A A A A A
Bible Book List

ROMANOS 3 Cakchiquel Occidental (CKW)

Y wi queriˈ, ¿achique cˈa nikachˈec chi yoj israelitas? ¿Y achique nuyaˈ chake ri circuncisión? Riyin nbij chi can cˈo qˈuiy utzil ri nucˈom pe chake chi yoj israelitas. Nabey, ri Dios can pa kakˈaˈ cˈa riyoj xuxkanej wi ri ruchˈabel. ¿Y xtikabij ta cˈa chi ruma ye qˈuiy kech aj Israel ri ma xquinimaj ta, ruma ta riˈ ri Dios man ta xtuben ri rubin? Ma que ta riˈ. Ri Dios can kitzij wi nichˈo, astapeˈ quinojel ri winek ma que ta riˈ niquiben. Achiˈel ri tzˈibatal ca tek nubij:

Xtikˈalajin cˈa chiquiwech ri winek chi can kitzij wi ri nabij.
Y wi yecˈo winek ri itzel yechˈo chawij, can yit cˈa riyit ri xcachˈacon y xtikˈalajin chi riyeˈ ma kitzij ta ri niquibij. Queriˈ nubij chupan ri tzˈibatal ca. Y wi ruma ri etzelal ri yekabanalaˈ rumariˈ tek nikˈalajin chi ri Dios can choj wi, ¿achique cˈa nikabij tek nuyaˈ rucˈayewal pa kawiˈ? ¿La ma choj ta cami ri Dios y rumariˈ tek nuyaˈ rucˈayewal pa kawiˈ? (Ya cˈa re xinbij ka chiwe, reˈ xa achiˈel niquichˈob ri winek.) Majun modo chi ri Dios man ta choj, ruma wi ta ri Dios man ta choj, man ta nicowin nukˈet tzij pa ruwiˈ re ruwachˈulef.

Pero wi xa ta ruma ri ma kitzij ta ri nbij, xa ta rumariˈ nbekˈalajin pe ri kitzij riche (rixin) ri Dios y niyaˈox (nyaˈ) ta rukˈij rucˈojlen, ¿achique ta cˈa ruma chi xtikˈat tzij pa nuwiˈ achiˈel jun aj mac? Ruma xa ta queriˈ, riyoj cˈo ta modo nikabij chi tikabanaˈ ri etzelal riche (rixin) chi nipe qˈuiy utzil pa kacˈaslen. Achiˈel ri tzij ri niquikˈabaj ri winek chikij, ruma riyeˈ niquibij chi queriˈ nikacˈut y xa ma que ta riˈ. Ri yebin queriˈ xa rucˈamon chi nika ri rucˈayewal pa quiwiˈ.

Can majun cˈa nicowin nibin chi man ta jun rumac

¿Y wacami achique nibij riyix? ¿La más ta cˈa utz ri kacˈaslen riyoj israelitas que chuwech ri quicˈaslen ri ma ye israelitas ta? Ma que ta riˈ. Xkabij yan ka, chi quinojel winek, chi israelitas y ma ye israelitas ta, quinojel ye kajnek chuxeˈ ri mac. 10 Queriˈ chukaˈ nubij ri ruchˈabel ri Dios ri tzˈibatal ca:

Majun winek ri can ta choj ri rucˈaslen. Can ni xa ta jun.
11 Majun ri kˈaxnek ta chuwech achique riˈ ri utz
y majun chukaˈ ri nicanon ta riche (rixin) ri Dios.
12 Can quinojel cˈa ma ya ta ri bey ri nika chuwech ri Dios ri xquichaˈ. Majun utz ta ri quicˈaslen.
Can ni jun cˈa winek ri nibano ta ri utz. Can ni xa ta jun.
13 Ri pa quichiˈ yeˈel pe tzij ri sibilaj ye itzel. Can achiˈel jun jul ri jakel ri cˈo caminek chupan, sibilaj itzel ruxlaˈ.
Can yekˈolon riqˈui ri quichˈabel.
Ri chˈabel ri niquibij xa nicamisan, achiˈel niquiben ri cumatz tek yechˈopon.
14 Can ruyon itzel tak tzij niquibij chiquij ri nicˈaj chic; can qˈuey ri chˈabel ri niquibilaˈ.
15 Can majun cˈa jubaˈ tumacuj jun winek chiquiwech, can chanin yebe chucamisaxic.
16 Xabacuchi (xabachique) yebe wi, xa bis y kˈaxon niquiyaˈ ca.
17 Ma quetaman ta achique rubanic ri cˈaslen riche (rixin) uxlanibel cˈuˈx.
18 Ma niquixibij ta quiˈ chuwech ri Dios. Queriˈ ri tzˈibatal ca.

19 Y riyoj ketaman chi ri nubij ri ley ri tzˈibatal ca, chique ri yecˈo chuxeˈ ri ley nichˈo wi, riche (rixin) chi queriˈ can majun cˈa nicowin nibin chi majun rumac. Can quinojel cˈa ri yecˈo chuwech re ruwachˈulef cˈo chi yeˈapon na chuwech ri Dios riche (rixin) chi nikˈat tzij pa quiwiˈ. 20 Majun jun winek ruma chi can rubanon ri nubij ri ley, ruma ta riˈ nitzˈetetej ruma ri Dios chi majun rumac. Ma que ta riˈ. Ri ley xaxu (xaxe wi) nicowin nucˈut chkawech chi yoj aj maquiˈ.

Ruma ri kacukbel cˈuˈx tek yojtzˈetetej ruma ri Dios chi majun kamac

21 Y wacami ri Dios nucˈut cˈa chkawech achique rubaniquil nuben chake riche (rixin) chi yojtzˈetetej ruma Riyaˈ chi majun kamac. Nucˈut chkawech chi ma ruma ta ri ley riche (rixin) ri Moisés tek yojtzˈetetej ruma ri Dios chi majun kamac, can achiˈel wi ri nubij chupan ri ley y chupan ri quitzˈiban ca ri profetas ri xekˈalajsan ruchˈabel ri Dios ojer ca. 22 Ri Dios can nucˈut cˈa chkawech chi xabachique winek ri rucukuban rucˈuˈx riqˈui ri Jesucristo y can runiman, majun cˈa rumac nitzˈetetej ruma ri Dios. Y can junan cˈa nuben chake konojel. 23 Ruma konojel xojmacun y rumariˈ tek yoj elesan ca riqˈui ri Dios ri can cˈo rukˈij rucˈojlen. 24 Y ruma cˈa rutzil ri Dios tek majun kamac yojtzˈetetej ruma Riyaˈ. Majun cˈa rajel nucˈutuj chake, ruma ri Cristo Jesús xcom riche (rixin) chi xutoj ri kamac. 25 Ri Dios can xutek wi pe ri Cristo riche (rixin) chi xcom y xbiyin ri ruquiqˈuel ruma quimac ri winek, riche (rixin) chi queriˈ xabachique ri can nucukubaˈ rucˈuˈx riqˈui ri Cristo y can nunimaj, can nicuyutej ri rumac. Ri Dios queriˈ xuben riche (rixin) chi nikˈalajin chi Riyaˈ can choj wi y can nukˈet wi tzij pa ruwiˈ ri mac. Rumariˈ xutek pe ri Cristo riche (rixin) chi ya Riyaˈ xejkalen quimac ri winek. Ruma chi queriˈ ruchˈobon ri Dios, rumariˈ tek ma xuyaˈ ta na rutojbalil ri mac ri xequibanalaˈ ri winek ojer ca, xa sibilaj xerucochˈ. 26 Y ruma chukaˈ riˈ nikˈalajin chi ri Dios can choj wi nuben kiqˈui riyoj chupan re tiempo reˈ, riche (rixin) chi queriˈ nikˈalajin chi Riyaˈ can choj wi y nuben chake chi yojtzˈetetej ruma Riyaˈ mismo chi majun kamac, ruma kaniman ri Jesús.

27 Rumacˈariˈ ma yojcowin ta nikanimirisaj kiˈ ni nikabij chi sibilaj utz ri kacˈaslen. Ruma ma xojcolotej ta ruma sibilaj utz ri ye kabanalon, xa xojcolotej ruma xkanimaj ri Jesús. 28 Y queriˈ, nikˈalajin cˈa chi xabachique winek ri rucukuban rucˈuˈx riqˈui ri Jesús, nitzˈetetej cˈa ruma ri Dios chi majun rumac, astapeˈ rubanon o ma rubanon ta pe ri nubij ri ruley ri Moisés.

29 Ri Dios, ¿la xaxu (xaxe wi) cami ka‑Dios riyoj yoj israelitas? Ma que ta riˈ, ruma ri Dios kas kitzij wi chi qui‑Dios chukaˈ ri ma ye israelitas ta. 30 Ruma xaxu (xaxe) wi cˈa jun Dios cˈo, y quinojel ri niquicukubaˈ quicˈuˈx riqˈui, banon o ma banon ta ri circuncisión chique, Riyaˈ nuben chique chi majun quimac yerutzˈet ruma xquicukubaˈ quicˈuˈx riqˈui. 31 Riyoj ri kacukuban chic kacˈuˈx riqˈui ri Jesús, ¿la nikaben cami chare ri ruley ri Moisés chi majun rukˈij? Ma que ta riˈ. Ruma riyoj ri kaniman chic ri Jesús, yoj cˈa riyoj riˈ ri can cˈo rejkalen ri ley chkawech.

Cakchiquel Occidental (CKW)

Copyright 1996 Wycliffe. This translation may be quoted in any form (written, visual, electronic or audio) up to and inclusive of five hundred (500) verses without the express written permission of the publisher, providing the verses quoted do not amount to a complete book of the Bible nor do the verses quoted account for more than 25 percent (25%) or more of the total text of the work in which they are quoted. by Wycliffe Bible Translators International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes