Dee 27 Psalm

En Psalm fonn Doft.

Dee Herr Gott es mien Lijcht un miene Radunk, wäm sull ferjchte? Dee Herr Gott es dee Krauft enn mien Laewe, fa wäm sull ekj mie enjste?

Aus dee, dee Beeset aungone, miene Fiend un miene Jäajne, no mie kjeeme mien Fleesch opp to fräte, stolpade dee un folle dol.

Wan ne Armee sikj sull jäajen mie loagre, wudd ekj enn mien Hoat nijch engste; wan doa uk sull Kjrijch jäajen mie oppkome, woa ekj enn dit fetruehe.

Ekj ha däm Herr Gott no eent jefroacht, daut woa ekj seakje, daut ekj aul miene Doag enn däm Herr Gott sien Hus wone kaun, däm Herr Gott sien Straumet to seene, un enn sien Tempel aun to froage.

Dan enn dee Beese Doag woat hee mie festäakje enn daut Jeheemet fonn sien Aundachts Zelt; Hee woat mie opp dän groota Steen oppstale.

En nu woat hee mie opphäwe hejcha aus miene Fiend dee mie ommrinje, un ekj woa Freid Opfa brinje enn sien Aundachts Zelt; ekj woa sinje, Jo, ekj woa Preis sinje to däm Herr Gott.

Horjch, O Herr Gott wan ekj die aunroop, un doo mie Gonnst bewiese, un doo auntwuate.

Mien Hoat saed to die: "Seakj mien Jesejcht;" O Herr Gott, ekj woa dien Jesejcht seakje.

Doo dien Jesejcht nijch fonn mie festäakje, schekj dien Deena nijch wajch enn Oaja. Du best mien Help jewast, felot mie nijch, doo nijch fesieme, O mien Radunks Gott!

10 Wan mien Foda un miene Mutta mie felote, dan woat dee Herr Gott mie oppnäme.

11 Lea mie dien Wajch, O Herr Gott, un leid mie enn en jlikja Wajch wäajen dän dee mie beoobachte.

12 Aewajef mie nijch aun miene Fiend aeare Seel, dan faulsche Zeij sent jäajen mie oppejstone, un soone dee Ommenschlijchet püste.

13 Buta wan ekj jejleeft haud daut ekj däm Herr Gott sien Goots jeseene haud enn dee Läwendje äa Launt.

14 Hop enn dän Herr Gott; sie stoakj, en Hee woat dien Hoat stoakje; jo, hop enn däm Herr Gott.