12 Doaromm pracha ekj junt, Breeda, derch Gott sien grootet Metliede, daut jie jun Lief Gott aewajaewe aus en laewendjet Opfa, daut Gott jefelt. Daut es jun feninftje Gottesdeenst.

En stalt junt nich met dise Welt jlikj, leewa siet fe-endat derch en nieha Senn, so daut jie bewiese kjenne waut Gott sien Wele es, daut Goot, en Aunjenaem, en Folkome es.

Dan derch dee Jnod dee mie jejaeft es, saj ekj to en jieda eenem mank ju, nich hecha fonn sikj selfst to denke aus hee werklich es, leewa to denke met en kloare Senn, soo fonn sikj selfst to denke aus Gott daen Gloowe toojeldeelt haft.

Dan soo aus wie enn een Kjarpa fael Jliede ha, en dee nich aule aewareenet to doone ha;

soo sent wie fael Jliede en een Lief enn Christus, en sent unjarenaunda Jliede eena met daem aundra.

En no daem daut wie feschiedne Gow ha no daem daut onns Jnod toojedeelt es: wan profetseie, dan wel wie profetseie so aus onns Gloowe jeschenkt es;

waea deent, dan doano deene; wan unjarechte, dan doano unjarechte;

waea ermont, dan doano ermone; waea metdeelt, dan eefeltijch; waea aundre faeasteit, dan flietich; waea erboarme eeft, dan met Freid.

Dee Leew mott nich faulsch senne. Hausst daut Beese, hoolt daut goodet faust.

10 Siet ju unjarenaunde aus Breeda fonn Hoate Goot; doot eena daem aundre enn Ea faeatrakje.

11 Siet iewrich, nich ful; drinjent em Jeist; deent daem Herr.

12 Siet froo en Hopninj, jeduldich enn Triebsaul, hoolt aun em Jebaed.

13 Halpt dee Heilje met wua Mangel es, siet emma Gaustfrie.

14 Saeajent daen, dee junt fefolje; saeajent, doot nich fedaume.

15 Freit junt met daen dee sikj freie, en hielt met daen dee hiele.

16 Hat eenalei Senn unjeranaunda. Seakjt nich no daut waut huach es, leewa hoolt ju met daen dee deemietich sent. Hoolt junt nich selfst fa Kluak.

17 Tolt nich Beeset trigj fa Beeset, fesorcht leewa Goodet fa aule Mensche.

18 Wan maeajlich, soo wiet es junt daut aunbelangt, feseakjt met aulem enn Fraed to laewe.

19 Leefste Frind, doot nich selfst Rach eewe, jaeft leewa Oaja Rum, dan daut steit jeschraewe: "Rach eewe es miene Sach; ekj woa trigjtole, sajcht de Herr".

20 Oba wan dien Fient hungat, fooda am; wan am darscht, jef am to drinke; wan du daut deist woascht du am doaderch jleajendje Kole oppem Kopp laje.

21 Lot daut Beese nich aewa ju jewenne; leewa jewennt aewe daut Beese met Goodet.