Waut sel wie dan saje daut Obraum, onns Foda nom Fleesch, jefunge haud?

Dan wan Obraum derch siene Woakje jeracht wort, wud hee waut ha to puche; oba nich fer Gott.

Dan waut sajcht de Schreft? "En Obraum jleewd Gott, en am wort daut aunjeraekjent aus jerachtichkjeit.

Nu fa daem dee oabeide deit es Loon nich jeraeakjent no Jnod, leewe no Schult.

Oba fa daem dee nich met Woakje prooft, oba derch Gloowe enn daem jleeft dee de Gottloose Jeracht moakt, daem sien Gloowe es am toojeraeakjent aus Jerachtichkjeit.

So aus Doft aul saed daut dee Mensch jesaejent es daem Gott de Jerachtichkjeit tooraekjent oone Woakje,

"Seelich sent dee, daen aeare Onnjerachtichkjeite fejaeft sent, en daen aeare Sind bedakjt sent.

Seelich es dee Maun daem siene Sind de Herr nich tooraeakjent."

Es dise Seelichkjeit dan bloos opp de Beschniedunk, oda uk opp dee Onnbeschniedunk? Dan wie saje daut Obraum sien Gloowe wea am toojeraeakjent fa Jerachtichkjeit.

10 Woo wea daut dan tojeraeakjent? Aus hee beschnaede wea, oda aus hee noch nich beschnaede wea?

11 Hee kjreach de Beschniedunk aus en Teakjen, en Saeagel fa dee Jerachtichkjeit daen hee haud es hee noch nich beschnaede wea, daut hee en Foda sull senne aewa aul daen, dee Gloowe ha, wan see uk nich beschnaede sent, daut Jerachtichkjeit an kunn tojeraeakjent woare.

12 En daut hee en Foda kunn senne fa dee Beschnaedne, dee nich fonn de Beschnaedne kome oba uk enn onns Foda Obraum sien Gloowe waundle daen hee haud eeha hee beschnaede wea.

13 Dan daut Fespraeakje daut hee sull de Welt oawe, wea nich to Obraum en siene Nokome jejaeft derch daut Jesats, oba derch dee Jerachtichkjeit fom Gloowe.

14 Dan wan dee, dee unja daut Jesats sent, de Oaw sent, dan es de Gloowe to nusscht jemoakt, en daut Fespraeake es to Grunnt jebrocht;

15 dan daut Jesats wirkt Oaja, wiels wan doa kjeen Jesats es, es kjeen aewatraede.

16 Doaromm es daut derch Gloowe, dautet mucht ut Jnod kome; so daut daut Fespraeakje kunn secha senne to aulem, nich bloos fa daen, dee unja daut Jesats sent, oba uk fa daen, dee derch Gloowe Obraum siene Famielje sent; hee es en Foda fa onns aule,

17 [soo auset jeschraewe steit: "Ekj ha die en Foda jemoakt aewa fael Felkja";] fer Gott, daem hee jleewd, dee de Doodes oppwakjt, en roopt daut waut nich es, soo dautet es.

18 Hee haud noch Hopninj wan uk kjeene Hopninj wea, daut hee sull en Foda fonn fael Felkja senne, no daem waut am wea jesajcht worde: "Soo saul dien Some senne".

19 En hee twieweld nich em Gloowe, docht uk nich doaraun daut sien Kjarpa nu meist doot wea aus hee bie hundat yoa oolt wea, docht uk nich doaraun daut Sara aea Muttalief kjeen Laewe meeha haud;

20 Hee deed sikj nich entschiede tom Onngloowe jaejen Gott sien Fespraeakje, oba wea stoakj em Gloowe, en jeef Gott de Ea,

21 En wea sikj gauns aewaziecht daut waut Gott fesproake haud, kunn hee uk follbrinje.

22 Doaromm wea am daut uk toojeraeakjent fa Jerachtichkjeit.

23 Nu wea daut nich bloos weajen am jeschraewe daut am daut toojeraeakjent wea,

24 oba uk fa onns, wiel onns daut uk woat toojeraeakjent woare wan wie aun am jleewe dee Jesus onns Herr fom Doot oppwakjt,

25 dee fa onnse Sind hanjejaeft wort, en fom Doot oppjewakjt wort daut wie kunne jerachtfoadicht woare.