Dee 30 Psalm

En Psalm: En Ennweihunjs Leet fa Doft sien Hus.

Ekj woa die feharlijche, O Herr Gott; dan du hast mie nehejcht jehäft, un hast nijch erlaubt daut miene Fiend sikj äwa mie freihe sulle.

O Herr Gott mien Gott, ekj schreajch no die, un du hast mie jeheelt.

O Herr Gott, du hast mie fonn daut Grauf enopp jebrocht, du hast mie aum läwe jehoole fonn enn dän Kul enenn gone.

Sinjt Preis to däm Herr Gott, O jie siene Heilje; un jäft Dank to daut Aunjedenkj fonn siene Heilijchkjeit.

Dan sien Oaja es bloos fa eene Moment; enn sien Gonnst es Läwe. Hiele mucht fa eene Owent duare, oba Freid kjemt enn dän Morje.

Un enn mien Woolhabent woa ekj sejchalijch saje: "Ekj woa niemols festat woare fa emma.

O Herr Gott, enn dien Gonnst hast du mien stoakja Boajch bestädijcht; du deetst dien Jesejcht festäakje, ekj wea jetrubbelt;

Oba ekj woa dien aunroope, O Herr Gott, un ekj woa to daem Herr Gott baede.

Waut fonn Jewennst es doa enn mien Bloot, enn rauf to gone no dee Kul? Saul daut Stoff oppe Ead die danke? Saul daut diene Woarheit fekjindje?

10 Horjch, O Herr Gott, un ha en Jefaule aun mie; O Herr Gott, sie mien Halpa.

11 Du hast mien Truare fewaundelt enn Daunse fa mie; du hast mien Saktseijch auf jeräte, un hast mie met Freid jekjleet.

12 Soo saul mien Harlijchkjeit die preise, un nijch stel senne. O Herr Gott, mien Gott, ekj woa die Dank jäwe fa emma.