Dee 40 Psalm

To daen Hauptmusikaunt, en Psalm fonn Doft

Sejchalijch luad ekj fa däm Herr Gott, un Hee buach sikj dol un head mein Hiele.

En hee neem mie ut daut schrakjlijet Deepet erut, un fonn daut blottjet Leem, un hee stald miene Feet opp en Steen, hee deed miene Staupe ennsaulwe.

Un Hee haft en niehet Leet enn mien Mul jejäft, preis to Gott; fäl woare daut seene un woare ferjchte, un woare enn däm Herr Gott fetruehe.

Jesäajent es dee Maun dee däm Herr Gott sien Fetruehe moakt, en dee sikj nijch no dee Stollte dreit, oda soone dee tosied dreihe no Leaje.

O Herr Gott mien Gott, du hast fäl jedone, soogoa diene wunndaboare Woakje un diene Jedanke onns jäajenäwa; doa es kjeene dee enne Reaj fa die kaun ennstale, dan dee sent meeha aus kjenne jetalt woare.

Opfa en Schlachtofa wusst du nijch, du hast miene Uare opjemoakt; du hast nijch jefroacht no Braunt Opfa en Sind Opfa.

Donn säd ekj, Kjikj, ekj kom; daut es fonn mie jeschräwe enn daut Roll fonn daut Buak.

Ekj ha Fejneaje dien Welle to doone, O mien Gott, un dien Jesats es enn daut bennaschtet fonn mie.

Ekj ha Jerajchtijchkjeit jeprädijcht enn dee groote Fesaumlunj, See, ekj woa nijch trigj hoole met miene Leppe to räde; O Herr Gott, du weetst.

10 Ekj ha diene Jerajchtijchkjeit nijch festoake enn mien Hoat; ekj räd fonn diene Jerajchtijchkjeit un diene Radunk; ekj da diene Leeftolijchkjeit un diene Woarheit nijch festoake fonn dee groote Fesaumlunj.

11 Hoole diene empfintlijche Erboarmunje nijch fonn mie, O Herr Gott, lot diene Leeftolijchkejit un diene Woarheit emma äwa mie oppausse.

12 Dan Beeset haft mie ommringt bott daut nijch to tale jeit, miene Onnjerajchtijchkjeite ha mie to hoole jekjräaje, un ekj kaun nijch nehejcht kjikje; dee sent meeha aus dee Hoa opp mien Kopp, un mien Hoat fesajcht.

13 O Herr Gott, lot die daut jefaule mie to rade; spood die mie to halpe.

14 Lot daen sikj schäme un jedeemietijcht woare dee miene Seel seakje dee to fenijchte; lot dän dee sikj freihe wäajen mien Trubbel trigj jedräwe woare un to Schaund jemoakt woare.

15 Lot dän eed senne aus Loon fa äare Schaund dee to mie saja: Aha! Aha!

16 Lot aul dän dee die seakje sikj freihe un Froo senne enn die, un emma saje: "Woo Groot es dee Herr Gott!"

17 Ekj sie Oam un Derftijch, dee Herr woat fa mie fesorje; du best mien Help un mien Rada; O mien Gott, doo nijch luare.