjt Erfoarunk; en Erfoarunk brinjt Hopninj;

en Hopninj lat nich to Schaunde woare; wiels Gott siene Leew es enn onns Hoat utjegote derch daen Heilje Jeist dee onns jejaeft es.

Dan aus wie noch Schwak weare, to rachte Tiet storf Christus fa de Gottloose.

Dan kaum wudd Irjentwaea stoawe fa en jerachte Maun: wan feleicht uk fa en gooda Maun waea sikj noch mucht woage to stoowe;

oba Gott bewiest siene Leew onns jaejenaewa, enn daem, daut wiel wie noch Sinda weare, storf Christus fa onns.

Woofael meeha dan, nu daut wie derch sien Bloot sent Jeracht jeworde, woa wie derch am fonn Gott sien Oaje jerat woare.

10 Wan wie derch sien Saen sien Doot met Gott feseent weare aus wie noch Fiend weare, woo fael meeha, nu daut wie feseent sent, woa wie jerat woare derch sien Laewe.

11 Nich bloos daut, wie freie onns enn Gott derch onns Herr Jesus Christus, derch waem wie nu dee Feseenunk jekjraeaje ha.

12 Doaromm soo aus derch een Mensch Sind enn dise Welt enenn jekome es, en dee Doot derch Sind; soo kjeem dee Doot opp aule Mensche, wiel see aule sindjde.

13 Sind wea enne Welt eeha daut Jesats jejaeft wort, oba Sind es nich toojeraekjent soo lang aus doa kjeen Jesats es.

14 Oba dee Doot harscht doch fonn Adam bott Mooses sogoa aewa daen dee nich krakjt soo jesindijcht haude aus Adam haud, dee en Faeabilt es fonn daem dee doa kome sull.

15 Oba nich soo aus daut Aewatraede, es uk dee Goow dee frie es; wiels wan derch een Maun sien aewatraede faele Doot sent, derch Gott siene fael jratre Jnod en dee Gow derch dee Jnod daut derch een Maun, Jesus Christus jekome es, es fa fael rikjlich to habe;

16 en nich so aus derch een Maun siene Sind, so es de Gow; wiels aun eena Haunt kjeem waeajen eene Sind daut Jerecht to Fedaumnes, oba aune aundre Haunt kjeem dee friee Gow derch faele Sind to Jerachtichkjeit.

17 Dan wan derch een Maun siene Sind de Doot harscht derch daem eena Maun, woo fael meeha woare dee, dee aewafluss de Jnod en de Gow to Jerachtichkjet kjriee, harsche emm Laewe derch eenem, Jesus Christus.

18 Doaromm soo aus derch een Maun siene Sind, Fedaumnes kjeem opp aule Mensche, jrod soo derch een Maun siene Jerachtichkjeit kjeem dee Rachtfoadjunk tom Laewe opp aule Mensche.

19 Dan so aus derch een Maun sien Onnjerhuarsaum faele to Sinda worde, soo derch eenem sien Jehuarsaum sele fael Jeracht jemoakt woare.

20 Oba daut Jesats kjeem daut de Sind mucht kjraftich woare; oba wua de Sind kjraftich wort, doa wea de Jnod noch fael kraftje:

21 daut, soo aus Sind derch daen Doot harscht, jrod soo de Jnod mucht harsche derch dee Jerachtichkjeit to daut eewjet laewe derch Jesus Christus, onns Herr.

Bible Gateway Sponsors