Dee 64 Psalm

To dän Haupt Musikaunt. En Psalm fonn Doft.

O Gott, hea miene Stem enn mien Kloage; bewoa miene Leppe fonn däm Fient sien Schrakj.

Doo mie festäakje fonn dee jeheeme Plone fonn soone dee mie plindre wele, fonn daut Opprua fonn dee Gottloose,

Dee äare Tunje schoap moake soo aus en Schweat, dee Tsiele äare Fiele, en bettret Wuat,

Soo daut dee no dee Onnschuldje scheete kjenne fonn en schüloarije Staed; haustijch scheete see no am, un engste sikj nijch.

Dee moake sikj selfst stoakj enn en beesa Plon; dee räde fonn jeheemlijch Schlenj laje; see saje:, "Wäa woat dän seene?"

See plone beeset, un saje: "Wie ha en follkomna Plon befoadijcht." Beides daut bennaschtet Poat un daut Hoat fonn en Mensch sent deep.

Oba Gott woat ne Fiel no an scheete; äare Wunnde woare haustijch fäa kome,

Soo sele dee festimmelt woare; äare Tunj felt opp an selfst; jieda eena dee an sit woat wajch rane.

en aula Maun woare ferjchte un woare Gott sien Woakj erkjläare; dan dee sele sien Woakj un Weisheit bedenkje.

10 Dee Jerajchhte sele sikj enn däm Herr Gott freihe, un enn am fetrühe; un aul dee, dee Opprajcht sent enn Hoat sele feharlijche.