Dee 60 Psalm

To dän Haupt Musikaunt, opp dee Lelje fon Zeijchnes. En jeheeme Schats fonn Doft, tom unjarejchte; aus hee met Aram-naharaim street, en met Aram fonn Zoba, aus Joab trigj kjeem en schluach twalfdusent enn Eedom enn dän Sollt Tol.

O Gott, du hast onns auntsied jeschmäte en jebroake, du, dee du oajalijch weascht; nu nem onns trigj.

Du moakst dee Ead scheddre; du deetst dee feriete; doo daut ferätnet heele, dan daut deit scheddre.

Du hast dien Folkj schwoare Dinje jewäse, du hast onns moakt dän tsettrija Wien drinkje.

Du hast ne Flag to dän jejäft dee die ferjchte, opp to häwe wäajen dee Woarheit. Selah.

Doo rade met diene rajchte Haunt, daut dien Leefsta mucht jerat woare.

Gott haft jerät enn siene Heilijchkjeit, doaromm woa ekj mie freihe; ekj woa Schechem deele, un dee Sukot Tol utmäte.

Gilead jeheat mie, un Manasse es mient; Efraim es dee Macht fonn mien Kopp; Juda es mien Jesatsjäwa;

Moab es miene Wauschkomm; äwa Eedom woa ekj miene Schoo rut schmiete; wäajen mie, Filista, jubel enn Siejch.

Wäa woat mie enn dee stoakje Staut enenn brinje: Wäa woat mie enn Eedom enenn leide?

10 Best du daut nijch dee onns auntsied jeschmäte haft, O Gott? En woascht du nijch met onnse Armeeha rut gone, O Gott?

11 Jeff onns Help jäajen onns Fient, dan Mensche Help es nutsloos.

12 Wie woare groote Dinje doone derjch onns Gott, dan hee woat opp onnse Fiend klunje.