Add parallel Print Page Options

Vua Vinh Hiển Vào Si-ôn

Thơ của Ða-vít

Trái đất và những vật trên đất đều thuộc về Chúa;
Thế giới và mọi người sống trong đó đều thuộc về Ngài,
Vì Ngài đã đặt nền nó trên các đại dương,
Và Ngài lập nó vững vàng trên các luồng nước.

Ai có thể lên núi của Chúa?
Ai có thể đứng trong nơi thánh của Ngài?
Ấy là người có tay tinh sạch và lòng trong trắng,
Ấy là người chẳng hướng lòng mình về thần tượng hư không,
Và chẳng thốt ra những lời thề nguyện giả dối.
Người ấy sẽ nhận được phước hạnh của Chúa,
Và sẽ được Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu mình, kể là công chính.
Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Chúa,
Những người tìm kiếm mặt Ðức Chúa Trời của Gia-cốp. (Sê-la)

Hỡi các cổng, hãy ngẩng đầu lên;
Hỡi các cổng vạn cổ, hãy ngẩng cao lên,
Ðể Vua vinh hiển sẽ vào.
Vua vinh hiển này là ai?
Ấy là Chúa đại quyền đại năng,
Ngài là Chúa vạn năng ở giữa chiến trận.

Hỡi các cổng, hãy ngẩng đầu lên;
Hỡi các cổng vạn cổ, hãy ngẩng cao lên,
Ðể Vua vinh hiển sẽ vào.
10 Vua vinh hiển này là ai?
Ấy là Chúa các đạo quân,
Chính Ngài là Vua vinh hiển. (Sê-la)