Dee 89 Psalm

En Jedijcht von Etom dee Ezrahiet.

Ekj woa fa emma fonn däm Herr Gott sien Erboarme sinje; ekj woa diene Truheit behaupte met mien Mul to aule Jeschaljchte.

Dan ekj ha jesajcht: "Erboarme saul fa emma oppjebut woare; du saust diene Truheit enne Himels bestädje.

Ekj ha en Bunt jemoakt met mien Uterwälda; ekj ha jeschwuare to mien Uterwaelda.

Ekj woa dien Some fa emma bestädje; en woa dien Troon oppbuhe to aule Jeschaljchte. Selah.

En dee Himels woare diene Wunndasch danke, O Herr Gott; uk diene Truheit enn dee heilje äare Fesaumlunj.

Dan wäa enne Himels kaun feklikjt woare met däm Herr Gott; wäa mank dee Majchtje kaun fejlikjt woare met däm Herr Gott?

Gott es em groote to ferjchte enn dee Heilje äare Fesaumlunj; un jeleeft mank aul dän romm Am.

O Aulmajchtja Herr Gott, wäa es en Majchtja Herr Gott soo aus Du best; diene Truheit es runt omm Die.

Du deist dän See äare Stolltheit rejiare; wan dee Walle huach opphäwe, deist Du dän stelle.

10 Du hast Rahab enn bieta jebroake soo aus eena dee doot jemoakt es; Du hast diene Fiend festreit met Dien majchtja Oarm.

11 Dee Himels sent dient, un dee Ead es dient – dee Welt un äa Follet – Du hast dee jejrint.

12 Du hast daut Nuadet un daut Siedet erschauft; Tabor un Herman freihe sikj enn Dien Nome.

13 Du hast en majchtja Oarm; diene Haunt es stoakj, diene rajchte Haunt es huach.

14 Jerejcht en Jerajchtijchkjeit sent dee Grunt fonn dien Troon; Erboarme en Woarheit gone fer dien Jesejcht.

15 Jesäjaent es daut Folk dee daut froohet Jelud erfoaren; O Herr Gott, dee sele enn daut Lijcht von dien Jesejcht waundle.

16 Dee sele sikj fa emma enn dien Nome freihe; un dee sent oppjehowe enn Diene Jerajchtijchkjeit.

17 Dan Du best dee Harlijchkjeit fonn äare Karuft; derjch dien Gonst deist Du onns Huarn opphäwe.

18 Dan dee Herr Gott es onns Shilt, un Iesrael äa Heilja es onns Kjeenijch.

19 Donn deetst Du enn ne Wisjoon to dien Heilja raede; en Du sätst, "Ekj ha Help oppjelajcht opp en Majchtja; ekj ha en Uterwälda oppjehowe fonn mank daut Folkj.

20 Ekj ha mien Deena Doft jefunje; ekj ha am enjesaulft met miene heilje Eelj.

21 Miene Haunt saul met am faust jemoakt woare; un mien Oarm woat am stoakj moake.

22 En Fient woat nijch jäajen am kome, oda däm Gottloosa sien Sän am tualeide.

23 Un ekj woa siene Fiend dolschlone fer am, un dän ploage dee am hause.

24 Oba Miene Truheit un Mien Erboarme sent met am, un sien Huarn saul oppjehowe woare enn mien Nome.

25 Un ekj woa siene Haunt enn dän See stale, un siene rajchte Haunt enn dee Riefasch.

26 Hee woat to mie schriee: "Mien Foda, Du best mien Gott un dee groota Steen von miene Radunk.

27 Un ekj woa am mien Easchtjebuarna moake; hejcha aus dee Kjeenije oppe Ead.

28 Ekj woa mien Erboarme fa emma hoole; un mien Bunt saul met am faust senne.

29 Ekj ha sien Some fa emma bestädijcht, un sien Troon soo aus dee Himels Doag.

30 Wan siene Kjinje mien Jesats felote, un nijch enn miene Jerejchte waundle;

31 Wan dee Miene Jerejchte felote, un doone nijch miene Aunkommendearunje hoole;

32 dan woa ekj äare Gottloosijchkjeit beseakje met dee Stang, un äare Sind met Striepe.

33 Oba ekj woa mien Erboarme nijch wajch name fonn am, un ekj woa nijch faulsch senne enn miene Truheit.

34 Ekj woa mien Bunt nijch bräakje, un woa daut nich endre daut fonn miene Leppe kjemt.

35 Eemol ha ekj bie miene Heilijchkjeit jeschwuaren, Ekj woa nich to Doft leaje.

36 Sien Some saul fa emma senne, un sien Troon soo aus dee Sonn fer mie.

37 Soo aus dee Mon, daut saul fa emma un emma senne, un en trua Zeij emm Himel.

38 Oba Du hast onns wajch jeschmäte, un onns aufjesajcht; Du best oajalijch jewast met dien Ennjesaulwda.

39 Du hast die wajch jedreit fonn dän Bunt met dien Deena; du hast siene Kroon no de Ead jeschmäte un hast dän to Schaunde jemoakt.

40 Du hast aul siene Hakje dol jebroake; dan du hast siene Fastinje ferinjneat.

41 Aule dee bie dän Wajch febie gone doone am plindre; hee es en Fluch to siene Nobasch.

42 Du hast dee Fiend äare rajchte Haunt oppjestalt; aul siene Fiend freihe sikj.

43 Du hast sien Schweat stomp jemoakt, un hast am nich jeholpe em Kjrich.

44 Du hast siene Harlijchjkjeit aufjerschnäde un hast sien Troon no de Ead jeschmäte.

45 Du hast siene Jugent kjarta jemoakt; Du hast am met Schaund bedakjt. selah.

46 O Herr Gott, woo lang woascht Du die festäakje? Saul dien Oaja fa emma soo brenne aus Fia?

47 Behool woo kort mien Läwe es; fa waut fonn nutslooset hast Du dee Menschesäns erschauft?

48 Waut fonn Mensch kaun läwe un nich dän Doot seene? Saul hee siene Seel rade fonn dee Hal? Selah.

49 O Herr, wua sent diene fäaje leeftolijchkjeite dee Du to Doft schweare deetst enn diene Truheit?

50 O Herr, behool daut Fäaschmiete to diene Deene; daut Beleidje daut ekj enn Bossem fonn fäle erfoare doo;

51 met woont Diene Fiend jeflucht ha, O Herr Gott, met woont dee dien Ennjesaulwda siene Footstaupe feflucht ha.

52 Jesäajent sie dee Herr Gott fa emma; Amen en Amen!

Bible Gateway Sponsors