Dee 80 Psalm

To dän Haupr Musikaunt, wäajen dee Lelje. En Psalm von Asaf.

O Iesrael äa Schop Hoad, Du, dee Du Joosef leide deist soo aus ne Häad; dee Du tweschen dee Cherubim wonst, doo schiene.

Doo diene Macht bewäaje fer Efraim, en Benjamin, un Manasse, un komm doo onns rade.

O Gott, doo onns wada trigj dreihe, lot dien Jesejcht schiene; dan woa wie jerat woare.

O Aulmajchtja Herr Gott, woo lang woascht du noch oajalijch senne jäajen daut Jebaed fonn dien Folkj?

Du deetst an foodre met daut Broot fonn Trone, un du jeefst an Trone to drinkje.

Du hast onns en Striet jemoakt to onnse Nobasch; un onnse Fiend lache to sikj selfst.

O Aulmajchtja Gott, doo onns wada trigj dreihe, un lot dien Jesejcht schiene, un wie woare jerat senne.

Du hast ne Wienrank ut Iejipte jeleit; Du hast dee Natsjoone rut jeschmäte un hast dee jeplaunt.

Du deetst Rum moake doafäa; un deetst dee ennwartle; daut haft daut Launt jefelt.

10 Dee läaje Boaj weare bedakjt met dän schaute; un dee Aste weare soo aus dikje Tseedabeem.

11 Dee schekjt siene Aste rut no dän See, siene Aste no dän Riefa.

12 Wuaromm hast Du dee Hakje dol jebroake, soo daut aul dee, dee doa febie gone dee beplekje?

13 En wila Kujel ut dän Woolt deit daut fenijchte; un dee Beeste em Felt doone daut äte.

14 O Aulmajchtja Gott, wie prachre Die, komm trigj! Kjikj rauf fomm Himel, un see, en doo dise Wienrankj beseakje,

15 un dee Wiengoade dee diene rajchte Haunt jeplaunt haft, un dee Sän däm du stoakje deetst fa die selfst.

16 Daut es met Fia febrent, doljeschnäde; dee fekome derjch dän Dodel fonn dien Jesejcht.

17 Lot diene Haunt opp däm Maun senne fonn diene rajchte Haunt; opp däm Menschesän dän Du stoakj jemoakt hast fa die selfst.

18 Dan woa wie nijch fonn die trigj wajch dreihe; jeff onns niehet Läwe, un wie woare dien Nome aunroope.

19 Brinj onns trigj, O Aulmajchtja Herr Gott; lot dien Jesejcht schiene, un wie woare jerat senne.