15 Aulso sull wie, dee wie Stoakj sent, dee Schwaka aere Schwakheite droage halpe, en nich onns selfst tom Jefaule laewe.

En jieda eena fonn onns sull sien Naeakjsta tom Jefaule laewe fa Goot tom oppbuhe.

Dan sogoa Christus laewd nich sikj selfst tom Jefaule, oba so auset jeschraewe steit: "Dee Beschuldjunje met dee see die beschuljde sent opp mie jefolle".

Dan wautemma dinje ferhaea jeschraewe weare, weare jeschraewe fa onnse Unjarecht, daut wie derch Jedult en Troost enne Schreft muchte Hopninj habe.

Mucht dee Gott aule Jedult en Troost, junt beschenke met aules, daut jie een senn unjarenaunda muchte ha enn Christus Jesus,

daut jie enn een Senn en met een Mul muchte onns Herr Jesus Christus sien Gott en Foda feharliche.

Aulso naemt junt unjarenaunda opp, jrod so aus Jesus onns oppjenome haft to Gott siene Ea.

Dan ekj saj, daut Christus es en Deena jewast fa dee Beschniedinj, daut to bestaedje waut dee Fodasch fesproake wea;

en daut dee Heide Gott feharliche muchte waeajen siene Jnod, so auset jeschraewe steit: "Doaromm woa ekj die bekjanne mank aule Felkje, en ekj woa fonn dien Nome singe".

10 En hee sajcht wada: "Jie Heide, freit junt met sien Folkj met".

11 En wada: "Preis daem Herr, aul jie Heide, en lot aule Felkje am preise".

12 En wada sajcht Jesaja: "Doa saul ut Jese ne Wartel kome, en dee waut erut kome woat, woat aewa aule Heide harsche; opp daem woare aule Heide hope".

13 Nu mucht dee Gott aule Hopninj junt gauns foll felle met Freid en Fraed em Gloowe, daut jie folle Hopninj ha derch daem Heilje Jeist siene Krauft.

14 Oba ekj, sogoa ekj selfst, sie mie aewazeicht, miene Breeda, daut jie foll goodet sent, daut jie jefelt sent met Erkjantnes, en daut jie junt unjarenaunde femone kjenne.

15 En ekj ha junt en deel drieste enn jewesset jeschraewe, omm junt denke to halpe derch dee Jnod dee mie fonn Gott jejeaft es;

16 daut ekj sull Jesus Christus sien Deena senne aun de Heide, emm deenst dee Heide fer Gott to brinje aus en Opfa daut aunjenaem mucht senne, jeheilicht derch daem Heilje Jeist.

17 Doaromm kaun ekj stolt senne enn Christus Jesus enn daem deenst waut Gott aunbelangt.

18 Ekj woag mie nich fonn irjentwaut to raede daut Christus nich derch mie jedone haft, derch Wuat en Woakj, dee Heide jehuarsaum to moake;

19 derch dee Krauft enn Teakjens en Wunndasch, derch daem Heilje Jeist siene Krauft, so daut fonn Jerusalem, en runt omm bott Ilierean, ha ekj follstendich daut Evanjeelium fonn Christus jepraedicht.

20 En ekj wea seeha iewrich daut Evanjeelium to praedje, nich wua Christus bekaunt wea, so daut ekj nich opp en aundrem sien Grunt bued.

21 Dan so auset jeschraewe steit: "Dee, daenet noch nich wea bekaunt jemoakt, sele seene; en dee nich jeheat ha, woare festone".

22 Doaromm sie ekj foaken fehindat worde no junt to kome;

23 oba nu daut ekj enn dise Jaeajende nich meeha Rum ha, en wiel ekj fa meare Joare Felange ha jehaut no junt to kome;

24 wanemma ekj no Spanien reis, - dan ekj hop daut wan ekj doaderch reis, junt to seene, en fonn junt dan wiede jeholpe woa wan ekj eascht woa enn Poat met june Jesalschaft jefelt senne.

25 Oba nu go ekj eascht no Jerusalem doa dee heilje to bedeene.

26 Dan dee enn Matsedoonien en Achaja dochte daut fa Goot waut toop to laje fa dee Oame unja dee Heilje enn Jerusalem.

27 Jo, see dochte daut wudd goot senne, en dee sent an daut uk Schuldich; wiels wan jane aea jeistlichet metdeelde met de Heide, dan sulle dee Heide dise uk deene met daut Natearlichet.

28 Dit dan foadich jebrocht, en doano see daut see dise Frucht kjriee,

29 woa ekj bie junt aunhoole oppem Wajch no Spanien, en ekj weet daut ekj enn Christus sien folste Saeajen woa kome.

30 Nu, miene Breeda, ekj femon ju derch onns Herr Jesus Christus, en derch dee Jeistesleew, daut jie met mie toop straewe fa mie to Gott,

31 daut ekj mucht jerat woare fonn dee Onnjehuarsaume, en daut mien Deenst aun dee Heilje enn Jerusalem mucht aunjenaem senne;

32 so daut ekj met Freid derch Gott sien Wele kaun no ju kome, en doa met junt toop mie fereiwe.

33 En mucht dee Fraedensgott met ju aule senne. Amen.