Dee 65 Psalm

To dän Haupt Musikaunt. En Psalm en Leet fonn Doft.

To die es Stellet Preis enn Zion, O Gott, un to die es en Fespräakje betolt.

Aulet Fleesch kjemt no die dee Jebäd heat.

Beese Dinje sent majchtja aus ekj sie; du deist fa onnse Äweträdunje betole.

Jesäajent es dee däm du wäle deist dijcht no die to kome, dee saul enn dien Fäahoff wone; wie woare tofräd senne met daut Goodet fonn dien Hus, dien heilja Tempel.

Du woascht onns enn Jerajchtijchkjeit auntwuate met jewaultje Dinje, O Gott onnse Radunk; daut Toofetrühe enn die fonn aule bott daut Enj fonne Ead un dän See, en dee wiet auf.

Derjch diene Macht sent dee Boaj faust jestalt, toop jebunje met Krauft.

Du deist daut Roare fonn dän See stelle, daut Roare fonn dee Walle, un daut Jestimmel fonn dee Felkje.

En dee Ennwone enn daut wietstet Poat engste sikj fa diene Teakjens, du moakst daut Rutgone fonn dän Morje un Owent sikj freihe.

Du deist dee Ead beseakje un deist dee wotre; du moakst daut emm grootet Rikj; Gott sien Riefa es foll Wota – du deist äa Jeträajd fesorje, dan du hast daut enn dis Wajch reed jemoakt.

10 Du felst dee Rigjes met Wota, du deist dee Foare deepe moake, du moakst daut weakj met Räajen, du deist daut Oppgone säajne.

11 Du deist daut Joa met dien Goodet kroone, en diene Staupe dreppe met Fruchtboaret.

12 Dee faule opp dee Weid enne Wiltnes, un dee kjleene Boaj doone sikj aun aule Siede freihe.

13 Dee Weid es bedakjt met Häad, dee Tole sent met Jeträajd bedakjt, dee juble fa Freid en sinje.

Bible Gateway Sponsors