11 Ekj saj dan: haft Gott sien Folkj auntsied jesat? Muchtet nich senne! Ekj sie uk en Iesraelite, fonn Obraum sien Some, utet Benjamien Staum.

Gott haft sien Folkj daut hee ferhaea uterwaelt haud nich auntsied jesat. Oda weet jie nich waut dee Schreft sajcht derch Elia, woo hee fer Gott kjeem jaeajen Iesrael en saed:

"Herr, dee ha diene Profeete doot jemoakt, en diene Aultaeare ut jegroft; en ekj see auleen aewajeblaewe, en nu stone see mie nom Laewe".

Oba waut wea Gott siene Auntwuat? "Ekj ha saewen Dusent Mana fa mie jehoole dee aeare Kjneeha nich fer Baal jeboage habe".

Aulso es doa nu uk to dise Tiet en aewajeblaewne Zol rutjewaelt no Gott siene Jnod.

En wan derch Jnod, dan esset nich meeha derch Woakje, aundasch es Jnod nich Jnod.

Waut dan? No waut Iesrael socht, ha see nich jefunje, oba dee Uterwaelde kjreaje daut, en dee aewrije worde fehoat,

so auset jeschraewe steit: "Gott haft an en Jeist tom schlope jejaeft, Uage dee nich seene, en Uare dee nich heare, bott opp disen Dach".

En Doft sajcht: "Lot aea Desch to ne Schlenj woare, en fe en Nat, en fa en Oajanes, en fa ne Belooninj fa an.

10 Lot aeare Uage dunkel woare, daut see nich seene, en beaj aea Rige emmawajch."

11 Doaromm saj ekj: Ha see jestolpet daut see faule sulle? Mucht daut nich senne! Oba derch aea aewatraede es daut Heil to aule Felkje jekome jane aufjenstich to moake.

12 Oba wan de Welt Rikj jeworde es derch aea aewatraede, en de Heide Rikj sent derch aea Faul, woo fael meeha wan aeare Zol woat foll senne?

13 Oba ekj raed nu to ju Heide; sentamol ekj dee Heide Apostel sie, doo ekj mien Aumt feharliche,

14 wan ekj opp irjent en Wajch daen kaun reitse to Aufgonst dee fonn mien eajnet Folkj sent, en walkje fonn an rade kaun.

15 Wan aea auntsied sate, Feseenunk fa de Welt meend, dan wudd aea Aunaeme nusscht weinje meene aus Laewe fom Doot.

16 Wan daut easchte Deel Heilich es, dan es daut gaunse Klompe uk Hielich; en wan dee Wartel Heilich es, dan sent de Asta uk Heilich.

17 Wan nu uk walkje fonn dee Asta aufjebroake worde, en du, en willet Eeljboom, enenn jepropt best mank an, en hast poat met an toop aun dee rikje Sauft em Eeljboom,

18 dan puch die nich jaeajen dee Asta; oba wan du puchst, dan behool daut du nich de Wartel drajchst, oba dee Wartel drajcht die.

19 Du woascht dan saje: Dee Asta weare rut jebroake daut ekj kunn enenn jepropt woare.

20 Goot: dee worde aufjebroake waeajen aea Onngloowe, en du steist em Gloowe. Sie nich huachmootsch, fercht die leewa.

21 Dan wan Gott dee natearliche Asta nich schoond, woat hee die uk nich schoone.

22 See dan Gott siene Leeftolichkjeit uk sien Earnst: aun eena Haunt sien Earnst aun daen, dee jefolle sent; aune aundre Haunt siene Leeftolichkjeit aun die, wan du enn siene Leeftolichkjeit blifst, aundasch woascht du uk aufjeschnaede woare.

23 En jane uk, wan see nich emm Onngloowe bliewe, woare enenn jeproppt woare, wiels Gott kaun an wada enenn proppe.

24 Dan wan du jaeajen daut Natuajesats, ut en wille Eeljboom erut jeschnaede best, en enn en tome Eeljboom enenn jeproppt best, woo fael meeha woare dee, dee tome Asta sent, wada enn aea eajna Eeljboom enenn jeproppt woare.

25 Breeda, ekj wel nich ha daut jie nich sele fon dit Jeheemnes ommweete, daut jie nich junt selfst kluak denke, daut Iesrael tom deel met Blintheit jeschloage es bott de Heide aeare Zol foll es;

26 en soo woat gauns Iesrael seelich woare, soo auset jeschraewe steit: "Ut Zion woat dee kome dee Gottloosichkjeit woat wajch name fonn Joakopp.

27 Dan dit es mien Tastament met an, wan ekj aeare Sind woa wajch naeme."

28 Waut daut Evanjeelium aunbelangt sent see Fiend omm onnset haulwe, oba waut daut uterwaelde aunbelangt, sent see dee Jeleefte omm dee Fodasch aea haulwe.

29 Dan Gott siene Gow en sien Beroope gone nich trigjtonaeme.

30 Dan soo aus jie donn Gott Onnjehuarsaum weare, oba nu derch aea Onnjehuarsaum ha Jnod jekjraeaje,

31 jrod soo dee, dee nu Onnjehuarsaum sent, kjenne nu Jnod erfoare derch june Jnod.

32 Dan Gott haft aule beschlote emm Onnjehuarsaum, so daut hee aulem kunn Jnod bewiese.

33 O woo Deep en Rikj es Gott siene Weisheit en Erkjantnes; woo onnerforschlich sent siene Jerechte, en siene Waeaj nich uttofinje!

34 Dan waea haft daem Herr sien Senn erkjant? oda waea es sien Rotjaewa jewast?

35 oda waea haft am eascht waut jejaeft, daut am daut kunn trig jejaeft woare?

36 Dan fonn am, en derch am, en fa am sent aule Dinje; am jeheat aule Harlichkjeit bott enn aule Eewichkjeit. Amen!