Dee 6 Psalm

To dän haupt Musikaunt opp Neginot opp Scheminit, en Psalm fonn Doft.

O Herr Gott, doo mie nijch dodle enn dien Oaja; un doo mie uk nijch strofe enn dee Hett fonn dien Rach;

Doo die äwa mie erboarme, O Herr Gott, dan ekj sie schwack; heel mie O Herr Gott, dan miene Knoakes sent enn Trubbel.

Miene Seel es uk emm deepe jetrubbelt - en Du, O Herr Gott, woo lang?

O Herr Gott, komm trigj, rad miene Seel, rad mie omm dien Erboarme haulwe.

Dan enn dän Doot es doa kjeen Aunjedenkj aun die; wäa woat die danke fonn utem Grauf?

Ekj sie meed enn mien Stäne; mien Bad schwamt derjch dee gaunse Nacht; miene Rubenk schmelt met miene Trone.

Mien Uag es Dunkel wäajen mien Trua, daut woat moaga wäajen aul miene Fiend.

Wajch fonn mie, aul jie dee Gottloosijchkjeit oabeide, dan dee Herr Gott haft dee Stem fonn mien Hiele jeheat.

Dee Herr Gott haft mien Jeschrejcht jeheat, dee Herr Gott woat mien Jebäd aun näme.

10  Lot aul miene Fiend sikj schäme un emm deepe jetrubbelt senne; dee sele trig dreihe, un sikj schäme enn eene Moment.