Dee 45 Psalm

To dän Haupt Musilkaunt opp Schoschannim, fa dee Korah Säns. En Jedijcht; en Leet fonn miene Leefate.

Mien Hoat es äwafoll fonn ne goode Sach; ekj räd fonn miene Woakje to däm Kjeenijch; miene Tunj es dee Stolfada fonn en pienje Schriewa.

Du best dee Straumste mank dee Mensche Säns; Jnod es opp diene Leppe utjegote; doaromm haft Gott die fa emma jesäajent.

Stäakj dien Schweat enn diene Schajcht, O du Majchtja; met diene Harlijchkejit un Madastijchkjeit.

En lot die daut jelinje enn diene Madastijchkjeit; ried wieda wäajen Woarheit enn Saunftmoot un Jerajchtijchkjeit; un diene rajchte Haunt woat die wunndaboare Dinje leare.

Diene Fiele sent schoap enn däm Kjeenijch siene Fiend äare Hoate, Mensche faule unja die.

Dien Troon, O Gott, es fa emma en emma; dee Stang fonn dien Rikj es dee Stang fonn diene Jerajchtijchkjeit.

Du hast Jerajchtijchkjeit leef, un deist Beeset hausse; doaromm woat Gott, dien Gott, die met dee Freid Eelj saulwe meeh aus diene Komrode.

Aul diene kjleede rikje fonn Mir un Saulweelj; ut dee Aulfensteen Paulauste, derjch woont dee die froo moake.

Kjeenijchs Dajchta sent mank dee Kjestlijche; dee Kjeenijin steit to diene rajchte Haunt, enn Golt fonn Ofir.

10 Horjch, O Dochta, un kjikj; un horjch, un fejat fonn dien eajnet Folkj un dien Foda sien Hus.

11 En see doato daut dee Kjeenijch dien Straumet felange wudd; dan Hee es dien Herr un du saust am aunbäde.

12 Un dee Tiarus Dochta met ne Gow; dee Rikje mank dee Felkja woare dien Gonnst seakje.

13 Dee kjeenijchlijche Dochta es seeha harlijch fonn benne, äare Kjleede sent met Golt jewäft.

14 See woat no däm Kjeenijch jeleit woare enn utjeneidet Woakj; dee Eentletsje dee äare Komrode sent woare no die jebrocht woare.

15 Dee woare jebrocht woare froo un schaftijch; dee woare enn däm Kjeenijch sien Paulaust enenn kome.

16 Diene Säns sele enn diene Fodasch äare Städ senne; du woascht dän Ferschte moake enne gaunse Ead.

17 Ekj woa dien Nome bekaunt moake enn aule Jeschlajchte; doaromm woare dee Felkja die fa emma en emma danke.