Dee 71 Psalm

Ekj ha mine fetruehe enn die, O Herr Gott, lot mie nijch to Schaunde jemoakt woare opp emma.

Doo mie aufleewre un rade enn diene Jerajchtijchkjeit; horjch no mie un rad mie.

Sie en groota Steen fa mie no woont ekj emma gone kaun; du hast en aunkommendeare jejäft mie to rade; dan du best mien groota Steen un miene Fastinj.

O mien Gott, doo mie aufleewre ut däm Fient siene Haunt, un ut daem Onnjerjachta siene Bennehaunt, un fonn dee Ruchloose.

Dan du best miene Hopninj, O Gott Herr Gott, mien Toofetruehe fonn miene Jugent.

Ekj ha enn die jerüt fonn miene Muttalief; du best dee, dee mie ut miene Mutta aea Muttalief rut neem; mien Preis saul emma fonn die senne.

Ekj sie soo aus en Wunnda to Fäle, oba du best mien stoakja Torm.

Mien Mul es jefelt met dien Preis, met diene Harlijchkjeit dän Dach äwa.

Doo mie nijch auntsied schmiete nu enn mien oolet Ella. Doo mie nijch felote nu daut ekj Schwak sie.

10 Dan mien Fiend Fiend räde jäajen mie, un soone dee no miene Seel schuloarijch laure doone toop plone.

11 Un see saje: "Gott haft am felote; joag am hinjaraun un nämt am, dan doa es kjeene dee am aufleewre kaun."

12 O Gott, sie nijch wiet auf fonn mie; O mien Gott, komm schwind mie to halpe.

13 Lot daen sikj schäme; lot dän dee miene Seel äare Fiend sent fenijcht woare.; lot dän met Schaund bedakjt senne; un lot dän dee Beeset seakje jäajen mie, to Schaund jemoakt woare;

14 En ekj woa emma Hopninj ha, un ekj woa meeha toolaje to dien Preis.

15 Mien Mul saul fonn diene Jerajchtijchkjeit un diene Radunk dän dachäwa räde; dan ekj weet nijch dee Nummasch.

16 Ekj woa enn däm Aulmajchtja Herr Gott siene Macht kome; ekj woa fonn diene Jerajchtijchkjeit räde, en diene auleen.

17 O Gott, du hast mie ennjeleat fonn miene Jugent, un bott nu ha ekj diene Wunndasch bekaunt jemoakt.

18 En nu daut ekj Oolt un greiwkoppijch sie, O Gott, doo mie nijch felote; bott ekj diene Krauft bekaunt jemoakt ha to dit Jeschlajcht, diene Macht to en jieda dee noch kome woat.

19 Un nu, O Gott, diene Jerajchtijchkjeit es seeha huach, dan du hast groote Dinje jedone; O Gott, wäa es soo aus Du best?

20 Dee mie groote un beese Trubbels jewäse haft, du woascht mie dreihe; du woascht mie aum läwe hoole, un du woascht fonn daut Deepet enne Ead oppdreihe; Du woascht mie enopp brinje.

21 Du woascht mien Grootet femeare, un mie aun aule Siede treeste.

22 Ekj woa die uk met ne Hoap danke; O mien Gott, ekj woa to die sinje met dee Jittoa, O du Heilje enn Iesrael.

23 Miene Leppe sele fa Freid juble, ekj woa Preis to die sinje; un uk miene Seel dee Du jerat hast.

24 En miene Tunj saul enn Jedanke dreeme fonn diene Jerjachtijchkjeit dän dachäwa; wiels dee, dee Beeset fonn mie sochte sent to Schaund jemoakt, dee motte sikj schäme.