Dee 25 Psalm

En Psalm fonn Doft.

Ekj häw miene Seel opp no die, O Herr Gott.

O mien Gott, ekj doo enn die fetruehe, lot mie nijch to schaunde woare; lot miene Fiend nijch jewenne äwa mie.

Jo, lot kjeena dee enn die fetruehe deit to schaunde woare; lot dän to schaunde woare dee oone Uasoak sindje.

Moak mie diene Wäaj to erkjane, O Herr Gott, doo mie enn dien Stijch ennleare.

Leid mie enn diene Woarheit, un doo mie ennleare, dan du best miene Radunks Gott, ekj lua opp die dän Dach äwa.

Behool, O Herr Gott, diene Erboarmunje un diene Leeftolijchkjeit, dan dee sent fonn Eewijchkjeit häa.

Doo dee Sind fonn miene Jugent nijch behoole, oda mien Äweträde; doo aun mie denkje enn dien Erboarme omm dien Goots haulwe, O Herr Gott.

Dee Herr Gott es Goot un Opprajcht, doaromm woat hee Sinda enn daen Wajch ennleare.

Hee woat dee Saunftmootje enn Jerejcht leide, un hee woat dee Saunftmootje sien Wajch ennleare.

10 Aul däm Herr Gott siene Waeaj sent Erboarme un Woarheit to dän dee sien Bunnt un siene Zeijchnise hoole.

11 O Herr Gott, omm dien Nome haulwe, fejef mie miene Sind, dan dee es Groot.

12 Wäa es dee, dee daem Herr Gott ferjchte deit? Hee deit am dän Wajch ennleare dän hee wäle sull.

13 Siene Seel saul enn Goots wone, un sien Some saul dee Ead oawe.

14 Däm Herr Gott sien Jeheemnes es met dän dee am ferjchte, en hee woat an moake sien Bunnt to weete.

15 Miene Uage sent emma opp daem Herr Gott, wiels hee woat onnse Feet ut daut Nat rade.

16 Drei die no mie, un sie mie jnädijch, dan ekj sie Eensaum un Betriebt.

17 Miene Hoat Trubbels sent fejreetat; O brinj mie ut miene Noot.

18 See mien Älend un miene Weedoag, un fejef aul miene Sind.

19 See miene Fiend, dan doa sent fael, un dee hause mie met ommenschlijcha Haus.

20 O bewoa miene Seel, un rad mie; lot mie nijch to schaunde woare, dan mien Fetruehe es enn die.

21 Lot Ajchtet en Oprajchtijchkjeit mie bewoare, dan ekj wacht opp die.

22 Rad Iesrael, O Gott, ut aul siene Trubbels.