Dee 150 Psalm

Preis däm Herr Gott! Preis Gott enn siene heilje Städ; preis Am enn daut Grootet fonn siene Macht.

Preis Am enn siene majchtje Woakje; Preis Am doano aus sien prachtfollet Grootet es.

Preis Am met daut Schaul fonn dän Trompeet; Preis Am met dee Hoap en Jittoa.

Preis Am met daut Kjlinjre un Dauns; preist Am met Seid Instrumente un Piepe.

Preis Am met en Speldinkj; preis Am met daut Jelud fonn en Speldinkj.

Lot aules daut odme deit, däm Herr Gott priese. Preis däm Herr Gott.