Dee 87 Psalm

Fa dee Kora Säns, en Psalm. En Leet

Sien Grunt es enn dee heilje Boaj.

Dee Herr Gott haft dee Zions Puate mea leef aus aul dee Zelte enn Joakop.

Harlijche Dinje woare fonn die jerät, O Gottes Staut, Selah.

Ekj woa Rahab un Babeloon erwäne to dän dee mie kjane; See, Filiste un Tiarus met Ietiopia, disa wea doa jebuaren.

En daut saul to Zion jesajcht woare: Disa un Jana weare enn ar jebuaren; un dee Aulahejchsta selfst woat ar bestädje.

Dee Herr Gott woat dolteakjne, enn däm daut hee dee Natsjoone dol schriewe woat, dis Maun wea doa jebuare. Selah.

Un see Senja, dee de Piep späle. Aul miene Wotakjwale sent en Die.