Dee 59 Psalm

To dän Haupt Musikaunt. Doo nijch fenijchte. Em Jeheemet Schats fonn Doft, aus Saul schekjt, en see bie daut Hus luade am doot to moake.

Rad mie fonn miene Fiend, O mien Gott, beschuts mie fonn dän dee sikj jäajen mie opphaewe.

Rad mie fonn dän dee Beeset doone, un rad mie fonn bloodrije Mensche.

Dan see, dee festäakje sikj un luare fa miene Seel; dee Majchtje saumle sikj toop jäajen mie, nijch wäajen mien Äweträde, un nijch wäajen miene Sind, O Herr Gott.

Dee rane un moake sikj reed, nijch daut ekj schuldijch sie; wakj opp mie to halpe, en see.

Un du, O Herr Gott aulmajchtja Gott, Iesrael äa Gott, wakj opp aul dee Natsjoone to strofe; sie nijch jnädijch to dän dee Beeset plone. Selah.

Dee kome oppenowent trigj; dee jule soo aus en Hunt, un gone romm dee Staut.

See, brelle met äa Mul, schweate sent enn äare Leppe, dan see saje "Wäa heat?"

Oba du, O Herr Gott, woascht äwe an lache; du woascht aul dee Natsjoone spotte.

O miene Macht, ekj woa fa die wachte; dan Gott es mien stoakja Torm.

10 Dee Gott fonn mien Erboarme woat mie trafe, Gott woat mie mien Felange opp miene Fiend seene lote.

11 Doo dän nijch ommbrinje, sest wudd mien Folkj fejäte; festrei dän derjch diene Krauft un brinj dän dol, O Herr Gott onns Schilt.

12 Dan dee Sind enn äare Miele es daut Wuat fonn äare Leppe, un lot daen jefange nome enn äa Stolltet, un fa fluche un leaje daut see räde.

13 Doo an fetäare enn dien Oaja, doo an fetäare soo daut see nijch meeha sent, un see sele weete daut doa en Gott es dee rejeare deit enn Joakopp bott daut Enj fonne Ead. Selah

14 Jo, dee sele trigj kome oppenowent, lot an jule soo aus en Hunt un romm dee Staut gone.

15 Lot dän han un trigj waundre fa Äte, un gnorre wan see nijch tofräd sent.

16 Oba ekj woa fonn diene Krauft sinje; jo, ekj woa Tsermorjenst fonn dien Erboarme sinje. Dan du best mien stoakja Torm, un miene Festäakjstaed enn dän Dach fonn mien Trubbel.

17 To die, O miene Krauft, woa ekj sinje; dan Gott es mien stoakja Torm, dee Gott fonn mien Erboarme.

Bible Gateway Sponsors