Dee 43 Psalm

Doo mie rejchte, O Gott, un doo fa mie ennstone jäajen ne Natsjoon dee nijch jetlijch es, rad mie fonn däm Lestfola un onnjerajchta Maun.

Dan bloos du best dee Gott fonn miene Krauft; wuaromm deist du mie wajch schmiete? Wuraomm doo ekj dän dachäwa truare äwa daut Älend fonn daen Fient?

O schekj dien Lijcht un diene Woarheit erut; lot dän mie leide un mie no dien Heilja Boajch brinje, un no diene Fesaumlunjs Staed.

Dan woa ekj no Gott sien Aultoa gone, no Gott dee miene Freid un Fejneaje es; Jo, ekj woa die met dee Hoap danke, O Gott mien Gott.

O miene Seel, wuaromm best du doljeschloage enn mie, un deist Stäne enn mie? Dan ekj woa am noch preise, dee Radunk fa mien Jesejcht un mien Gott.

Bible Gateway Sponsors