Waut fonn Jenotte haft dan de Jud? oda waut fonn Jenuts haft de Beschniedunk?

Fael enn aule Waej. Tom Easchte: an wea Gott sien Wuat aunfetrut.

En waut wan doa soone weare dee nich jleewde? sull aea Onngloowe Gott sien Gloowe to nuscht moake?

Muchtet nich senne! yo, lot Gott tru senne en aule Maun en Laejna, so auset jeschraewe steit: "So daut du enn diene Wead muchst jerachtfoadicht woare, en woascht jewenne wan die jerecht woascht".

Oba wan Gott siene Jereachtichkjeit derch onnse Onnjerachtichkjeit nehecht jehowe woat, waut sel wie doato saje? Es Gott Onnjeracht wan hee onns strofe deit? - ekj raed so aus en Mensch;

Muchtet nich senne! woo sull Gott sest de Welt rechte?

Wan Gott siene Woarheit derch miene Laeajes femeat woat to siene Harlichkjet, wuaromm sull ekj dan doch aus en Sinda jerecht woare?

en nich leewa - so aus eensje fonn onns lastre en saje daut wie saje: "Wel wie beeset doone so daut goodet doarut kaun kome"? Daen aea Jerecht es rajcht.

Waut dan? Se wie baeta aus jana? Goanich! Wie ha ferhaea aul bewaese daut beides, de Jude uk de Grieche aula Sinda sent;

10 so auset jeschraewe steit: "Doa es nich een jerajchte mensch, nich eena.

11 Doa es kjeena de Festentnes haft, doa es kjeena dee no Gott seakt.

12 Dee sent aule fonn Gott wajch jegone en sent aula toop nutsloos jeworde; doa es nich eena dee Leeftolich es, nae, nich emol eena.

13 Aea Kjael es en opnet Grauf; met aeare Tunga sent see hinjalestich, unja aeare Lepe es Schlangejeft.;

14 aea Mul es foll Fleakje en Betanes;

15 aeare Feet sent platslich reed Bloot to fejeete;

16 Trua en Fenichtung sent enn aeare Waej,

17 en daen Fraedwajch ha see nich jekjant.

18 Doa es kjeena Gottesforcht enn aea senn."

19 Wie weete oba daut waut daut Jesats sajcht, sajcht daut to dee, dee unja daut Jesats sent, daut aula Muelle sulle toojestopt woare, en de gaunse Welt sull unja Gott sien Uadeel kome;

20 dan derch de Jesatses Woakje woat kjeen Mensch fer Gott jeracht jesproake woare, dan derch daut Jesats es to erkjane waut sind es.

21 Oba nu es ne Jerachtichkjet oone daut Jesats fonn Gott jeoppenboat worde, bezeicht derch daut Jesats en dee Profeete,

22 ne Jerachtichkjet fonn Gott derch daen Gloowe aun Jesus Christus fa aul daen dee jleewe; dan doa es kjeen unjascheet,

23 wiel aulamaun haft jesindicht en sent kort jekome aun Gott siene Harlichkjeit;

24 en sent oone fedeenst jeracht jemoakt derch Gott siene Jnod derch dee Radunk dee enn Jesus Christus es;

25 daem Gott hanjestalt haft aus en Jnodestool derch daen Gloowe enn Jesus sien Bloot, fa en Bewies fonn siene Jerachtichkjeit enn daem daut hee dee Sind fonn ferhaea haud enn siene Jedult febie gone lote;

26 en fa en Bewies fonn siene Jerachtichkjeit enn dise Tiet, daut hee Jeracht sull senne, en uk daem Jeracht moake dee aun Jesus jleeft.

27 Wua es nu dan daut puche? Daut es utjeschlote. Derch waut fonn Jesats? Fonn Woakje? Nae! oba derch daut Jesats fom Gloowe.

28 Aulso raekjen wie doamet daut en Mensch Jeracht woat derchem Gloowe oone dee Jesatses Woakje.

29 Es hee bloos de Jude aea Gott? Es hee nich uk de Heide aea Gott? Yo, hee es uk de Heide aea Gott.

30 Sentamol doa mau een Gott es dee de Beschnaedne jeracht moakt emm Gloowe, en de Oonbeschnaedne derchem Gloowe.

31 Doo wie dan derch daen Gloowe daut Jesats fenichte? Mucht daut nich senne! Nae, wie jrinde daut Jesats.