Add parallel Print Page Options

Phước cho những người đường lối mình được toàn vẹn,
Những người đi theo luật pháp Chúa.
Phước cho những người vâng giữ chứng ngôn Ngài,
Những người tìm kiếm Ngài hết lòng.
Họ chẳng làm điều tội lỗi,
Nhưng đi trong đường lối Ngài.
Ngài đã ban truyền giới luật Ngài,
Ðể chúng con cẩn thận giữ lấy.
Ôi, ước chi đường lối con được vững lập
Trong việc vâng giữ những luật lệ Ngài!
Con sẽ không bị hổ thẹn,
Khi con chăm chú vào mọi điều răn Ngài.
Con sẽ cảm tạ Ngài với tấm lòng ngay thẳng
Khi con học các phán quyết công bình của Ngài.
Con sẽ vâng giữ các luật lệ Ngài;
Xin Ngài đừng bỏ con!

Làm thế nào người trẻ tuổi có thể giữ đường lối mình trong sạch?
Phải cẩn thận làm theo lời Chúa.
10 Con đã hết lòng tìm kiếm Ngài;
Xin đừng để con xa lạc các điều răn Ngài.
11 Con đã giấu lời Ngài trong lòng con,
Ðể con không phạm tội cùng Ngài.
12 Chúc tụng Ngài, Chúa ôi;
Xin dạy con các luật lệ Ngài.
13 Con lấy môi con thuật lại
Mọi mạng lịnh miệng Ngài đã phán ra.
14 Con vui mừng làm theo các chứng ngôn Ngài,
Như vui mừng được hưởng vinh hoa phú quý.
15 Con sẽ suy gẫm các giới luật Ngài,
Và chăm chú đi theo các đường lối Ngài.
16 Con sẽ vui thích trong các luật lệ Ngài;
Con sẽ không quên lời Ngài.

17 Xin ban ân huệ dồi dào cho tôi tớ Ngài,
Ðể con sống và vâng giữ lời Ngài.
18 Xin mở mắt con,
Ðể con thấy những điều diệu kỳ trong luật pháp Ngài.
19 Con chỉ là một lữ khách trên đất;
Xin đừng giấu các điều răn Ngài khỏi con.
20 Linh hồn con luôn khao khát các mạng lịnh Ngài,
Ðến nỗi mỏi mòn rũ riệt.
21 Ngài quở trách những kẻ kiêu ngạo, những kẻ bị nguyền rủa,
Những kẻ lìa bỏ các điều răn Ngài.
22 Xin cất khỏi con nỗi hổ nhục và bị khinh khi,
Vì con giữ các chứng ngôn Ngài.
23 Dù những kẻ quyền thế ngồi lại bàn kế hoạch để chống con,
Tôi tớ Ngài vẫn quyết tâm suy gẫm các luật lệ Ngài.
24 Các chứng ngôn Ngài là niềm vui thích của con;
Các chứng ngôn ấy là những mưu sĩ của con.

25 Linh hồn con bám vào cát bụi;
Xin phục hồi sinh lực cho con theo như lời Ngài.
26 Con trình lên Ngài các đường lối con, và Ngài đã đáp lời con;
Xin dạy con các luật lệ Ngài.
27 Xin giúp con hiểu ý nghĩa các giới luật Ngài,
Ðể con suy gẫm những việc diệu kỳ của Ngài.
28 Linh hồn con buồn rã rượi vì trĩu nặng thảm sầu;
Xin làm cho con được mạnh mẽ theo như lời Ngài.
29 Xin đem con đường giả dối xa khỏi con,
Và dủ lòng thương ban cho con luật pháp Ngài.
30 Con đã chọn con đường chân thật;
Con quyết để mạng lịnh Ngài hằng ở trước mặt con.
31 Con bám chặt vào các chứng ngôn Ngài;
Chúa ôi, xin đừng để con bị hổ thẹn.
32 Con sẽ chạy theo con đường các điều răn Ngài;
Vì Ngài khai tâm mở trí con.

33 Chúa ôi, xin dạy con đường lối các luật lệ Ngài,
Ðể con vâng giữ nó đến cùng.
34 Xin ban cho con sự thông hiểu để con làm theo luật pháp Ngài,
Và vâng giữ nó hết lòng.
35 Xin dẫn con đi trong đường các điều răn Ngài,
Vì con ưa thích các điều răn ấy.
36 Xin khiến lòng con hướng về các chứng ngôn Ngài,
Chứ không phải chỉ lo kiếm lợi lộc cho mình.
37 Xin khiến mắt con quay khỏi những vinh hoa phù phiếm,
Và phục hồi sinh lực con trong đường lối Ngài.
38 Xin làm ứng nghiệm lời Ngài trên tôi tớ Ngài,
Người hằng kính sợ Ngài.
39 Xin đừng để con bị sỉ nhục, tức điều con hằng lo sợ,
Vì các mạng lịnh Ngài thật tốt đẹp.
40 Kìa, con khao khát giới luật Ngài biết bao!
Xin lấy đức công chính Ngài phục hồi sinh lực con.

41 Chúa ôi, nguyện tình thương của Ngài đến với con;
Nguyện ơn cứu rỗi của Ngài đến với con y như lời hứa của Ngài,
42 Ðể con có thể đối đáp với kẻ sỉ nhục con,
Vì con tin cậy nơi lời Ngài.
43 Xin đừng cất lời chân thật khỏi miệng con,
Vì con đặt hy vọng vào mạng lịnh Ngài.
44 Con sẽ vâng giữ luật pháp Ngài luôn luôn,
Cho đến đời đời vô cùng.
45 Con sẽ bước đi tự do thoải mái,
Vì con tìm kiếm các giới luật Ngài.
46 Con sẽ nói ra chứng ngôn Ngài trước mặt các vua,
Và sẽ không bị hổ thẹn.
47 Con sẽ vui thích trong các điều răn Ngài,
Ðó là những gì con yêu mến.
48 Con đưa tay lên đón nhận các điều răn Ngài, đó là những gì con yêu mến,
Và con sẽ suy gẫm các luật lệ Ngài.

49 Xin nhớ lại những lời Ngài đã phán với tôi tớ Ngài,
Vì nhờ những lời đó Ngài cho con niềm hy vọng.
50 Ðây là niềm an ủi của con khi con gặp khốn khó:
Lời Ngài có năng quyền làm cho con phục hồi sinh lực.
51 Những kẻ kiêu ngạo đã chế nhạo con quá đỗi,
Dầu vậy con vẫn không xây khỏi luật pháp Ngài.
52 Chúa ôi, con nhớ lại các mạng lịnh Ngài đã phán từ xưa,
Và con được an ủi.
53 Con rất giận những kẻ gian ác,
Những kẻ đã lìa bỏ luật pháp Ngài.
54 Luật lệ Ngài là những bài ca của con,
Trong căn nhà của cuộc sống lữ hành.
55 Chúa ôi, con nhớ đến danh Ngài giữa đêm trường vắng lặng,
Và nguyện với lòng mình quyết vâng giữ luật pháp Ngài.
56 Ðây là điều con quyết tâm thực hiện,
Đó là con vâng giữ giới luật Ngài.

57 Chúa ôi, Ngài là phần cơ nghiệp của con;
Con nguyện với lòng rằng con sẽ luôn vâng giữ lời Ngài.
58 Con hết lòng cầu xin ơn huệ Ngài;
Xin khoan dung độ lượng với con, theo như lời Ngài.
59 Con xem xét lại các đường lối mình,
Và quay bước trở về với các chứng ngôn Ngài.
60 Con vội vàng và chẳng chút chậm trễ
Vâng giữ các điều răn Ngài.
61 Dù các dây kẻ ác trói buộc con,
Con vẫn không quên luật pháp Ngài.
62 Con trỗi dậy giữa đêm khuya để cảm tạ Ngài,
Vì các mạng lịnh công chính của Ngài.
63 Con là bạn của mọi người kính sợ Ngài,
Và của những người vâng giữ giới luật Ngài.
64 Chúa ôi, khắp đất đầy dẫy tình thương của Ngài;
Xin dạy con các luật lệ Ngài.

65 Chúa ôi, xin hậu đãi tôi tớ Ngài,
Theo như lời Ngài.
66 Xin dạy con tri thức và biết phán đoán chính xác,
Vì con tin vào các điều răn Ngài.
67 Trước kia con bị hoạn nạn vì con đã đi sai lạc,
Nhưng bây giờ con nhất quyết vâng theo lời Ngài.
68 Ngài rất tốt và hay ban phước;
Xin dạy con các luật lệ Ngài.
69 Dù những kẻ kiêu ngạo tung ra các tin đồn thất thiệt để hại con,
Con vẫn hết lòng vâng giữ các giới luật Ngài.
70 Lòng chúng vô cảm như đã bị mỡ bọc kín,
Nhưng con, con ưa thích luật pháp Ngài.
71 Con bị đau khổ, ấy cũng là điều tốt cho con,
Ðể con học biết các luật lệ Ngài.
72 Luật pháp của miệng Ngài
Thật quý cho con hơn cả ngàn lượng vàng và bạc.

73 Tay Ngài đã dựng nên con và nắn nên hình hài con;
Xin ban cho con trí tuệ để con học các điều răn Ngài.
74 Nguyện những người kính sợ Ngài thấy con và vui mừng,
Vì con đặt hy vọng vào lời Ngài.
75 Chúa ôi, con biết các phán quyết của Ngài là đúng,
Vì đức thành tín của Ngài, Ngài phải để con bị đau khổ.
76 Ôi, nguyện tình thương của Ngài an ủi con,
Theo như lời Ngài đã hứa với tôi tớ Ngài.
77 Nguyện ơn thương xót của Ngài đến với con, để con sống,
Vì luật pháp Ngài là niềm vui thích của con.
78 Nguyện những kẻ kiêu ngạo phải bị hổ thẹn,
Vì chúng đã dùng những lời nói dối để hại con;
Còn con, con sẽ chuyên tâm suy gẫm giới luật Ngài.
79 Nguyện những người kính sợ Ngài quay về ủng hộ con,
Tức những người am hiểu các chứng ngôn Ngài.
80 Nguyện lòng con được trọn vẹn đối với luật lệ Ngài,
Ðể con không bị hổ thẹn.

81 Linh hồn con mỏi mòn mong chờ ơn cứu rỗi của Ngài;
Con đặt hy vọng vào lời Ngài.
82 Mắt con hốc hác vì trông mong lời hứa của Ngài;
Con xin hỏi, “Khi nào Ngài mới an ủi con?”
83 Dù con trở nên như bầu da bị hun khói,
Con vẫn không quên luật lệ Ngài.
84 Những ngày của cuộc đời tôi tớ Ngài có là bao nhiêu?
Khi nào Ngài mới thi hành án phạt trên những kẻ bách hại con?
85 Những kẻ kiêu ngạo đã đào hầm để hại con,
Ấy là hành động chẳng đúng theo luật pháp Ngài.
86 Tất cả các điều răn Ngài đều đáng tin cậy hoàn toàn;
Xin giúp đỡ con vì bọn chúng bách hại con vô cớ.
87 Chỉ một chút nữa là chúng đã diệt con khỏi mặt đất rồi,
Dầu vậy con vẫn không quên giới luật Ngài.
88 Xin phục hồi sinh lực cho con theo tình thương của Ngài,
Ðể con gìn giữ các chứng ngôn của miệng Ngài.

89 Lời Ngài, Chúa ôi,
Ðược vững lập đời đời trên trời.
90 Ðức thành tín Ngài trải qua mọi thế hệ;
Ngài đã thiết lập trái đất và nó cứ trường tồn.
91 Theo mạng lịnh Ngài chúng đứng vững đến ngày nay,
Vì mọi vật đều là tôi tớ Ngài.
92 Nếu lời Ngài chẳng là nguồn vui thích của con,
Chắc con đã chết mất trong cơn hoạn nạn của mình rồi.
93 Con sẽ không bao giờ quên các giới luật Ngài,
Vì nhờ chúng Ngài cho con phục hồi sinh lực.
94 Xin cứu con vì con thuộc về Ngài,
Vì con tìm kiếm các giới luật Ngài.
95 Kẻ ác tìm mọi cơ hội diệt trừ con,
Nhưng con chuyên tâm suy gẫm các chứng ngôn Ngài.
96 Những gì người ta cho là toàn hảo, con thấy đều hữu hạn,
Nhưng đối với điều răn Ngài, quả thật là vô hạn vô biên.

97 Ôi, con yêu mến luật pháp Ngài biết bao!
Ấy là điều con suy gẫm suốt ngày.
98 Các điều răn Ngài giúp con khôn ngoan hơn kẻ thù của mình,
Vì các điều răn ấy hằng ở với con.
99 Con được thông sáng hơn các giáo sư của con,
Vì con nghiền ngẫm các chứng ngôn Ngài.
100 Con được hiểu biết hơn những vị cao niên trưởng thượng,
Vì con vâng giữ các giới luật Ngài.
101 Con đã giữ chân con khỏi mọi đường lối gian tà,
Ðể con có thể vâng giữ lời Ngài.
102 Con không xây bỏ mạng lịnh Ngài,
Vì chính Ngài đã dạy dỗ con.
103 Lời Ngài ngọt ngào trong miệng con dường bao!
Thật ngọt hơn mật ong trong miệng con.
104 Nhờ giới luật Ngài con được thông sáng;
Vì vậy con ghét mọi đường lối dối gian.

105 Lời Ngài là ngọn đèn cho chân con,
Là ánh sáng cho đường lối con.
106 Con đã hứa nguyện và con sẽ giữ lời hứa nguyện ấy;
Con sẽ vâng giữ các mạng lịnh công chính của Ngài.
107 Con đã bị khốn đốn nặng nề;
Chúa ôi, xin phục hồi sinh lực cho con, theo như lời Ngài.
108 Chúa ôi, xin đoái nhậm của lễ cảm tạ của miệng con,
Xin dạy dỗ con các mạng lịnh Ngài.
109 Mạng sống con thường như chỉ mành treo chuông,[a]
Dầu vậy con vẫn không quên luật pháp Ngài.
110 Kẻ ác đã gài bẫy để hại con,
Nhưng con không rời khỏi giới luật Ngài.
111 Chứng ngôn Ngài là di sản con sẽ thừa hưởng mãi mãi,
Vì chứng ngôn ấy là niềm vui của lòng con.
112 Con quyết tâm thi hành luật lệ Ngài mãi mãi,
Cho đến tận cùng.

113 Con ghét những kẻ hai lòng,
Nhưng con yêu mến luật pháp Ngài.
114 Ngài là nơi nương náu và thuẫn khiên của con;
Con đặt hy vọng nơi lời Ngài.
115 Hỡi những kẻ làm ác, hãy dang xa khỏi ta,
Ðể ta vâng giữ những điều răn của Ðức Chúa Trời ta.
116 Xin gìn giữ con theo lời Ngài để con được sống,
Và đừng để con bị hổ thẹn vì hy vọng của mình.
117 Xin gìn giữ con để con được an toàn,
Hầu con sẽ tôn kính luật lệ Ngài mãi mãi.
118 Ngài loại bỏ những kẻ lìa bỏ luật lệ Ngài,
Vì mánh lới của chúng sẽ trở nên vô ích.
119 Ngài dứt bỏ tất cả kẻ ác trên đất như đồ cặn bã;
Vì thế con yêu mến các chứng ngôn Ngài.
120 Cơ thể con run lên vì sợ Ngài;
Con rất sợ bị Ngài đem ra phán xét.

121 Con đã thực thi công lý và thi hành lẽ phải;
Xin đừng phó con cho những kẻ áp bức con.
122 Xin bảo đảm cho tôi tớ Ngài được bình an thịnh vượng;
Xin đừng để những kẻ kiêu căng có dịp đàn áp con.
123 Mắt con mỏi mòn trông đợi ơn cứu rỗi của Ngài,
Và cho lời công chính của Ngài được ứng nghiệm.
124 Xin đãi tôi tớ Ngài theo tình thương của Ngài;
Xin dạy dỗ con các luật lệ Ngài.
125 Con là tôi tớ Ngài, xin ban cho con sự thông sáng,
Ðể con thấu hiểu các chứng ngôn Ngài.
126 Chúa ôi, đã đến lúc xin Ngài ra tay hành động,
Vì người ta phế bỏ luật pháp Ngài.
127 Vì thế con càng yêu mến các điều răn Ngài hơn vàng;
Thật vậy, hơn cả vàng ròng.
128 Con nhận thấy tất cả giới luật Ngài đều đúng,
Nên con ghét mọi đường lối dối gian.

129 Các chứng ngôn Ngài thật diệu kỳ;
Vì vậy linh hồn con quyết vâng giữ các chứng ngôn ấy.
130 Sự giải bày lời Ngài giúp người ta được khai tâm mở trí,
Và ban sự thông hiểu cho người chất phát thật thà.
131 Con há miệng ra và khát khao chờ đợi,
Vì con thèm khát các điều răn Ngài.
132 Xin quay lại với con và khoan dung độ lượng với con,
Như cách Ngài thường đối xử với những ai yêu mến danh Ngài.
133 Xin cho những bước chân con được vững lập trong lời Ngài,
Và đừng để tội lỗi cầm quyền trên con.
134 Xin cứu chuộc con khỏi sự áp bức của loài người,
Ðể con vâng giữ các giới luật Ngài.
135 Xin để thánh nhan Ngài tỏa rạng trên tôi tớ Ngài,
Và xin dạy con các luật lệ Ngài.
136 Nước mắt con tuôn chảy đầm đìa như suối lệ,
Vì người ta chẳng chịu gìn giữ luật pháp Ngài.

137 Chúa ôi, Ngài thật công chính;
Sự phán xét của Ngài rất công minh.
138 Các chứng ngôn Ngài đã truyền thật rất đúng,
Và đáng tin cậy hoàn toàn.
139 Lòng nhiệt thành của con nung đốt con,
Vì những kẻ chống nghịch con quên lãng lời Ngài.
140 Lời Ngài thật tinh ròng,
Nên tôi tớ Ngài yêu mến lời ấy.
141 Tuy con nhỏ bé và bị coi thường,
Nhưng con không quên giới luật Ngài.
142 Ðức công chính Ngài là đức công chính đời đời;
Luật pháp Ngài chính là chân lý.
143 Gian truân và sầu khổ đã bao phủ con,
Nhưng con vẫn vui thích các điều răn Ngài.
144 Các chứng ngôn Ngài thật chân chính đến muôn đời;
Xin ban cho con sự thông hiểu để con có thể sống.

145 Chúa ôi, con hết lòng kêu cầu, xin Ngài nhậm lời con;
Con sẽ vâng giữ các luật lệ Ngài.
146 Con kêu cầu Ngài, xin cứu con,
Ðể con vâng giữ các chứng ngôn Ngài.
147 Con thức dậy trước khi rạng đông để cầu xin giúp đỡ;
Con hy vọng nơi lời Ngài.
148 Mắt con thức giấc giữa các canh khuya,
Ðể con suy gẫm lời Ngài.
149 Xin nghe tiếng con theo tình thương Ngài;
Chúa ôi, xin cho con phục hồi sinh lực bởi mạng lịnh Ngài.
150 Những kẻ đeo đuổi việc ác xông đến con;
Chúng là những kẻ xa cách luật pháp Ngài.
151 Nhưng Ngài ở gần, Chúa ôi;
Tất cả điều răn Ngài đều là chân thật.
152 Từ xưa qua các chứng ngôn Ngài, con học được rằng,
Ngài lập nên chúng để chúng còn lại đời đời.

153 Cầu xin Ngài thấy nỗi đau khổ của con và giải cứu con,
Vì con không quên luật pháp Ngài.
154 Xin Ngài binh vực duyên cớ con và cứu chuộc con;
Xin phục hồi sinh lực cho con theo như lời Ngài.
155 Ơn cứu rỗi cách xa những kẻ gian ác,
Vì chúng chẳng tìm kiếm luật lệ Ngài.
156 Chúa ôi, lòng thương xót của Ngài thật lớn lao thay;
Xin phục hồi sinh lực cho con theo như mạng lịnh Ngài.
157 Những kẻ bách hại con và thù nghịch con nhiều thay,
Dầu vậy con vẫn không xây bỏ chứng ngôn Ngài.
158 Con nhìn những kẻ phản bội và ghê tởm chúng,
Vì chúng không vâng giữ lời Ngài.
159 Xin Ngài đoái xem, con yêu mến giới luật Ngài biết bao.
Chúa ôi, xin phục hồi sinh lực cho con theo tình thương của Ngài.
160 Tất cả lời Ngài đều chân thật,
Và mỗi mạng lịnh công chính của Ngài tồn tại đời đời.

161 Những kẻ có quyền bách hại con vô cớ,
Nhưng lòng con chỉ hết mực kính sợ lời Ngài mà thôi.
162 Con vui mừng về lời Ngài,
Như người tìm được kho chiến lợi phẩm lớn.
163 Con ghét và khinh sự giả dối,
Nhưng con yêu mến luật pháp Ngài.
164 Mỗi ngày con ca ngợi Ngài bảy lần,
Vì các mạng lịnh công chính của Ngài.
165 Những ai yêu mến luật pháp Ngài ắt được bình an thịnh vượng;
Chẳng điều gì làm cho họ vấp ngã.
166 Chúa ôi, con trông mong ơn cứu rỗi của Ngài,
Và con làm theo các điều răn Ngài.
167 Linh hồn con vâng giữ các chứng ngôn Ngài;
Con yêu mến các chứng ngôn ấy vô vàn.
168 Con vâng giữ các giới luật và các chứng ngôn Ngài,
Vì các đường lối của con đều ở trước mặt Ngài.

169 Chúa ôi, nguyện lời kêu cầu của con thấu đến trước mặt Ngài;
Xin ban cho con sự thông sáng theo như lời Ngài.
170 Nguyện lời cầu khẩn của con thấu đến trước thánh nhan Ngài;
Xin giải cứu con theo như lời Ngài.
171 Môi con thốt ra những lời ca ngợi,
Vì Ngài dạy dỗ con các luật lệ Ngài.
172 Lưỡi con ca tụng lời Ngài,
Vì tất cả điều răn Ngài đều đúng.
173 Xin tay Ngài sẵn sàng giúp đỡ con,
Vì con chọn vâng theo giới luật Ngài.
174 Con trông mong ơn cứu rỗi của Ngài, Chúa ôi;
Luật pháp Ngài là niềm vui thích của con.
175 Nguyện linh hồn con được sống để ca ngợi Ngài;
Nguyện các mạng lịnh Ngài giúp đỡ con.
176 Con bơ vơ như con chiên lạc; xin tìm kiếm tôi tớ Ngài;
Vì con không quên các điều răn Ngài.

Footnotes

  1. Thánh Thi 119:109 nt: Dù lúc nào con cũng phải nắm giữ mạng sống mình trong tay