Dee 98 Psalm

En Psalm.

O sinjt en niehet Leet to däm Herr Gott, dan Hee haft wundaboare Dinje jedone, siene rajchte Haunt un sien Oarm ha dän Siech fa Am jewonne.

Dee Herr Gott haft siene Radunk bekaunt jemoakt; Hee haft siene Jerajchtichkjeit opjedakjt to dee Nazione äare Uage.

Hee haft sien Erboarme un Woarheit behoole to Israel; derjch dee gaunse Welt es onns Gott siene Radunk to seene.

Moakt en froohet Jelud to däm Herr Gott derjch dee gaunse Ead; bräakj rut un siet froo un sinjt Preis.

Sinjt Preis to däm Herr Gott met dee Jittoa; met dee Jittoa un dee Stem fonn en Leet.

Met Trompeete un daut Jelud fonn en Huarn, moakt en froohet Jelud fer däm Kjeenich Herr Gott.

Lot dän See roare, un daut Follet; dee Welt un dee, dee doabenne wone.

Lot dee Riefasch äare Henj klautsche; lot daut Hejchste toop juble

fer däm Herr Gott; dan Hee kjemt dee Ead to rechte; met Jerajchtichkjeit saul Hee dee Welt rechte, un daut Folkj Opprajcht rechte.

Bible Gateway Sponsors