Dee 7 Psalm

En Leet fonn Doft, daut hee to daem Herr Gott sunk wäajen däm Benjamiet Kusch siene Wead.

O Herr Gott mien Gott, ekj seakj no Tooflucht enn die; rad mie fonn aul dän dee mie hinjaraun sent, un doo mie aufleewre.

Daut hee nijch miene Seel feriete saul soo aus en Leiw, un daut to Bieta rit un doa kjeene es dee mie aufleewre woat.

O Herr Gott mien Gott, wan ekj dit jedone ha, un doa beeset es enn miene Henj;

Wan ekj Beeset to mien Frint jedone ha, oda wan ekj Raup jenome ha oone Uasoak fonn däm dee mien Fient wea -

dan lot dee Fient mie hinjaraun joage un miene Seel näme; un mien Laewe no de Ead traumple,un miene Ea enn dän Stoff laje. Selah.

Sto opp, O Herr Gott enn dien Oaja; sie oppjeräajcht wäajen miene Fiend äa Rach; un wakj opp fa mie! Du hast Jerejcht aunjekommendeat.

En dee Mensche äare Fesaumlunk saul romm die senne, un du woascht doa huach äwa trigj kome;

Dee Herr Gott woat sien Folkj rejchte. O Herr Gott, doo mie rejchte no miene Jerajchtijchkjeit, un no miene Follstendijchkjeit.

O lot dee Gottloose äare Gottloosijchkjeit to en Enj kome; un du woascht dee Jerajchte bestädje; dan dee Jerajchta Gott deit daut Hoat un Jewesse utproowe.

10 Mien Feteidje es opp Gott, dee dee Jerajchte enn Hoat rade deit.

11 Gott es en jerajchta Rejchta, un Gott es jieda Dach oajalijch äwa dee Sinda.

12 Wan dee sikj nijch omm dreihe woare, dan woat hee sien Schweat schoape; hee haft sien Boaje jeboaje, hee muak daut reed;

13 Jo, hee haft Jereetschoft reed jemoakt fa dän Doot; hee woat siene Fiele heet moake fa dän dee hinjaraun joage.

14 See, hee es met Beeset febunje, un woat Schowanackjet fäa brinje, hee es en Foda jeworde to Läajes;

15 Hee growd ne Kul, un es enn dän Growe enenn jefolle dän hee jemoakt haft.

16 Sien Showanackjet woat opp sien eajna Kopp trigj kome, un sien Jewault saul opp sien Scheedel trigj kome.

17 Ekj woa däm Herr Gott danke enn siene Jerajchtijchkjeit, un ekj woa Preis sinje to däm aulahejchsta Herr Gott sien Nome.