Dee 94 Psalm

O Herr dee du Rach eewe deist, doo schiene!

Häw die selfst opp, O du Rejchta äwa dee gaunse Ead; jeff en rajchtet Betole to dee Stolte.

O Herr Gott, woo lang selle dee Gottloose, woo lang selle dee Gottloose jewenne?

Dee pretle, dee räde onnfeschämde Dinje; aul dee, dee Beeset doone räde Stoltet.

O Herr Gott, dee traumple opp dien Folkj, un bedrekje dien Oafgoot.

Dee brinje dee Wätfru un dee Framde omm, un morde dee Weisekjinja.

En doch saje see: "Dee Herr woat daut nich seene, un Joakopp sien Gott woat daut nich beoobachte."

Doot dit festone, jie beestlijche Mensche mank daut Folkj; jo, jie Noare, waneeha woa jie Weis senne?

Dee daut Ua jemoakt haft, saul dee nich heare? Dee daut Uag jemoakt haft, saul dee nich seene?

10 Dee de Jeschlachte dodle deit, saul Hee nich strofe – dee Menschheit Festentnis unjarechte deit?

11 Dee Herr Gott weet dee Jedanke fonn en Mensch, daut dee nutzlooss sent.

12 Jesäajent es dee Maun däm du strofe deist, O Herr Gott, Du deist am ut dien Jesaz unjarechte;

13 am Ru to jäwe fonn Doag foll Trubbel, bott dee Kul fa dee Gottloose jegroft es.

14 Dan dee Herr Gott woat sien Folkj nich felote; un woat uk nich sien Oafgoot felote.

15 Dan Jerecht saul to Jerajchtichkjeit jedreit woare, un aul dee enn Hoat Opprajcht sent woare daut nofolje.

16 Wäa woat met mie jäajen dee Gottloose oppstone? Wäa woat fa mie oppstone jäajen dee beese Oabeida?

17 Wan dee Herr Gott nich wea mien Help jewast, wea miene Seel meist emm Stelle jebläwe.

18 Ekj säd: "Mien Foot haft jejlept, dan deed dien Erboarme mie Opprecht hoole.

19 Enn dee groote Menj fonn miene ennaliche Jedanke, doone diene Treestunje miene Seel fejnäje.

20 Saul dee gottloosa Troon met die Jemeenschoft habe, dee Gottlooset derjch Jesats eeft?

21 Dee fesaumle sikj toop jäajen dee Jerajchte äare Seel, un fedaume dee Onnschuldje äa Bloot.

22 Oba dee Herr Gott es mien Torm fonn Jäajenstaunt; un Gott es dee Steen fonn miene Tooflucht.

23 Un Hee woat äa eajnet Beeset opp an brinje; un hee woat an enn äa eajnet Beeset aufschniede; onns Herr Gott woat an aufschniede.