A A A A A
Bible Book List

Zsoltárok 69:13-28 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

13 De én csak hozzád imádkozom, Örökkévaló!
    Csak te fogadj be engem!
Istenem, hallgass meg,
    hiszen nagyon szeretsz!
    Válaszolj nekem, megmentő Istenem!
14 Húzz ki ebből a sárból,
    ne süllyedjek tovább!
Ments meg gyűlölőimtől,
    emelj ki a mély vízből!
15 Ne hagyd, hogy elsodorjon az áradat,
    ne engedd, hogy elnyeljen a mélység!
    Ne hagyd, hogy a sírgödör bezáruljon fölöttem!
16 Örökkévaló, hallgass meg!
    Szereteted olyan jó!
Fordulj hozzám,
    hiszen tudom, hogy szeretsz!
17 Ne fordítsd el arcodat szolgádtól,
    bajban vagyok, segíts meg!
18 Siess hozzám, mentsd meg lelkemet!
    Ellenségeimtől szabadíts meg!

19 Jól tudod, mennyi gyalázat ért,
    mennyire megaláztak ellenségeim,
    ismered gyűlölőimet!
20 Egészen összetört a megaláztatás,
    minden reményem elhagyott.
Részvétre vártam,
    de hiába!
Reméltem, valaki megvigasztal,
    de senkit sem találtam!
21 Ételembe mérget kevertek,
    szomjúságomban ecettel itattak.

22 Ünnepi vacsorájuk legyen csapdává,
    ünnepeik közös lakomája ejtse tőrbe őket!
23 Szemük homályosodjon meg, ne lássanak,
    reszkessen a félelemtől egész testük!
24 Istenem, érje utol őket haragod,
    borítsa el őket haragod lángja!
25 Lakóhelyük legyen pusztává,
    sátoruk lakatlanná!
26 Mert azt üldözik, akit te vertél meg, Uram,
    annak fájdalmát gúnyolják, akit megsebeztél!
27 Soha ne mentsd fel őket bűneikből,
    jóságodat ne ismerjék meg soha!
28 Töröld ki nevüket az élők könyvéből,
    soha ne sorolják őket az igazak közé!

Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

Apostolok 1:1-22 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Jézus a Szent Szellem eljövetelét ígéri

Kedves Teofilus, első könyvemben mindarról írtam neked, amit Jézus tett és tanított addig a napig, amikor felvitték a Mennybe. Mielőtt felvitték volna, Jézus még beszélt az apostolokkal, akiket kiválasztott: a Szent Szellem által útbaigazította őket, és parancsokat adott nekik. Ez Jézus szenvedése és halála után történt. Ő azonban negyven napon keresztül többször is megjelent az apostoloknak, beszélt nekik Isten Királyságáról, és sokféle módon meggyőzően bizonyította, hogy él. Az egyik ilyen alkalommal, amikor együtt ettek, ezt parancsolta nekik: „Az Atya megígért nektek valamit, ahogyan már beszéltem erről. Ne menjetek el Jeruzsálemből, amíg ő be nem teljesíti az ígéretét! Mert János vízbe merített be, titeket azonban néhány nap múlva Szent Szellembe fognak bemeríteni.”

Jézust felemelik a Mennybe

Amikor az apostolok együtt voltak, megkérdezték Jézust: „Uram, nem mostanában fogod helyreállítani Izráel népe számára a királyságot?”

Ő így válaszolt: „Azokat az időpontokat és időszakokat, amelyeknek kijelölését az Atya saját magának tartotta fenn, nektek nem szükséges ismernetek. Ellenben, amikor a Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt szerte a világon mindenhol.”

Miután Jézus ezt mondta, a szemük láttára felemelkedett, majd egy felhő beburkolta és eltakarta a tanítványok tekintete elől. 10 Az apostolok még mindig merően néztek a távolodó Jézus után, amikor hirtelen megállt mellettük két fehér ruhás férfi, 11 és megszólította őket: „Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé meredve? Ez a Jézus, akit felvittek tőletek a Mennybe, ugyanúgy jön majd vissza, ahogyan felmenni láttátok.”

Júdás helyett Mátyást választják az apostolok közé

12 Ezután az apostolok az Olajfák hegyéről visszamentek Jeruzsálembe, amely körülbelül egy kilométerre volt onnan, 13 majd felmentek abba az emeleti szobába, ahol a szállásuk volt: Péter, János, Jakab, András, Fülöp, Tamás, Bertalan, Máté, azután Jakab, az Alfeus fia, azután a zélóta Simon és Júdás, a Jakab fia.

14 Mindannyian együtt voltak, állandóan és egy szívvel-lélekkel imádkoztak. Asszonyok is voltak velük — többek között Jézus anyja, Mária — meg Jézus testvérei is.

15 Ezekben a napokban történt, hogy amikor körülbelül százhúszan gyűltek össze, Péter felállt a testvérek között, és azt mondta: 16-17 „Testvéreim, be kellett teljesednie az Írásnak, amit a Szent Szellem Dávid által már régen megmondott Júdásról. Bár ő korábban közénk tartozott, és velünk együtt szolgált, mégis ő vezette azokat, akik Jézust letartóztatták.

18 (Júdás a gonoszságáért pénzt kapott, s ezen egy telket vettek. Amikor a holtteste lezuhant, a belső részei kiomlottak. 19 Mindenki megtudta ezt Jeruzsálemben, és ezért adták annak a teleknek ezt a nevet: »akeldama«. Ez az ő nyelvükön azt jelenti: vérmező.)

20 A Zsoltárok Könyvében így van ez megírva:

»Legyen az ő lakóhelye elhagyatott,
    senki ne lakjon ott!«[a]

És az is meg van írva:

»Valaki más foglalja el a helyét a vezetők között!«[b]

21-22 Ezért választanunk kell valakit, aki velünk együtt tanúskodik Jézus feltámadásáról. Olyan valakit, aki közénk tartozott egész idő alatt, amíg az Úr Jézus velünk volt — attól fogva, hogy Bemerítő János bemerítette őt, egészen addig, amíg tőlünk a Mennybe felvitték.”

Footnotes:

  1. Apostolok 1:20 Idézet: Zsolt 69:25.
  2. Apostolok 1:20 Idézet: Zsolt 109:8.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

2 Sámuel 3:22-5:5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Jóáb meggyilkolja Abnert

22 Alighogy Abner elment, megérkezett Jóáb, aki egy portyázásról tért vissza Dávid csapatával és nagy zsákmánnyal. Ekkor Abner már nem volt Hebronban, mert Dávid békességgel elbocsátotta. 23 Jóáb csak ekkor tudta meg, hogy Abner nem sokkal azelőtt a királynál járt, aki békében elengedte.

24 Ezt hallva Jóáb a királyhoz sietett, és szemrehányást tett neki: „Mit tettél? Abner itt járt, és te futni hagytad?! 25 Hiszen ismered őt! Tudod, hogy csak azért jött ide, hogy becsapjon, kikémlelje a csapataidat, és mindent, amit teszel!”

26 Azután Jóáb otthagyta a királyt, és követeket küldött Abner után, hogy hívják vissza. Erről azonban Dávid nem tudott semmit.

Jóáb küldöttei a Szirá-kútnál érték utol Abnert, aki visszatért velük Hebronba. 27 Jóáb már várta a város kapujánál, és mikor Abner odaért, félrehívta, mintha titokban akarna mondani valamit. Akkor azonban hirtelen leszúrta a gyanútlan Abnert, aki azonnal meghalt. Így állt rajta bosszút azért, mert korábban Abner megölte Aszáélt, Jóáb testvérét.

Dávid elsiratja Abnert

28 Amikor ezt Dávid megtudta, kijelentette: „Az Örökkévaló a tanú rá, hogy én és a népem teljesen ártatlanok vagyunk Abner, Nér fia meggyilkolásában! 29 A gyilkosság bűne Jóábot terheli és a családját. Soha ki ne fogyjon Jóáb egész családjából a beteg[a], a nyomorék, aki harcban esik el, és aki éhezik!”

30 Jóáb és testvére, Abisaj azért gyilkolta meg Abnert, mert bosszút akartak állni rajta a testvérükért, Aszáélért, akit Abner harc közben ölt meg a gibeoni csatában.

31 Dávid megparancsolta Jóábnak és a seregének, hogy mindenki szaggassa meg ruháját, és öltsön zsákruhát — így fejezzék ki gyászukat Abner halála miatt. A király és emberei mind részt vettek Abner temetésén, 32 és valamennyien hangosan megsiratták. Abnert Hebronban temették el.

33 Dávid ezt a siratóéneket énekelte akkor:

„Jaj, Abner! Miért kellett úgy meghalnod,
    mint egy gyalázatos bűnözőnek?
34 Hiszen kezed nem volt megkötözve,
    lábad sem volt bilincsbe verve!
Álnoksággal öltek meg téged a gonoszok!”

Ekkor az egész nép hangosan zokogott, úgy siratták Abnert.

35 A temetés után az emberek Dávidot étellel kínálták, de ő visszautasította, és megesküdött: „Isten engem úgy segítsen, hogy nem eszem[b] egy falatot sem napnyugta előtt!” 36 Ennek híre ment a nép között, és mindenki helyeselte — mint Dávid tetteit általában. 37 Ebből értette meg Izráel egész népe azon a napon, hogy Dávid nem volt részes Abner meggyilkolásában.

38 Ezután Dávid azt mondta szolgáinak: „Bizony, ma egy nagy fejedelem, Izráel egyik vezetője esett el! 39 Bár felkent király vagyok, de erőtlen. Cerúja fiai[c] erőszakosabbak nálam! Az Örökkévaló fizessen meg annak, aki gonoszul cselekszik — úgy, ahogy megérdemli!”

Esbaal meggyilkolása

Amikor Esbaal, Saul fia megtudta, hogy Abnert meggyilkolták Hebronban, nagyon elcsüggedt. Ugyanígy megrettent egész Izráel népe is.

2-3 Esbaalnak volt két embere a Benjámin törzséből, akik a portyázó csapatait vezették: Baaná és Rékáb, a beéróti Rimmón fiai. Amikor Beérót városát Benjámin törzse elfoglalta, annak előző lakosai Gittaimba menekültek, és mint jövevények, letelepedtek. Ott is laknak mind a mai napig.

Jonatánnak, Saul fiának volt egy fia, akit Meribbaalnak[d] hívtak. Amikor Saul és Jonatán halálhíre megérkezett Jezréelből, a dajkája fölkapta, és elmenekült vele. Akkor Meribbaal még csak öt éves volt. A nagy sietségben azonban a dajka leejtette a fiúcskát, akinek a lába megsérült, és egész életére sánta maradt.

Egyszer Rékáb és Baaná, a beéróti Rimmón fiai a déli hőség idején[e] bementek Esbaalhoz,[f] aki háza belső szobájában aludt. 6-7 A bejáratot őrző asszony előzőleg búzát aratott, és elálmosodott, majd elaludt az ajtóban. Így mellette Rékáb és Baaná észrevétlenül besurrant a házba.[g] Álmában ölték meg Esbaalt, aki az ágyán feküdt. Majd levágták a fejét, s azt magukkal vitték. Azután feltűnés nélkül elmenekültek, és egész éjjel mentek a Jordán völgyében vezető úton.

Elvitték Esbaal fejét Dávidhoz, Hebronba, és ezt mondták neki: „Nézd, urunk, elhoztuk neked Saul fiának, Esbaalnak a fejét! Annak az ellenségednek volt a fia, aki téged akart megölni! Látod, urunk, királyunk, az Örökkévaló így állt bosszút ma érted Saulon és annak fián!”

Dávid azonban így válaszolt a két testvérnek: „Az Élő Örökkévalóra mondom, aki engem minden veszedelemből kiszabadított! 10 Egyszer, még Ciklágban történt, hogy valaki hírt hozott Saul haláláról, és azt hitte, hogy ezzel örömet szerez nekem. Én azonban megragadtam, és megölettem a hírhozót, pedig ő azt várta, hogy megjutalmazom! 11 Akkor mennyivel inkább kivégeztetlek benneteket, ti gonoszok! Képesek voltatok egy igaz embert a saját házában és ágyában orvul meggyilkolni! Bizony, számon kérem rajtatok ezt a gyilkosságot, és kiirtalak benneteket a föld színéről!”

12 Ezután Dávid parancsára a katonái kivégezték Rékábot és Baanát, majd levágták a kezüket és lábukat. A holttesteket fölakasztották Hebronban, a víztározó tó mellett.

Esbaal fejét pedig eltemették Abner sírkamrájában, Hebronban.

Dávid egész Izráel és Júda királya lesz

Ezután Izráel összes törzsei Dávidhoz gyülekeztek, Hebronba. Azt mondták neki: „Dávid, mi valamennyien a testvéreid vagyunk! Már Saul királysága idején is te vezetted győzelemre csapatainkat! Az Örökkévaló, mondta neked: »Te leszel a pásztora népemnek, Izráelnek. Te fogsz uralkodni Izráel fölött.«”

Összegyűltek hát a királyhoz, Hebronba Izráel összes idős vezetői. Dávid pedig szövetséget kötött velük az Örökkévaló jelenlétében. A vezetők akkor egész Izráel királyává kenték Dávidot.

Harminc éves volt Dávid, amikor trónra lépett, és 40 évig uralkodott. Hebronban 7 és fél évig volt Júda királya, azután Jeruzsálemben további 33 évig uralkodott egész Izráel és Júda fölött.

Footnotes:

  1. 2 Sámuel 3:29 beteg Szó szerint: „aki folyásos betegségben és rosszindulatú bőrbetegségben szenved”. Az ilyen betegség miatt az illető tisztátalannak számított.
  2. 2 Sámuel 3:35 nem eszem Ezzel a böjttel akart nagyobb nyomatékot adni gyászának, és annak, hogy nem részes Abner halálában.
  3. 2 Sámuel 3:39 Cerúja fiai Vagyis: Jóáb, és a testvére, Abisaj — akik Dávid hadvezérei voltak.
  4. 2 Sámuel 4:4 Meribbaal Az eredeti héber szövegben: „Mefibóset”. Lásd a Szójegyzékben „Meribbaal” alatt.
  5. 2 Sámuel 4:5 a déli hőség idején Azon a vidéken a nyári hőségben, délidőben az emberek lepihennek egy kis időre.
  6. 2 Sámuel 4:5 Esbaal Az eredeti héber szövegben: „Ísbóset”. Lásd a Szójegyzékben „Meribbaal” alatt.
  7. 2 Sámuel 4:6 A bejáratot… házba Itt az ókori görög fordítást (LXX) követtük. A masszoréta héber szövegben ez olvasható: „Rékáb és Baaná bement a házba, mintha búzát hoztak volna, leszúrták őt, majd elfutottak.”
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes