Psalm 82

Guds dom över orättfärdiga ledare

En psalm av Asaf.

Gud står i gudaförsamlingen,
    mitt ibland gudarna håller han dom:
"Hur länge skall ni döma orätt
    och vara partiska för de ogudaktiga? Sela.
Skipa rätt åt den fattige och faderlöse,
låt den betryckte och utblottade få rättvisa!
Befria den fattige och nödställde,
    rädda honom från de ogudaktigas hand!

De vet ingenting och förstår ingenting,
de vandrar i mörker,
    jordens alla grundvalar vacklar.
"Jag har sagt att ni är gudar,
    ni är alla den Högstes söner.
Men ni måste ändå dö som människor dör,
och falla som var furste faller."

Grip in, Gud, håll dom över jorden,
ty alla hednafolk är din egendom.