14 Nu, naemt daem opp dee Schwak es em Gloowe, oba nich siene Jedanke to rechte.

Eena jleeft werkjlich daut hee irjenwaut aete kaun, en aundra dee Schwak es at bloos Jemies.

Lot daem dee aules at, daem nich fe-achte dee nich at, en lot daem dee nich aete deit, daem nich rechte dee aete deit, dan Gott haft am aunjenome.

Waea best du, daut du en aundrem sien Kjnacht rechte deist? Hee steit oda felt to sien eajna Herr. Oba hee woat stone, dan de Herr kaun am aum stone hoole.

Een Mensch recht een Dach hecha es en aundra Dach; en aundra recht aule Doag aewareen. Lot en jieda eena sikj fesechat senne en sien eajna Senn.

Waea een Dach heche helt, deitet fa daem Herr. Waea aeta deit, deitet fa daem Herr, dan hee dankt Gott. Waea nich aete deit, deit nich aete fa daem Herr, en jeft Gott Dank.

Dan kjeena laeft fa sikj selfst, en kjeena stoaft fa sikj selfst.

Wiels wan wie laewe, laew wie fa daem Herr, en wan wie stoawe, stoaw wie fa daem Herr. Doaromm, auf wie laewe oda stoawe, jehea wie daem Herr.

Dan dit es wuato Christus storf en wada oppstunt, daut hee Herr mucht senne aewa dee Doodje uk de Laewendje.

10 En wuaromm deist du dien Brooda rechte? Oda wada, wuaromm fe-achst du dien Brooda? Wie woare aule fer Gott sien Rechtastool stone.

11 Dan daut steit jeschraewe: "So woa aus ekj laew, sajcht de Herr: jiede Kjnee woat sikj fer mie beaje, en jiede Tung woat fer Gott bekjanne".

12 Aulso woat en jieda eena fonn sikj selfst to Gott Raekenschoft jaewe.

13 Doaromm wel wie nich meeha eena daem aundra rechte, oba leewa dit rechte daut wie nich woare irjent waem waut faeaschmiete daut hee stolpre wudd, oda irjent waem en Aunstoos senne.

14 Ekj weet en sie mie aewazeicht derch daem Herr Jesus, daut nusscht enn sikj selfst onnrein es; buta waea waut onnrein raeakjent, fa daem eset onnrein.

15 Oba wan waeajen dien Aete dien Brooda stolpat, dan waundelst du nich enn Leew. Doo nich waeajen dien Aete dien Brooda, fa daem Christus storf, to Grunnt brinje.

16 Doaromm lot nich aewe daut waut fa die Goot es, jelastet woare.

17 Dan Gott sien Rikj es nich aete en drinkje, oba Jerachtichkjeit en Fraed en Freid em Heilje Geist.

18 Dan waea enn dit Gott deent, aun daem haft Gott en Jefaule, en woat fonn Mensche huach je-acht.

19 Aulsoo wel wie no daut straewe waut Fraed brinjt, en wuaderch wie eena daem aundre kjenne oppbuhe.

20 Doo nich waeajen aete Gott sien Woakj fedoawe. Aules es werkjlich rein, oba Bees fa daem dee derch Aunstoos at.

21 Daut es Goot nich Fleesch to aete oda Wien to drinkje, oda irjentwaut doone aewa waut dien Brooda stolpre kunn.

22 Hast du Gloowe? Ha daut bie die selfst fer Gott. Jesaejent es dee, dee sikj nich selfst fedaumt fa daut waut hee sikj erlaubt.

23 Oba waea tweewelt wan hee at, es fedaumt, wiels et nich fom Gloowe es, dan wautemma nich fom Gloowe es, es Sind.