Dee 5 Psalm

To dän haupt Musikaunt opp Nehilot, en Psalm fonn Doft.

Horjch no miene Wead, O Herr Gott, un behool mien Besennunj.

Jeff Oobacht opp miene Stem wan ekj schrie, mien Kjeenijch un mien Gott, dan ekj woa to die baede.

Du woascht miene Stem Tsemorjenst heare, O Herr Gott, ekj woa Tsemorjenst fer die kome, un ekj woa nehejcht kjikje.

Dan du best nijch en Gott dee Fejneaje haft enn Gottloosijchkjeit, un Beeset saul nijch enn dien Doasenne wone.

Soone dee sikj puche, woare nijch fer die bestone, du deist aul dee Gottloose Oabeide hause.

Du woascht dän fenijchte dee Laeajes räde. Dee Herr Gott woat daem Bloodrija un Lestja Maun feachte.

Oba waut mie daut aunbelangt, ekj woa no dien Hus kome enn dän Aewafluss fonn diene Jnod; ekj woa aunbäde enn diene Forcht fer dien heilja Tempel.

Leid mie, O Herr Gott, enn diene Jerajchtijchkjeit wäajen miene Fiend; moak dän Stijch jlikj fer mie.

Dan doa es kjeene Trueheit enn äa Mul, äa Gorjel es en opnet Grauf; dee schmeijchle met äare Tunj.

10 Hool an Schuldijch, O Gott, lot an faule derjch äa eajna Rot; driew an wajch enn äare fäl Äweträdunje, dan dee ha sikj jäajen die jestalt.

11 Oba lot aul daen sikj freihe dee enn die Fetruehe, lot daen emma juble fa Freid wiels du an beschutse deist; un lot daen dee dien Nome leef ha sikj enn die freihe.

12 Dan du, O Herr Gott, woascht däm Jerajchte säajne, du woascht am met Gonst ommrinje so aus met en Schilt.