Dee 52 Psalm

To dän Haupt Musikaunt: en Nodenkje: en Psalm fonn Doft- aus Doeg dee Eedomieta kjeem en fetald Saul, en säd to am: "Doft es no däm Ahimilech sien Hus jekome."

Wuaromm deist du die enn Beeset puche, O majchtja Maun? Gott sien Erboarme es eewijch!

Diene Tunj deit Fenijchte utjrebble soo aus en schoapet Putsmassa, un deit Lest wirkje.

Du hast Beeset meeha leef aus Goodet; Leaje meeha aus Jerajchtijchkjeit to räde. Selah.

Du hast aule Wead leef dee oppschlucke, O lestje Tunj!

Gott woat die jrod soo fenijchte fa emma; Hee woat die wajch näme, soogoa wajch plekje fonn dien Tselt; un erut riete fonn daut Launt wua dee Läwendje sent. Selah.

Un dee Jerajchte sele seene un ferjchte, un äwa am lache, en saje:

Hia es dee Maun dee Gott nijch siene Tooflucht muak, hee fetrued sikj enn sien Rikjdom; hee wea stoakj enn sien Fenijchte.

Oba ekj sie soo aus en jreena Oliewaboom enn Gott sien Hus; ekj doo enn Gott sien Erboarme fetruehe fa emma un emma.

Ekj wel die fa emma danke, wiels du daut jedone hast, un ekj doo enn dien Nome hope, wiels daut es Goot enn dee Heilje äa Doasenne.

Bible Gateway Sponsors