Dee 69 Psalm

To dän Haupt Musikaunt, fonn dee Lelje, en Psalm fonn Doft.

Rad mie, O Gott, dan dee Wotasch sent enn miene Seel Jekome.

Ekj fesenkj enn daut deepet Blott, un doa es kjeen Stone; ekje sie enn dee deepe Wotasch jekome wua dee Äweschwamunj äwahaunt nemt.

Ekj sie meed fonn hiele, mien Hauls es dreajch, miene Uage fesaje mie wäarent ekj no mien Gott lua.

Dee, dee mie hausse sent meeha aus hee Hoa opp mien Kopp; soone dee mie fenijchte wele sent kjraftijch, miene majchtje Fiend, donn deed ekj trigj tole waut ekj nijch met Jewault jenome haud.

O Gott, du weetst woo noarisch ekj sie, un miene Sinde sent nijch fonn die festoakje.

Doo dän dee opp die wachte, O Aulmajchtja Herr Gott, sikj schäme omm mient haulwe; lot nijch dän dee die seakje sikj schäme wäajen mie, O Iesrael äa Gott.

Wiels ekj ha Schaund erfoare omm dienet haulwe, Schaund haft mien Jesejcht bedakjt.

Ekj sie en Utlenda jeworde to miene Breede, un en Framda to miene Mutta äare Kjinje.

Dan daut Iewa fa dien Hus haft mie fetäat, un dee Schaund fonn dän dee die Schende deede es opp mie jefolle.

10 Aus ekj miene Seel met Fauste deemietijcht, wea daut uk to miene Schaund;

11 Ekj trock mie Saktseijch aun; un dee muake Spott fonn mie.

12 Soone dee enn dee Puat saute, räde fonn mie; un ekj wea dee Besopne äa Leet.

13 Oba waut mie daut aunbelanjt, mien Jebäd es to die, O Herr Gott, enn ne aunjenäme Tiet, O Gott! Enn dee Butamote fonn dien Erboarme, doo mie auntwuate, enn dee Woarheit fonn diene Radunk.

14 Rad mie fonn ut daut Blott, soo daut ekj nijch sinkje woa; lot mie jerat woare fonn dän dee mie hausse; en fonn ut dee deepe Wotasch.

15 Lot dee Äweschwamunj nijch äwa mie kome, un lot daut Deepet mie nijch oppschlucke, un lot nijch dee Kul too gone äwa mie.

16 Hea mie, O Herr Gott, dan dien Erboarme es goot, drie die no mie enn dee Butamote fonn diene leeftolje Erboarmunje.

17 En doo dien Jesejcht nijch festäakje fonn dien Deena; dan ekj sie enn Trubbel, horjch schwind no mie.

18 Komm dijcht bie no miene Seel; rad dee; rad mie wäajen miene Fiend.

19 Du weetst miene Schaund un mien Schomp, un miene Onnea; miene Fiend sent aule fer mie.

20 Schaund haft mien Hoat jebroake, un mie es ommacklijch; un ekj luad daut wäa sull en Jaumahoat fa mie habe, oba doa wea kjeena; un fa Treeste, oba ekj funk kjeene.

21 Dee jeewe mie uk Gaul enn mien Äte; un enn mien Darscht jeewe see mie Ädikj tom drinkje.

22 Lot äa Desch ne Faul senne fer an; un ne Schlenj to soone dee enn Leijchtheit sent.

23 Lot äare Uage dunkel woare soo daut see nijch meeha seene kjenne, un lot äare Jelenkje de Tietäwa scheddre.

24 Jeet dien Rach ut opp an; lot dien heeta Oaja an bejriepe.

25 Lot äa Heim eed un felote senne; lot kjeenem enn äare Tselte wone.

26 Dee ha dän fefoljcht daen du jeschloage hast; un räde fonn dän äa Trua dän du jewunnt hast.

27 Doo Beeset toolaje to dän dee Beeset jedone ha; un lot dän nijch enn diene Jerajchtijchkjeit enenn kome.

28 Doo dän utlaschte fonn dien Läwes Buak; jo, lot dän nijch met dee Jerajchte ennjeschräwe senne.

29 Oba ekj sie Oam un enn Weedoag; O Gott, Lot diene Radunk mie opp daut Huaget stale.

30 Ekj woa noch Gott sien Nome preise enn en Leet, un ekj woa am feharlijche met Danksagunk.

31 En daut woat däm Herr Gott meeha jefaule aus Bolles dee Heanna un Heefte ha.

32 Dee Deemietje ha jeseene un freihe sikj; jie, dee jie Gott seakje, june Hoate sele läwe.

33 Dan dee Herr Gott heat dee Bederftje, un hee diet siene Jefangne nijch feachte.

34 Lot dee Himels un dee Ead am preise, dee See, un aule dee doabenne wanke.

35 Dan Gott woat Zion rade; un hee woat Juda äare Grootstaede oppbuehe, un dee woare doa wone un daut eajne.

36 Un siene Deene äare Nokome woare daut oawe, un dee sien Nome leef ha woare doabenne wone.