Dee 38 Psalm

En Psalm fonn Doft, tom nodenkje.

O Herr Gott, doo mie nijch dodle enn dien Oaja; un doo mie nijch strofe enn dien Wut.

Dan diene Feile sent enn mie enenn jesunke, un diene Haunt deit schwoa opp mie drekje.

Doa es kjeen Jesundet enn mien Fleesch wäajen dien Oaja, un kjeene Fräd enn miene Knoakes wäajen miene Sind.

Dan miene Sinde sent äwa mien Kopp jekome, soo aus ne Laust to schwoa fa mie.

Miene Wunnde sent foll Fefuldet wäajen miene Noarheit.

Ekj sie doljeboage, ekj sie seeha doljeboage; ekj go truarijch dän Dach äwa.

Dan miene Lende sent met daut Brenne jefelt, un doa es kjeen Jesundet enn mien Fleesch.

Ekj sie schwak un seeha febroake; ekj jul wäajen daut Stäne enn mien Hoat.

Mien Herr, aul mien Janke es fer die, un mien Sefte es nijch fonn die festoake.

10 Mien Hoat deit jesche, miene Krauft haft mie felote; un daut Lijcht fonn miene Uage es uk nijch bie mie.

11 Miene Leefste un miene Frind stone wiet auf fonn miene Ploag, en miene Fewaunte stone wiet auf fonn mie.

12 Un dee mien Läwe wele ommbrinje laje ne Schlenj; un dee mie Beeset aundoone wele, räde Fenijchte, un plone Lest dän gaunse Dach.

13 Oba soo aus eena dee Doof es, ekj hea daut nijch, un ekj sie soo aus en Stomma dee sien Mul nijch op moakt.

15 Dan mien Hop es enn die, O Herr Gott; Du woascht auntwuate, O Herr mien Gott.

16 Dan ekj säd: "Sest wudde see sikj äwa mie freihe; sest wan mien Foot jleppt, see sikj äwa mie feharlijche."

17 Dan ekj sie bottem faule, un miene Weedoag es emma bie mie.

18 Dan ekj woa miene Schult bekjane; ekj sie besorjcht äwa miene Sind.

19 Un miene Fiend sent losstijch un stoakj, un dee mie oone Uasoak hause sent em faulsche femeat;

20 Un dee Beeset fejelte fa Goots, stone jäajen mie wiels daut Goots mie nofoljcht.

21 O Herr Gott, felot mie nijch! O mien Gott, sie nijch wiet auf fonn mie!

22 Doo mie schwind halpe, O mien Herr, miene Radunk.